Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Kazuistická práce klienta zařazeného do substitučního programu metadonem
Thesis title in Czech: Kazuistická práce klienta zařazeného do substitučního programu metadonem
Thesis title in English: Case study of a client included in methadone substitution programme
Key words: metadon, substituční léčba, klient, substituční program, příčiny
English key words: methadone, susbstitution therapy, client, substitution programme, causes
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychiatry First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00610)
Supervisor: PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.01.2011
Date of assignment: 26.01.2011
Date and time of defence: 23.06.2011 00:00
Venue of defence: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN
Date of electronic submission:27.05.2011
Date of proceeded defence: 23.06.2011
Course: Defence of bachelor´s thesis (B02036)
Reviewers: PhDr. Josef Radimecký, M.Sc., Ph.D.
 
 
 
References
Andrej Kastelic, Jorg Pont, Heino Stöver, Substituční léčba opioidy ve věznicích,(2010)Centrum adiktologie a sdružení SCAN,25s., ISBN- 978-80-86620-23-7
Giddens Anthony, Sociologie, Argo,(1999), 595s., ISBN 80- 7203- 124-4
Kalina Kamil et al , Drogy a drogové závislosti 2, mezioborový přístup,Praha, Úřad vlády, ČR (2003) 343 s., ISBN 80-86734-05-6
Kalina Kamil et al , Základy klinické adiktologie, (2008), Praha, Grada Publishing, 392s., ISBN 978-80-247-1411-0
Miovský Michal , Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu( 2006), Grada Publishing 332s., ISBN 80-247-1362-4
Ministerstvo zdravotnictví ČR (2008), věstník, Standard substituční léčby, částka 3 , dostupné na webu - http://www.substitucni-lecba.cz/dokumenty/standard_sl.pdf [ 19.05.2011]
Nakonečný Milan, Sociální psychologie, (2009), Academia,498s., ISBN- 978-80-200-1679
Preston Andrew, Drogy na předpis II.- vše o metadonu, Olomouc: Votobia, 1999. 166s., ISBN 80-7198-383-7
Preston Andrew, Drogy na předpis II.- vše o metadonu, Olomouc: Votobia, 1999. 166s., ISBN 80-7198-383-7
Rahn Ewald, Mahnkopf Angela, Psychiatrie- učebnice pro studium a praxi (2000), Grada Publishing,461s.,ISBN 80-7169-964-0
Rotgers Frederick et al., Léčba drogových závislostí (1999), Grada Publishing,264s., ISBN 80- 7169-836-9
Vágnerová Marie, Psychopatologie pro pomáhající profese ( 2008), Portál,872s., ISBN 978-80-7367-414-4
Vágnerová Marie, Vývojová psychologie –dětství, dospělost, stáří (2000), Portál, 528s., ISBN 80-7178-308-0
Úřad vlády ČR ( 2003), Zaostřeno na drogy 2/2003, vydáno 19.5.2003, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, ISSN 1214-1089, dostupné na webu http://www.drogyinfo.cz/index.php/pomoc_a_podpora/substitucni_lecba/substitucni_lecba_v_cr_neco_z_historie [18.05.2011]
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (2011), Údaje v národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek- rok 2010,Ing. Blanka Nechanská, dostupné na webu http://www.uzis.cz/rychle-informace/udaje-narodnim-registru-uzivatelu-lekarsky-indikovanych-substitucnich-latek-rok-2011 [ 18.05.2011]
Preliminary scope of work
Tato kazuistická práce bude popisovat léčbu klienta ve vysokoprahovém substitučním programu metadonem. Bude se detailně zabývat vstupem klienta do léčby od prvního kontaktu, přes zkušební dobu, po průběh léčby, zapojování se do povinných aktivit jako jsou lékařské prohlídky, individuální a skupinové psychoterapie, využívání sociálního a rodinného poradenství, případně se zmíní o relapsech, které se mohou během léčby vyskytnout.
Tato případová práce bude popisovat působení dvou klientů – manželského páru, kteří jsou zařazeni do metadonového programu.
Cílem této práce je poukázat na efektivitu metadonové substituce a její pozitivní vliv nejen na samotného klienta, ale i na společnost.
Preliminary scope of work in English
This work will describe the casuistic treatment of clients in high-threshold methadone substitution program. It examines in detail the client's entry into treatment from first contact, through a probation period, as for as the progress of treatment, engaging itself in compulsory activities such as a medical examinations, individual and group psychotherapy, use of social and family consulting, or it mentions the relapses, which may occur during the treatment.
This case study will describe the activity of two clients - a married couple who are enrolled in the methadone programme.
The aim of this work is to show the effectiveness of methadone substitution and its positive impact not only on the client itself, but also on the society.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html