Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Česko-slovenské lexikální rozdíly
Thesis title in Czech: Česko-slovenské lexikální rozdíly
Thesis title in English: Czech-slovak lexical differences
Key words: verba dicendi, slovesa hovoření, srovnávací lexikologie, slovenský jazyk, český jazyk, česko-slovenské jazykové vztahy, etymologie.
English key words: verba dicendi, verbs of speaking, comparative lexicology, Slovak language, Czech language, Czech-Slovak language relations, etymology
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Central European Studies (21-KSES)
Supervisor: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 28.01.2011
Date of assignment: 28.01.2011
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 13.02.2012
Date and time of defence: 09.09.2013 00:00
Date of electronic submission:22.08.2013
Date of proceeded defence: 09.09.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Mária Šimková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se zaměřuje na konfrontační opis slovenské a české slovní zásoby z hlediska územně podmmíněných rozdílů lexikálních jednotek v slovenštině a jejich ekvivalentů v češtině. Cílem výzkumu je přiispět k poznání části slovní zásoby slovenštiny, která snižuje míru její srozumitelnosti v českém prostředí, s primárním zaměřením na slova nezápadoslovanského původu. Analýza slovní zásoby se bude opírat o atlasové a lexikografické zpracování nářečí a výkladové a synonymické slovníky spisovné slovenštiny, součástí práce bude i opis textového fungování rozdílných jevů.
References
BARTÁKOVÁ, Jarmila: K zradnostiam v blízkopríbuzných jazykoch. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A 46, 1998, s. 151 – 159.
BLANÁR, Vincent: Porovnávanie lexiky slovanských jazykov z diachrónneho hľadiska. Bratislava: Veda 1993.
BUDOVIČOVÁ, Viera: Z konfrontačného štúdia češtiny a slovenčiny. Československý model dvojjazykovej komunikácie. In: Slavica Pragensia. XXV. Acta Universitatis Carolinae, Philologica. 1982. Red. V. Budovičová. Praha: Univerzita Karlova 1985, s. 25 – 38.
BUZÁSSYOVÁ, Klára: Niektoré rozdiely v stupni internacionalizácie medzi češtinou
a slovenčinou. In: Slavica Pragensia. XXX. Acta Universitatis Carolinae. Ed. V. Budovičová. Praha: Universita Karlova 1989, s. 77 – 83.
BUZÁSSYOVÁ, Klára: Kontaktové varianty a synonymá v slovenčine a češtine. Jazykovedný časopis, 44, 1993, č. 2, s. 92 – 107.
DOLNÍK, Juraj: Lexikológia. Bratislava: Univerzita Komenského 2003.
DOLNÍK, Juraj – BENKOVIČOVÁ, Jana – JAROŠOVÁ, Alexandra: Porovnávací opis lexikálnej zásoby. Bratislava: Veda 1993.
HORECKÝ, Ján: Vzťahy medzi slovenčinou a češtinou. In: Slavica Pragensia, XXX, 1987 (Acta Universitatis Carolinae, Philologica 4 – 5). Ed. V. Budovičová. Praha: Universita Karlova, 1989, s. 49 – 53.
HORECKÝ, Ján: Odraz kultúrnych prvkov v slovnej zásobe slovenčiny, češtiny a maďarčiny. In: Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Sociolinguistica Slovaca. 4. Red. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 1999, s. 94 – 97.
IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária: Jeden typ lexikálnych rozdielov v slovenčine a v češtine. Slovenská reč, 38, 1973, č. 3 – 4, s. 143 – 150.
IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária: O príbuzenských názvoch v slovenčine a češtine. Slovenská reč, 42, 1977b, s. 356 – 365.
JEDLIČKA, Alois: Poznámky ke konfrontačnímu studiu češtiny a slovenštiny. Jazykovedné štúdie, XII. 1974a, s. 20 – 29.
ONDRUŠ, Šimon: Zo slovensko-českej lexikálnej konfrontácie. In: Studia Academica Slovaca. 5. 1984, s 435 - 452.
PECIAR, Štefan: K niektorým problémom dvojjazyčného slovníka. (Na materiáli česko-slovenského slovníka.) In: Lexikografický sborník. Materiály z porady o prekladových slovníkoch 13. – 16. októbra 1959 v Piešťanoch. Red. V. Blanár. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1961, s. 24 – 33.
PECIAR, Štefan: Konfrontácia slovenčiny a češtiny. In: Studia Academica Slovaca. 2. Prednášky IX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Ed. J. Mistrík. Bratislava: Ústav školských informácií 1973, s. 231 – 243.
RIPKA, Ivor: Aspekty slovenskej dialektológie, Prešov, 2002.
SOCHOVÁ, Zdeňka: Blízké jazyky a konfrontační lexikografie. Naše řeč, 74, 1991, č. 3, s. 124 – 131.
STRAKOVÁ, Vlasta: Poznámky ke konfrontační analýze lexikálního systému slovenštiny a češtiny. In: Slavica Pragensia XXV, 1985, s. 123 – 129.
ZEMAN, Jiří: Ke konfrontačnímu studiu slovní zásoby češtiny a slovenštiny. Sborník prací FF OU, 14, 214/2004. Ostrava: OU 2004, s. 353 – 356.

Atlas slovenského jazyka. I. – IV. Bratislava: Veda 1968 – 1984.
Historický slovník slovenského jazyka. I. – VII. Ed. M. Majtán. Bratislava: Veda 1991 – 2008.
KÁLAL, Miroslav: Slovenský slovník z literatúry aj nárečí. Banská Bystrica: nákladom vlastným 1923.
Krátky slovník slovenského jazyka. 4., doplnené a upravené vydanie. Ed. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. Bratislava: Veda 2003.
Pravidlá slovenského pravopisu s abecedným pravopisným slovníkom. Red. V. Vážný. Praha: Matica slovenská, Štátne nakladateľstvo 1931.
Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom. Red. A. A. Baník. Turčiansky Svätý Martin: Matica slovenská 1940.
Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom. Red. Š. Peciar. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1953.
Slovník slovenského jazyka. 6 zv. Red. Š. Peciar. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1959–1968.
Slovník slovenských nárečí. I.-II. Ed. I. Ripka. Bratislava: Veda 1994 – 2006.
Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda 1995.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html