Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Filosofická antropologie Martina Bubera
Thesis title in Czech: Filosofická antropologie Martina Bubera
Thesis title in English: Philosophical antroplology of Martin Buber
Key words: Martin Buber, antropologie,filosofie dialogu, etika
English key words: Buber, anthropology, philosophy of dialogue, ethics
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.01.2011
Date of assignment: 19.01.2011
Submitted/finalized: no
Guidelines
I. Uvedení do problematiky
II. Filosofická antropologie jako první věda
1. Vznik pravé filosofické antropologie
2. Celistvost a konkrétnost
a/ Racionalita
b/ Mysticismus
c/ Egoismus
3. Termín Selbsttranszendenz

III. Přirozená povaha člověka
1. „Personhaftigkeit“
2. Já a Ty

IV. Věčné Ty a stvoření
1. Vztah stvoření a Stvořitele
2. Imitatio Dei
3. Buberovo řešení

V. Etika
1. Dobro jako směr
2. „Ty“
3. Zrození morálních hodnot
4. Důvěra a víra. Celistvá Osobnost
5. Zpracování viny
6. Zjevení


VI. Závěrečné shrnutí
References
Literatura:


Díla Martina Bubera:


-Ich und Du, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1983
-Das Problem des Menschen, Verlag Lambert Scgneider, Heidelberg 1971
-Gottesfinsternis (Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie), Martin Bubers Werke, bend I. (Schriften zur Philosophie), Koesel Verlag + Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1962
-Bilder von Gut und Boese, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1986
-Die Frage an den Einzelnen (in: Die Schriften uber das dialogische Prinzip), Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1946
-Autobiographische Fragmente (in: Philosophen des 20.Jahrhunderts – Martin Buber, P.A.Schilpp und M. Friedman), Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1963
-Gog und Magog, Verlag Lambert Schneider, Gerlingen 1993
-Der Jude und sein Judentum, Joseph Melzer Verlag, Koeln 1963
-Reden uber Erziehung, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1964


Buberova díla v češtině:


-Já a Ty, přel. Jiří Navrátil, Votobia, Praha 1996
-Problém člověka, přel. Martin Skovajsa, Kalich, Praha 1997
-Temnota Boží, přel. Tomáš Jeníček, Vyšehrad, Praha 2002
-Obrazy dobra a zla, přel. Mária Schwingerová, Votobia, Praha 1994
-Názory (Výběr z myšlenek Martina Bubera), přel. Alena Bláhová, nakl. Franze Kafky, Praha1996
-Gog a Magog, přel. Zdeněk Jančařík, Mladá Fronta, Praha 1996
-Cesta člověka podle chasidského učení, přel. Mária Schwingerová, Votobia, Praha1990
-Chasidská vyprávění, přel. Alena Bláhová, Kalich, Praha 1990
-Život chasidů, přel. Alena Bláhová, Arbor Vitae, Praha 1994

v polštině:
-Dwa typy wiary, přel. do polštiny Juliusz Zychowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995


Sekundární literatura:

v češtině:

-Bible (Písmo Svaté Starého a Nového Zákona), ekumenický překlad, Česká katolická charita, Praha, 1987
-Cardal, Roman – Bůh ve světle filosofie, Krystal, Praha 2001
-Casper, Bernhard – Míra lidství, přel. Jan Sokol, OIKOYMENH, Praha 1998
-De Pury, Albert – Člověk a zvíře – stvoření Boží,přel. L. a D. Antalíkovi, Kalich, Praha 1999
-Poláková, Jolana – Filosofie dialogu (Rosenzweig, Ebner, Buber, Lévinas), Ježek, Praha 1995
-Rosenzweig, Franz – Nové myšlení, přel. v semináři IZVUK pod vedením Mgr. Jana Sokola, Praha 1994
-Wehr, Gerhard – Buber, přel. Mária Schwingerová, Votobia, Olomouc 1995

zahraniční:

-Edmaier, Alois – Dialogische Ethik (Perspektiven, Prinzipien), Verlag Butzon und Bercker, 1969
-Fackenheim, Emil L. – Martin Bubers Offenbarungsbegriff (in Philosophen des 20. Jahrhunderts, Paul Arthur Schilpp und Maurice Friedman), W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1963
-Fox, Marvin – Einige Probleme in Bubers Moralphilosophie (in Philospohen des 20. Jahrhunderts, Schilpp – Friedman), W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1963
-Friedman, Maurice – Die Grundlagen von Martin Bubers Ethik (in Philosophen des 20. Jahrhunderts, Schilpp – Friedman), W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1963
-Hammerstein, Herr – Das Messias Problem bei Martin Buber, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1958
-Heinz – Horst – Schrey – Dialogisches Denken, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1970
-Horwitz, Rivka – Buber´s Way to „I and Thou“ (An Historical Analysis and the first Publication of Martin Buber´s Lectures „Religion als Gegenwart“), Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1978
-Kaufmann, Fritz – Martin Bubers Religionsphilosophie (in Philosophen des 20.Jahrhunderts, Shilpp – Friedman), W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1963
-Wheelwright, Philip – Bubers philosophische Anthropologie (in Philosohen des 20. Jahrhunderts, Schilpp – Friedman), W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1963
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html