Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Republikánský mýtus polské aristokracie: Raně novověké pojetí politické identity Stanisława Orzechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského
Thesis title in Czech: Republikánský mýtus polské aristokracie: Raně novověké pojetí politické identity Stanisława Orzechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského
Thesis title in English: Republican Myth of Polish Aristocracy: Early Modern Concept of Political Identity developed by Stanislaw Orzechowski and Andrzej Frycz Modrzewski
Key words: republikanismus|identita|Rzeczpospolita|diskurzivní analýza|theory as practice|Stanisław Orzechowski|Andrzej Frycz Modrzewski|Łukasz Opaliński|svoboda|rovnost|obecné dobro|monarchia mixta
English key words: republicanism|identity|Rzeczpospolita|discourse analysis|theory as practice|Stanisław Orzechowski|Andrzej Frycz Modrzewski|Łukasz Opaliński|liberty|equality|common good|monarchia mixta
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Institute of Political Science (21-UPOL)
Supervisor: prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.01.2011
Date of assignment: 24.01.2011
Date and time of defence: 28.03.2018 15:00
Date of electronic submission:13.09.2017
Date of submission of printed version:12.09.2017
Date of proceeded defence: 28.03.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
  Mgr. Roman Baron, Ph.D.
 
 
Advisors: prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Guidelines
Práce si klade dva postupné, vzájemně podmíněné analytické cíle. V prvé řadě se řešitel soustředí na posouzení a rozbor jednotlivých politicko-ideových koncepcí polské národní myšlenky, profilující se na přelomu 19. a 20. století napříč záborovými hranicemi v jednotlivých částech polské společnosti u jejích rozličných stranických reprezentací. Na základě porovnání rozdílných diskursů bude posouzena platnost dlouhodobě diskutované teze kontinuity, resp. diskontinuity "šlechtického národa". - Ústředním úkolem autora bude nalezení odpovědi na otázku, nakolik byly principy politické kultury původně šlechtické republiky projektovány do politického myšlení lídrů moderních stranických uskupení (především národních demokratů - R. Dmowského, Z. Balického, socialistů - J. Pilsudského, I. Daszyńského a konzervativců, tzv. stańczyků) jakožto nedílná součást jimi formulovaného ideálu národní identity. Za tím účelem budou studovány archivní materiály v osobních fondech představitelů jmenovaných politických proudů, uložené v příslušných polských archivech. Analýza bude prováděna na základě znalosti a srovnání pramenných dobových textů programového charakteru. Zohledněny budou relevantní odborné práce vydávané k tématu v tuzemsku i zahraničí (viz přehled literatury).
References
Balicki, Zygmunt: Egoizm narodowy wobec etyki, Lwów 1908.
Bromke, Adam: Poland´s Politics. Idealism versus Realism, Cambridge 1967.
Dmowski, Roman: Myśl nowoczesnego Polaka, Warszawa 1989.
Dmowski, Roman: Upadek myśli konserwatywnej w Polsce, Warszawa 1914
Evans, Robert: Crown, Church and Estates. Central European Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, London 1991.
Fountain, Marcus: Roman Dmowski: Party, Tactics, Ideology 1895-1907, Boulder 1980.
Gelderen van, Martin - Skinner Quentin (edd.): Republicanism. A Shared European Heritage. Volume I., Cambridge 2006.
Jedlicki, Jerzy: Jakiej cywilizacji Polacy potrzebuja: studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 1988.
Jędruch, Jacek: Constitutions, Elections and Legislature of Poland, 1493-1993. A Guide to Their History, New York 1998.
Kelles-Krauz, Kazimierz: Niepodległość Polski w programie socjalistycznym, Warszawa 1962.
Ludwikowski: Continuity and Change in Poland: Conservatism in Polish Political Thought, Washington 1991.
Luxemburg, Rosa: Kwestia narodowościowa i autonomia, Warszawa 1959.
Olszewski, Henryk: Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652-1763, Poznań 1966.
Opaliński, Edward: Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652: system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1995.
Orzechowski, Marian: Revolucja, socjalizm, tradycje: przeszłość narodowa i tradycje w myśli politycznej rewolucyjnego nurtu polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1978.
Popławski, Jan Ludwig: Piśma polityczne, Warszawa 1910.
Porter, Brian: When Nationalism Began to Hate. Imagining Modern Politics in Nineteenth-Century Poland, Oxford, 2000.
Porter, Brian: Who Is a Pole and Where Is Poland? Territory and Nation in the Rhetoric of Polish National Democracy before 1905, in: Slavic Review, 51, 1992.
Subtelny, Orest: Domination of East Europe. Native Nobilities and Foreign Absolutism, 1500-1715, Gloucester 1986.
Symmons-Symonolewicze, Konstantyn: National consciousness in Poland: Origin and Evolution, Meadville, 1983.
Szacki, Jerzy: Ojczyzna, naród, rewolucja: Problematyka narodowa w polskiej myśli szlacheckorewolucyjnej, Warszawa 1962.
Walicki, Andrzej - Goczkowski, Janusz (edd.): Idee i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów porozbiorowych, Warszawa 1977.
Walicki, Andrzej: Poland between East and West: The Controversies over Self-Definition and Modernization in Partitioned Poland, Cambridge 1994.
Walicki, Andrzej: Rosa Luxemburg and the Question of Nationalism in Polish Marxism (1893-1914), in: Slavic and East European Review 61, 1983.
Wyczański, Andrzej: Polen als Adelsrepublik 1506-1764, Osnabrück 2001.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html