Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Přebírání norem a vzorců chování v rodinách dětí užívajících návykové látky
Thesis title in Czech: Přebírání norem a vzorců chování v rodinách dětí užívajících návykové látky
Thesis title in English: Passing on of behaviour standards and patterns
in families of children with addiction
Key words: norma chování - vzorec chování - rizikové faktory - protektivní faktory - drogová závislost
English key words: norm of behaviour - behaviour pattern - risk factors - protective factor - drug addiction
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychiatry First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00610)
Supervisor: PhDr. Monika Nevoralová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.01.2011
Date of assignment: 31.01.2011
Date and time of defence: 16.09.2011 00:00
Date of electronic submission:09.08.2011
Date of proceeded defence: 16.09.2011
Course: Defence of bachelor´s thesis (B02036)
Reviewers: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
 
 
 
References
Kalina,K.: Drogy a drogové závislosti 1,2,-mezioborový přístup. NMS/Úřad vlády ČR, Praha 2003
Kalina,K. a kolektiv: Základy klinické adiktologie.Grada , Praha 2008
Nešpor,K.: Návykové chování a závislost.Portál,Praha 2000
Ferjenčík,J: Úvod do metodologie psychologického výzkumu.Portál,Praha 2000
Matoušek,O.: Rodina Jako instituce a vztahová síť, Slon 1993
Satirová,V.: Společná terapie rodiny, Portál 2007
Rieger,Z. a Vyhnálková,H.: Ostrov rodiny, Konfrontace 2001
Miller,W.R.,Rollnick,S.:Motivační rozhovory,Tišnov 2003
Procházka,J.,Norcross,J.C.: Psychoterapeutické systémy, Grada,Praha 2003
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá kvalitativním výzkumem přebírání norem a vzorců chování v rodinách uživatelů návykových látek. Úvodní část se věnuje teoretickému vymezení pojmů. V druhé části práce je popsána metodika výzkumu. Třetí část zpracovává, na základě studia spisů z vlastní praxe sociálního kurátora Oddělení sociálně-právní ochrany v Roudnici nad Labem, vliv protektivních faktorů ve vybraných rodinách. Ve čtvrté části jsou popsány dvě případové studie rodin, typických pro vybrané téma. Diskuse se zabývá otázkami, zda se v rodinách s mladistvými a nezletilými vyskytují faktory, které předpokládají přebírání norem a vzorců návykového chování a jaké ochranné faktory by dokázaly zabránit vzniku závislosti. Vzhledem k použití metody případových studií a malému vzorku zkoumání nemůžou být závěry mé práce aplikovány na všechny klienty vyrůstající v rodinách užívajících návykové látky. Výsledkem práce je, že v rodinách mladistvých a nezletilých existují faktory, které předpokládají vznik závislosti. Rodinné systémy jsou však natolik organizačně složité, že je nutné přistupovat ke každé rodině individuálně, vnímat otevřenost rodinného systému, jeho skladebné složky a vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Nezanedbatelná je i adaptabilita rodinných systémů na podněty vnějšího i vnitřního původu.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis is concerned with the qualitative research of passing on of standards and patterns of behaviour in the families of individuals addicted to addictive substances. The introductory section focuses on theoretical definition of terms. The second section describes the methods and methodology of the research. Based on the author’s study of documents drawn during his practice of a worker at the Department of social-legal protection in Roudnice nad Labem, the third section is concerned with protective aspects in selected families. The fourth section includes case studies of two families considered typical for the topic in question. The discussion is centred around questions of whether there are any factors in the families with teenagers and underage individuals which could presuppose acceptance of standards and patterns of addictive behaviour and which aspects could prevent the addiction to arise. Considering the use of case-studies and only a small sample under research the conclusions of my thesis cannot be applied to all clients growing up in families with addicts. The result of the thesis show that in the families of the teenagers and the underage there are factors which presuppose the addiction to arise. However, the organization of family systems is so complex that it is necessary to approach every family as an individual unit, perceive the openness of the family system, its components and relations between the individual family members. Neither the tendency of family systems to adapt to internal and external impulses can be ignored.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html