Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vývoj újmy působené konfliktními zvláště chráněnými druhy volně žijících živočichů v ČR
Thesis title in Czech: Vývoj újmy působené konfliktními zvláště chráněnými druhy volně žijících živočichů v ČR
Thesis title in English: Development in damage caused by conflict specially protected wild animal species in the Czech Republic
Key words: konfliktní druh; kompenzace; zákon č. 115/2000 Sb.; Phalacrocorax carbo; Castor fiber
English key words: conflict wild animal species; compensation payments, Act No. 115/2000; Phalacrocorax carbo; Castor fiber
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute for Environmental Studies (31-550)
Supervisor: RNDr. Jan Plesník, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.01.2011
Date of assignment: 17.01.2011
Date of electronic submission:03.05.2013
Date of proceeded defence: 09.09.2013
Opponents: doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Způsob péče o konfliktní druhy volně žijících živočichů, zejména ptačí a savčí predátory, je v ČR předmětem zájmu nejen odborné, ale i širší veřejnosti. Pro nasměrování dalšího managementu je nezbytné mít k dispozici hodnověrné aktuální údaje o stavu, změnách a vývojových trendech jejich populací a jimi osídlených biotopů. Práce vyhodnotí demekologické parametry těchto druhů v ČR a vývoj nejdůležitějších činitelů, ovlivňujících výskyt, početnost a reprodukční úspěšnost těchto organismů. Zároveň navrhne nezbytná opatření včetně kompenzací za újmu na soukromém majetku.
Cílem práce je zjistit, zda se v ČR zvyšuje početnost konfliktních druhů a jejich eventuální příčiny a zda jsou státní finanční kompenzace za škody těmito druhy způsobené účinné natolik, aby to eliminovalo jejich nelegální likvidaci.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html