Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Prevence specifických vývojových poruch u dětí ze znevýhodněného prostředí, jejichž rodiče jsou uživateli drog
Thesis title in Czech: Prevence specifických vývojových poruch u dětí ze znevýhodněného prostředí,
jejichž rodiče jsou uživateli drog
Thesis title in English: Prevention of specific development disorders
in children from disadvantaged backgrounds,
whose parents are drug users
Key words: Prevence, specifické vývojové poruchy a ADHD, rodiče uživatelé drog, atmosféra rodinného prostředí, intervence.
English key words: Prevention, specific developmental disorders and ADHD, parents of drug users, the atmosphere in a family environment, intervention.
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychiatry First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00610)
Supervisor: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.01.2011
Date of assignment: 27.01.2011
Date and time of defence: 23.06.2011 00:00
Venue of defence: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN
Date of electronic submission:27.05.2011
Date of proceeded defence: 23.06.2011
Course: Defence of bachelor´s thesis (B02036)
Opponents: PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Teoretická část: Vývojová psychologie u dětí předškolního věku, výchova dětí od 3-6 let, specifické vývojové poruchy, přehled odborné literatury
Cíl výzkumu: Zjistit vliv rodičů uživatelů na vývoj dítěte, prevence vývojových poruch u dětí ze znevýhodněného prostředí, vzdělávání těchto dětí pro konkurence schopnost mezi svými vrstevníky. Cílem práce bude zodpovědět otázky:
Jak vzdělávat děti ze znevýhodněného prostředí, jejichž rodiče jsou uživateli drog?
Zvýší se jejich konkurence schopnost mezi vrstevníky?
Metody: Kasuistická práce, anamnestické údaje dítěte do první intervence, analýza dokumentace, pozorování, rozhovor s rodičem, které má dítě v péči, rozhovor s pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání dítěte.
Výstup: Porovnání výsledků s odbornou literaturou, diskuse, odpověď na otázky výzkumu.
References
Bacus, A. (2009). Vaše dítě ve věku od 3 – 6 let. Praha: Portál.
Bechyně, M., & Bechyňová, R. (1996). Mízní otok – lymfodém, komplexní terapie. Praha: Phlebomedica.
Bruceová, T. (1996). Předškolní výchova. Praha: Portál.
Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologického výzkumu. Praha: Portál.
Fontana, D. (1997). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.
Kárová, V. (2007). Šimonovy pracovní listy 6. Praha: Portál.
Kárová, V. (2007). Šimonovy pracovní listy 8. Praha: Portál.
Krejčířová, O. et al. (2002). Kapitoly ze speciální pedagogiky. Praha: Eteria.
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Havlíčkův Brod: Grada.
Matějček, Z. (2005). Výbor z díla. Praha: Karolinum.
McFadden, J. (2010, September 30). Attention deficit disorder genetic roots. The Guardian,from http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/sep/30/attention-deficit-disorder-genetic-roots
Olszewski, D., Giraudon, I., Hedrich, D. & Montanari, L. (2010). Hlasy žen. Zkušenosti a vnímání žen, které musí v Evropě čelit problémům souvisejícím s drogami. Praha: Centrum adiktologie a SCAN.
Pešová, I., & Šamalík, M. (2006). Poradenská psychologie pro děti a mládež. Havlíčkův Brod: Grada.
Pipeková, J. et al. (1998). Kapitoly speciální pedagogiky. Brno: Paido.
Prestová, I.,& Maxová, V. (2009). Ženy a drogy. Praha: Sananim.
Sedláčková, S.,& Havlová, B. (2010). Centrum pro rodinu - Slunečnicová zahrada. Praha: MŠMT.
Sedmík, J. (1999). Masáže, kompletní kniha masážních technik. Praha: Svoboda.
Sobotková, I. (2007). Psychologie rodiny. Praha: Portál.
Srdečný, V., Osvaldová, I., & Srdečná, H. (1997). Správné držení těla. Praha: Onyx.
Srdečný, V., Osvaldová, I., & Srdečná, H. (1997). Cvičení podle Klappa. Praha: Onyx.
Schwarz, J.,& Brázdová, Z. (2006). Výživa hrou aneb s Danem jíme zdravě. Benešov: Institut Danone. Výukový CD - Rom nosič.
Train, A. (2001). Nejčastější poruchy chování dětí. Praha: Portál.
Třesohlavá, Z., Černá, M.,& Kňourková, M. (1990). Dříve než půjde do školy. Praha: Avicenum.
Vágnerová, M. (1997). Vývojový psychologie I. Praha: Karolinum.
Williams, N. M., Zaharieva, I., & Martin, A. et al. (2010, September 30). New study claims ADHD 'has a genetic link'. The Lancet, from [http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61109-9/abstrakt] doi: 10.1016/S0140-6736(10)61109-9
Zemánková, M.,& Vyskotová, J. (2010). Cvičení pro hyperaktivní děti. Havlíčkův Brod: Grada.
Žáčková, H.,& Jucovičová, J. (2007). Metody práce s dětmi s LDM (ADHD,ADD) především pro rodiče a vychovatele. Praha: D+H.
Preliminary scope of work
Teoretická část: Vývojová psychologie u dětí předškolního věku, výchova dětí od 3-6 let, specifické vývojové poruchy, přehled odborné literatury.
Cíl výzkumu: Ukázka jak pracovat na prevenci vývojových poruch u dětí ze znevýhodněného prostředí, vzdělávání těchto dětí pro konkurence schopnost mezi svými vrstevníky.
Cílem práce bude zodpovědět otázky:
Jak vzdělávat děti ze znevýhodněného prostředí, jejichž rodiče jsou uživateli drog?
Zhodnocení stavu dítěte vzhledem k vývojové teorii před a po intervenci.
Metody: Kasuistická práce, anamnestické údaje dítěte, vývojové aspekty do první intervence, analýza dokumentace, pozorování, rozhovor s rodičem, které má dítě v péči, s dítětem, rozhovor s pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání dítěte, popis intervencí zaměřených na vzdělávání dítěte.
Výstup: Porovnání výsledků s odbornou literaturou v teoretické části bakalářské práce, diskuse, odpověď na otázky výzkumu.
Preliminary scope of work in English
Theoretical part: Developmental Psychology at preschool age, education of children from 3-6 years, specific developmental disorders, summary of scientific literature.
Research Objectives: To assess the influence of drug using parents on child development, prevention of developmental disorders in children from disadvantaged backgrounds, education of these children to make them competitive and able among their peers. The aim of the work will be to answer the following questions:
How to educate children from disadvantaged backgrounds, whose parents are drug users?
Can this improve their competitiveness among their peers?
Methods: casuistic work, anamnestic data of the child to the first intervention, documentation analysis, observation, interview with a parent who has child custody, interview the staff involved in the child's education.
Output: Comparing results with the literature available, discussion, responding to research questions.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html