Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Testamentární praxe v Jihlavě v letech 1578-1624. (Testamenty jako prameny pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii)
Thesis title in Czech: Testamentární praxe v Jihlavě v letech 1578-1624. (Testamenty jako prameny pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii)
Thesis title in English: The Testamentary Practice in Jihlava in the Years 1578 - 1624 (Wills as Sources for the History of Family Structures, Historical Demography and Sociotopography)
Key words: historická demografie; dějiny rodinných struktur; sociotopografie; měšťanské testamenty; testamentární praxe; Jihlava; raný novověk
English key words: Historical Demography; History of Family Structures; Sociotopography; Wills of Burghers; Testamentary Practice; Jihlava; Early Modern Period
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech History (21-UCD)
Supervisor: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.01.2011
Date of assignment: 11.01.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 22.06.2011 11:00
Date of electronic submission:19.06.2011
Date of proceeded defence: 22.06.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
  doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
 
 
Guidelines
Cílem disertační práce bylo posouzení výpovědní hodnoty raně novověkých měšťanských testamentů pro oblast studia historické demografie, rodinných struktur a sociotopografie. Podkladem pro takto zaměřený výzkum se stal soubor 968 jihlavských testamentů z let 1578–1624, který byl podroben statistické analýze.
References
Maria Agren – Amy Louise (eds.), The Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400– 1900, Aldershot/Burlington, 2005.
Marco Albertini – Martin Kohli – Claudia Vogel, Intergenerational transfers of time and money in European families: Common patterns – different regimes?, Journal of European Social Policy 17, 4, 2007, s. 319–334.
Gary L. Albrecht - Katherine D. Seelman - Michael Bury, Handbook of Disability Studies, Thousand Oaks/California/London 2001.
Susan D. Amussen, An ordered society: gender and class in early modern England, Oxford 1988.
Julie Anderson, Review Article: Voices in the Dark, Representations of Disability in Historical Research, JCH 44, 1, 2009, s. 107–116.
Julie Anderson – Ana Carden-Coyne, Enabling the Past: New Perspectives in the ´History of Disability´, ERH 14, 4, s. 447–457.
Petr Andreas, Českobudějovické cechovnictví XVI. století, Výběr 42, 3, 2005, s. 174-198.
Philippe Ariès, Centuries Of Childhood. A Social History of Family Life, New York 1962. Tom Arkell, Interpreting Probate Inventories, in: T. Arkell – N. Evans – N. Goose (eds.), When Death Do Us Part: Understanding and Interpreting the Probate Records of Early Modern England, Oxford 2000, s. 72-102.
Tom Arkell – Nesta Evans - Nigel Goose (eds.), When Death Do Us Part: Understanding and Interpreting the Probate Records of Early Modern England, Oxford 2000.
Angiolina Arru, Un métier négociable dans la Rome des Papes: les domestiques aux XVIIIe et XIXe siecles, in: A. Fauve-Chamoux – L. Fialová (edd.), Le Phénomene de la domesticité en Europe, XVIe–XXe siecles, (Acta demographica XIII), Praha 1997, s. 105–124.
Georges Augustins, Mobilité résidentielle et alliance matrimoniale dans une commune du Morbihan au XIXe siècle, Ethnologie Française 11, 4, 1981, s. 319–328.
Georges Augustins, Reproduction sociale et changement social: l'exemple des Baronnies, Revue Française de Sociologie 18, 3, 1977, s. 465–484.
Linda Auwers, Fathers, Sons and Wealth in Colonial Windsor, Connecticut, JFH 3, 1978, s. 136-149.
Hans M. Bächler, A prosopographical and topographical evaluation of the first Bürgerbuch of Freiburg, Switzerland, Computers and the Humanities 12, 1-2, 1979, s. 137-144.
Tomáš Baletka, Řemeslné živnosti ve Vyškově v první polovině 16. století, Vyškovský sborník 10, 3, 2002, s. 31-45.
Paul Baur, Testament und Bürgerschaft: Alltagsleben und Sachkultur im spätmittelalterlichen Konstanz, Stuttgart 1989.
Marie Bechyňová, Svatební smlouvy měšťanů Starého Města pražského (1546-1580), diplomová práce, Ústí nad Labem 2006.
Giovanna Benadusi, Investing the Riches of the Poor: Servant Women and Their Last Wills, AHR 19, 2004, s. 805–826.
Andreas Bieberstedt, Textstruktur – Textstrukturvariation – Textstrukturmuster, Wien 2007.
Jana Borovičková - Jiří Stočes, Nové metody - prosopografie, in: Studie a články k dějinám vědy a vědeckých institucí, Praha 2002 [vyd. 2003], s. 47-61.
Jana Borovičková, Počítačové zpracování univerzitních matrik - program Paradox a prosopografie pražské právnické univerzity, MHB 7, 2000, s. 201-231.
Tomáš Borovský – Bronislav Chocholáč – Pavel Pumpr (edd.), Peníze nervem společnosti: k finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století, Brno 2007.
Gerhard Botz (Hg.), "Qualität und Quantität". Zur Praxis der Methoden der historischen Sozialwissenschaft, Frankfurt a. M. 1988.
Pierre Bourdieu, Célibat et condition paysanne, Ètudes Rurales 5–6, 1962, s. 32–135.
Pierre Bourdieu, Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction, Annales E. S. C. 4–5, 1972, s. 1105–1129.
Frank Braun, Hausbau in Mölln im 17. und 18. Jahrhundert. Zusammenhänge zwischen Baubestand, Wirtschaftsstruktur und Sozialtopographie einer norddeutschen Kleinstadt, Neumünster 1994.
Dominik Budský, Testamenty pražského duchovenstva od druhé poloviny 14. století do počátku husitství, in: K. Jíšová – E. Doležalová (edd.), Pozdně středověké testamenty v českých městech: Prameny, metodologie a formy využití. Sborník příspěvků z konference uspořádané Archivem hlavního města Prahy a HÚ AVČR, Praha 2006, s. 189-209.
André Burguière – Christine Klapisch-Zuber – Martine Segalen – Françoise Zonabend (Hgg.), Geschichte der Familie. 2. Mittelalter, Frankfurt am Main 1997.
André Burguière – Christine Klapisch-Zuber – Martine Segalen – Françoise Zonabend (Hgg.), Geschichte der Familie. 3. Neuzeit, Frankfurt am Main 1997.
Anthony J. Camp, Wills and their whereabouts, London 1974.
Andre W. Carus – S. Ogilvie, Turning qualitative into quantitative evidence: a well-used method made explicit, EHR 62, 4, s. 893–925.
Sandra Cavallo – Lyndan Warner (eds.), Widowhood in Medieval and Early Modern Europe, London 1998.
Markus Cerman, Central Europe and the European marriage pattern. Marriage patterns and family structure in Central Europe, 16th-19th centuries, in: R. Wall – T. K. Hareven – J. Ehmer – M. Cerman (eds.), Family history revisited. Comparative perspectives, Newark 2001, s. 282-307.
Markus Cerman, Mitteleuropa und die ”europäischen Muster“. Heiratsverhalten und Familienstruktur in Mitteleuropa, 16.-19. Jahrhundert, in: J. Ehmer - T. K. Hareven – R. Wall (Hgg.), Historische Familienforschung. Ergebnisse und Kontroversen, Frankfurt am Main/New York 1997, s. 327-346
Leszek Ciešlak, Třebíčský tkalcovský cech do konce 20. let 18. století: (příspěvek k vnitřnímu životu cechů), ZM 7, 2003, s. 41-68.
Leszek Ciešlak, Ze života třebíčských soukenických tovaryšů v 17. a na počátku 18. století, ZM 8, 2004, s. 25-43.
Stephen Coppel, Willmaking on the Deathbed, LPS 40, 1988, s. 37-45.
Jean-Nicolas Corvisier, La vieillesse en Grèce ancienne ďHomère à ľépoque hellénistique, ADH 1985, s. 53-70.
William Coster, Kinship and Inheritance in Early Modern England: Three Yorkshire Parishes, BP 83, 1993, s. 1-27.
Claire M. Cross, Northern Women in the Early Modern Period: The female testators of Hull and Leeds, 1520-1650, YAJ 59, 1987, s. 83-94.
Roman Czaja, Socjotopografia miasta Elblaga w średniowieczu, Torun 1992.
Peter Czendes - Johannes Seidl (Hgg.), Stadt und Prosopographie. Zur quellenmässigen Erforschung von Personen und sozialen Gruppen in der Stadt des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit, Linz 2002.
Jaroslav Čechura, Mikrohistorie – nová perspektiva dějepisectví konce tisíciletí?, DaS 1, 1994, s. 2–5.
Karel Černý, Tajemství morových epidemií, Zdravotnické noviny 29-30, 2006, s. VI-VII.
Karine J. Dauteuille, Household materials and social networks in Norwich 1371-1500: a study of testamentary evidence, nepublikovaná disertační práce na University of Cambridge, Cambridge 2005.
Dietrich Denecke, Soziale Strukturen im städtischen Raum: Entwicklung und Stand der sozialtopographischen Stadtgeschichtsforschung, in: M. Meinhardt – A. Ranft (Hgg.), Die Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustrieller Städte, Berlin 2005, s. 123–138.
Lumír Dokoupil – Ludmila Fialová – Eduard Maur – Ludmila Nesládková, Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17 a 18. století, Praha 1999.
Pierre Dubuis, Le jeu de la vie et de la mort. La population du Valais XIIIe–XVIe siècles, Lausanne 1994.
Jacques Dupâquier, Pour la démographie historique, Paris 1984.
Richard van Dülmen, Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002.
Richard van Dülmen, Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století). I.Dům a jeho lidé, Praha 1999.
Renate Dürr, Mägde in der Stadt. Das Beispiel Schwäbisch Hall in der Frühen Neuzeit, Frankfurt a. M/New York 1995.
Ivana Ebelová - Ivan Hlaváček, Cechy stavebních řemesel v Čechách v 16. až 18. století, Praha 1993.
Ivana Ebelová, Počátky organizace kameníků v rámci cechů stavebních řemesel. Díl 1, Kámen 8, 3, 2002, s. 17-21.
Ivana Ebelová, Počátky organizace kameníků v rámci cechů stavebních řemesel. Díl 2, Kámen 9, 1, 2003, s. 17-22.
Ivana Ebelová, Pražská a venkovská stavební řemesla v době renesance a baroka, Praha 2001.
Ivana Ebelová, Řemesla a živnosti v Čechách: truhláři v královském věnném městě Poličce, ČL 90, 1, 2003, s. 79-95.
Ivana Ebelová, Zlatá doba jihlavského soukenictví, JAR 2–3, 2000–2001, s. 52-72.
Martin Ebel, Poznámky k cenám jihlavských domů v polovině 18. století a jejich vztah k profesi majitele, JAR 2–3, 2000–2001, s. 100-109.
Petr Elbel, Testamenty olomouckého kapitulního duchovenstva v pozdním středověku (1300-1526), in: K. Jíšová – E. Doležalová (edd.), Pozdně středověké testamenty v českých městech: Prameny, metodologie a formy využití. Sborník příspěvků z konference uspořádané Archivem hlavního města Prahy a HÚ AVČR, Praha 2006, s. 145-187.
Christian d´ Elvert, Geschichte und Beschreibung der (königlichen Kreis =) und Bergstadt Iglau in Mähren, Brno 1850.
Theo Engelen – Arthur P. Wolf (eds.), Marriage and the Family in Eurasia: Perspectives on the Hajnal Hypothesis, Amsterdam 2006.
Rolf Engelsing, Das Vermögen der Dienstboten in Deutschland zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert, Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte in Tel Aviv 3, 1974, s. 250–252.
Amy L. Erickson, The marital economy in comparative perspective, in: M. Ågren - A. L. Erickson (eds.), The marital economy in Scandinavia and Britain, 1400-1900, Aldershot 2005, s. 3-23.
Amy L. Erickson, Women and Property in Early Modern England, London 1995.
Nesta Evans, The Occupations and Status of Male Testators in Cambridgeshire, 1551-1800, in: T. Arkell – N. Evans – N. Goose (eds.), When death do us part: understanding and interpreting the probate records of Early Modern England, Oxford 2000, s. 176-188.
Antoinette Fauve-Chamoux, Beyond adoption: Orphans and family strategies in pre-industrial France, HF 1, 1, 1996, s. 1–13.
Antoinette Fauve-Chamoux, K historii vdov, HD 23, 1999, s. 15–29.
Antoinette Fauve-Chamoux – Richard Wall, Domestic Servants in Comparative Perspective, HF 10, 4, 2005, s. 345–354.
Charles H. Feinstein - Mark Thomas, Making history count: a primer in quantitative methods for historians, Cambridge 2002.
Olga Fejtová - Jiří Pešek - Václav Ledvinka (edd.), Pražské městské elity středověku a raného novověku - jejich proměny, zázemí a kulturní profil, Sborník příspěvků z 21. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 1. a 2. října v Clam-Gallasově paláci v Praze, Praha 2004.
Miroslav Flodr, Brněnské městské právo na konci středověku (1389–konec 15. století), Brno 2008.
Miroslav Flodr, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389), Brno 2006.
Miroslav Flodr, Brněnské městské právo. Zakladatelské období (–1359), Brno 2001.
Roderick Floud, An introduction to Quantitative Methods for Historians, London 1990.
Maria Frawley, Invalidism and Identity in Nineteenth Century Britain, Chicago/London 2004.
Andreas Gestrich – Jens-Uwe Krause – Michael Mitterauer, Geschichte der Familie, Stuttgart 2003.
Jeremy S. W. Gibson, Wills and where to find them, Chichester 1974.
Carlo Ginzburg, Sýr a červi: svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha 2000.
Carlo Ginzburg – Carlo Poni, The Name and the Game: Unequal Exchange and the Historical Marketplace, in: E. Muir – G. Ruggiero (eds.), Microhistory and the Lost People of Europe, Baltimore 1991, s. 1–10.
Paul D. Glennie, A commercialising agrarian region: late medieval and early modern Hertfordshire, nepublikovaná disertační práce, University of Cambridge, Cambridge 1983.
Jeremy P. Goldberg, Female Labour Service and Marriage in the Late Medieval Urban North, NH 22, 1986, s. 18-38.
Jeremy P. Goldberg, Mortality and Economic Change in the Diocese of York, 1390-1514, NH 24, 1988, s. 38-55.
Jeremy P. Goldberg, Women in Fifteenth-century Town Life, in: J. A. F. Thomson (ed.), Towns and Townspeople in the Fifteenth Century, Gloucester 1988.
Mateusz Goliński, Socjotopografia dużego miasta a żródla podatkowe: Wybrane problemy na przykladzie Wroclawia i Swidnicy w XIV–XV wieku, Kwartalnik historii kultury materialnej 43, 1995, s. 43–54.
Mateusz Goliński, Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia: (przestrzeń – podatnicy – rzemiosło), Wrocław 1997.
Mateusz Goliński, Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy, Díl 1 a 2, Wrocław 2000 a 2003.
Jack Goody, Inheritance, property and women: some comparative considerations, in: J. Goody – J. Thirsk – E. P. Thompson (ed.), Family and Inheritance. Rural Society in Western Europe 1200–1800, Cambridge 1976, s. 10–36.
Jack Goody, Production and Reproduction: A Comparative Study of the Domestic Domain, Cambridge 1976.
Jack Goody, Proměny rodiny v evropské historii, Praha 2006.
Jack Goody, The development of the family and marriage in Europe, Cambridge 1983.
Jack Goody, The European Family: an historico-anthropological essay, Oxford 2000.
Nigel Goose – Nesta Evans, Wills as an Historical Source, in: T. Arkell – N. Evans – N. Goose (eds.), When Death Do Us Part: Understanding and Interpreting the Probate Records of Early Modern England, Oxford 2000, s. 38-71.
Nigel Goose, Fertility and Mortality in Pre-Inustrial English Towns from Probate and Parish Register Evidence, in: Tom A. – N. Evans – N. Goose (eds.), When Death Do Us Part: Understanding and Interpreting the Probate Records of Early Modern England, Oxford 2000, s. 189-212.
Robert S. Gottfried, Bury St. Edmunds and the urban crisis: 1290-1539, Princeton 1982.
Robert S. Gottfried, Epidemic Disease in Fifteenth Century England. The Medical Response and the Demographic Consequences, Leicester 1978.
Vincent Gourdon, Histoire des grands-parents, Paris 2001.
Daniel I. Greenstein, A historian's guide to computing, Oxford/ New York 1994.
Jean-Yves Grenier, Historie a sociologie: (téměř) nemožný dialog, HD 19, 1995, s. 155–168.
Josef Grulich, Historická demografie a dějiny rodiny v Evropě a v České republice po roce 1950, HD 26, 2002, s. 123–146.
Josef Grulich, Obraz manželství a rodiny v díle J. A. Komenského a B. Bolzana, HO 9, 7-8, 1998, s. 169-172.
Josef Grulich, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008.
Josef Grulich, Venkovská žena v období raného novověku (16. - 18. století), Česko-slovenská historická ročenka, 2001, s. 225-235.
Josef Grulich, Zkoumání „maličkostí“ (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie), ČČH 99, 3, 2001, s. 519–547.
Linda Guzzetti, Venezianische Vermächtnisse: Die soziale und wirtschaftliche Situation von Frauen im Spiegel spätmittelalterlicher Testamente, Stuttgart/Weimar 1998.
Henk de Haan, In the Shadow of the Tree. Kinship, Property and Inheritance among Farm Families, Amsterdam 1994.
Antonín Haas, Omezení odúmrti a vdovská třetina v starém českém městském právu, PHS 17, 1973, s. 199-218.
Hrothgar J. Habakkuk, Family Structure and Economic Change in Nineteenth Century Europe, JEH 15, 1, 1955, s. 1–12.
Barbara Hanawalt, Remarriage as an Option for Urban and Rural Widows in Late Medieval England, in: S. S. Walker (ed.), Wife and Widow in Medieval England, Ann Arbor 1993, s. 141-164.
Andreas Hansert, Die Erbschaft im Kontext familiärer Generationenbeziehungen, in: F. Lettke (Hg.), Erben und Vererben. Gestaltung und Regulation von Generationenbeziehungen, Konstanz 2003, s. 143–156.
Charles Harvey - Jon Press, Databases in Historical Research: Theory, Methods and Applications, Basingstoke 1996.
Loren Haskins - Jeffrey Kirk, Understanding quantitative history, Cambridge 1990.
Jarmila Hásková, Sociální struktura Litomyšle a peněžní hotovosti jejích obyvatel na přelomu 15. a 16. století, SNM 36, 1982, s. 1–48.
Milena Hauserová, Jihlavské renesanční domy s horním osvětlením vysokých síní, JAR 2–3, 2000–2001, s. 73-99.
Jan Havránek - Josef Petráň, Základy statistické metody pro historiky, Praha 1963.
Richard H. Helmholz, Married Women's Wills in Later Medieval England, in: S. S. Walker (ed.), Wife and Widow in Medieval England, Ann Arbor 1993, s. 165-183.
David Herlihy, The Generation in Medieval History, Viator, Medieval and Renaissance Studies 5, 1974, s. 347–366.
Arlette Higounet-Nadal, Périgueux aux XIVe et XVe siècles. Etude de démographie historique, Bordeaux 1978.
František Hoffmann, Bydlení chudých vrstev ve středověkých městech, in: V. Ledvinka – J. Pešek (edd.), Ponížení a odstrčení. Města versus katastrofy, Sborník příspěvků z 8. vědeckého zasedání Archivu hlavního města Prahy, konaného ve dnech 2. a 3. října 1990 a 13. vědeckého zasedání Archivu hlavního města Prahy ve dnech 3. a 4. října 1995, Praha 1998, s. 17-25.
František Hoffmann, České město ve středověku: život a dědictví, Praha 1992.
František Hoffmann – Karel Křesadlo, Městská správa Jihlava do roku 1848. Úřední knihy a rukopisy 1359–1850 (1894), inventář, sv. 2, Jihlava 1975.
František Hoffmann, Městská správa Jihlava do roku 1848, Zlomky starých registratur 1501-1786, prozatímní inventární seznam, Jihlava 1959.
František Hoffmann, Místopis města Jihlavy v první polovině 15. století, Jihlava 2004. František Hoffmann, Rozšíření Koldínovych práv městských v českých, německých a latinských podobách, Studie o rukopisech 18, 1979, s. 49–112.
František Hoffmann, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha 2009.
Pavla Horská, Česká a francouzská historická demografie roku 1999: po třiceti letech kontaktů – jak dále?, HD 23, 1999, s. 5–12.
Pavla Horská – Milan Kučera – Eduard Maur – Karel Stloukal, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.
Jan Horský, Historická antropologie, HD 17, 1993, s. 241–270.
Jan Horský, Historická demografie a nové metodické pohledy na sociální dějiny, HD 19, 1995, s. 135–154.
Jan Horský – Markéta Seligová, Rodina našich předků, Praha 1997.
Cicely Howell, Land, Family and Inheritance in Transition: Kibworth Harcourt 1280- 1700, New York 1983.
François Höpflinger, Traditionelles und neues Wohnen im Alter, Zürich 2004.
François Höpflinger – Cornelia Hummel – Valérie Hugentobler, Enkelkinder und ihre Großeltern – intergenerationelle Beziehungen im Wandel, Zürich 2006.
Josef Hrdlička, Historická antropologie pro „střední třídu“? Možnosti a limity antropologických přístupů ke studiu společnosti vrchnostenských měst v raném novověku, in: M. Nodl – D. Tinková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007.
Josef Hrdlička, Hmotná kultura měšťanských domácností v renesanční Telči, VSV 12, 2000, s. 35–54.
Michaela Hrubá, Bratrstva a cechy z pohledu měšťanských testamentů královských měst severozápadních Čech v raném novověku, in: V. Ledvinka – J. Pešek (edd.), Od středověkých bratrstev k moderním spolkům, Praha 2000, s. 27–47.
Michaela Hrubá, Možnosti studia předbělohorských testamentů a inventářů pozůstalostí v královských městech severozápadních Čech, in: Města severozápadních Čech v raném novověku, Ústí nad Labem 2000, s. 7–34.
Michaela Hrubá, „... Na sladovně velká hromada sladu formanskýho...“ Rodiny a domácnosti příslušníků potravinářských řemesel v předbělohorských královských městech severozápadních Čech (z pohledu pozůstalostních pramenů), in: O. Fejtová – V. Ledvinka – J. Pešek (edd.), Dobrou chuť, velkoměsto, Documenta Pragensia 25, 2007.
Michaela Hrubá, „Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle“. Pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době, Acta Universitatis Purkynianae LXXXIII. Philosophia et historica V. Studia Historica – Monographia V, Ústí nad Labem 2002.
Ronnie P. Hsia – Robert W. Scribner (eds.), Problems in the historical anthropology of early modern Europe, Wiesbaden 1997.
Erhard Chvojka, Geschichte der Großelternrollen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Wien/Köln 2003.
Erhard Chvojka, „Nu ist sie junk, so ist er alt“, MAQ 35, 1995–1996, s. 35–52.
Karsten Igel, Zur Sozialtopographie Greifswalds um 1400. Der Greifswalder liber hereditatum (1351–1452), in: M. Meinhardt – A. Ranft (Hgg.), Die Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustrieller Städte, Berlin 2005, s. 227– 246.
Georg G. Iggers, Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002.
Gesa Ingendahl, Witwen in der Frühen Neuzeit: eine kulturhistorische Studie, Frankfurt am Main 2006.
Konrad H. Jarausch - Kenneth A. Hardy, Quantitative Methods for Historians: A Guide to Research, Data, and Statistics, Chapel Hill 1991.
Konrad H. Jarausch - Gerhard Arminger - Manfred Thaller, Quantitative Methoden in der Geschichtswissenschaft. Eine Einführung in die Forschung, Datenverarbeitung und Statistik, Darmstadt 1985.
Zdeněk Jaroš, Jihlavská měšťanská heraldika (IV. část), VSV 9, 1994. s. 76–77.
Zdeněk Jaroš, Jihlavské ulice a vývoj jejich pojmenování, Jihlava 1993, nestr.
Ladislav Jangl, K otázce jihlavského privilegia a falšování listiny A, VSV 13, 2002.
Tomáš Jiránek – Jiří Kubeš (edd.), Dítě a dětství napříč staletími, 2. pardubické bienále: 4. až 5. dubna 2002, Pardubice 2002.
Pavla Jirková, Jihlavské testamenty na přelomu 16.–17. století: prameny pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii, SAP 60, 1, 2010, s. 3-239.
Pavla Jirková, Měšťané obývající jednu z jihlavských ulic na přelomu 16. – 17. století, VSV 16, 2008, s. 3-18.
Pavla Jirková (rec.), Jana Martinák, Iglauer Bürgertestamente aus den Jahren 1544-1624. Realisierung einer Textsorte – historiolinguistische Analyse, Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft 14, Wien 2009, in: FHB 25, 2, 2010, s. 163-168.
Pavla Jirková, Testamentární praxe v Jihlavě v letech 1578-1590 (Testament jako pramen pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii), ČNM 176, 1-2, 2007, s. 21-58.
Kateřina Jíšová – Eva Doležalová (edd.), Pozdně středověké testamenty v českých městech: Prameny, metodologie a formy využití, Sborník příspěvků z konference uspořádané Archivem hlavního města Prahy a HÚ AVČR, Praha 2006.
Kateřina Jíšová, Testamenty novoměstských měšťanů v pozdním středověku, disertační práce, Univerzita Karlova, Praha 2008.
James A. Johnston, The Probate Inventories and Wills of a Worcestershire Parish, 1676-1775, MH 1, 1971, s. 20-33.
Andrzej Karpiński, Zapisy „pobożne“ i postawy religijne mieszczanek polskich w świetle testamentów z drugiej połowy XVI w. i XVII w., in: M. Bogucka (ed.), Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI-XVIII w., Warszawa 1989, s. 203–233.
Karl Kaser, Macht und Erbe. Männerherrschaft, Besitz und Familie im östlichen Europa (1500–1900), Böhlau 2000.
Karl Kaser, Power and inheritance: Male domination, property, and family in eastern Europe, 1500–1900, HF 7, 3, 2002, s. 375-395.
Jaromír Kincl – Valentin Urfus, Římské právo, Praha 1990.
Brigitte Klosterberg, Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Familie: Kölner Testamente von Laien und Klerikern im Spätmittelalter, Köln 1995.
Martin Kohli, Private and Public Transfers Between Generations: Linking the Family and the State, European Societies 1, 1, 1999, s. 81–104.
Martin Kohli – Harald Künemund – Jörg Lüdicke, Family Structure, Proximity and Contact, in: A. Börsch-Supan et al. (eds.), Health, Ageing and Retirement in Europe – First Results from SHARE, Mannheim 2005, s. 164–170.
Stefan Kroll – Gyula Pápay, Die Anwendung der multimedialen GIS-Technologie auf die Geschichtswissenschaft am Beispiel der Sozialtopographie Stralsunds 1706/07, in: I. Asmus – H. T. Porada – D. Schleinert (Hgg.), Geographische und historische Beiträge zur Landeskunde Pommerns: Festschrift für Eginhard Wegner zum 80. Geburtstag, Schwerin 1998, s. 189–194.
Thomas Krzenck, Marginalien zur Rolle von Kindern in böhmischen Testamenten des 15. Jahrhundert, in: Ad vitam et honorem Jaroslao Mezník. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 611-628.
Markus Küpker - Janine Ch. Maegraith, Human Well-Being and the „Industrious Revolution“. Consumption, Gender and Social Capital in a German Developing Economy, 1600-1900, AKA-Newsletter 25, 2009, s. 19-41.
Janine M. Lanza, From Wives to Widows in Early Modern Paris. Gender, Economy, Law, Aldershot 2007.
Peter Laslett, The Institution of Service, LPS 40, 1988, s. 55-60.
Peter Laslett, The World We Have Lost (further explored), Abingdon 2000.
Milena Lenderová – Božena Kopičková – Jana Burešová – Eduard Maur (edd.), Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha 2009.
Milena Lenderová – Karel Rýdl, Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století, Praha 2006.
Milena Lenderová – Kateřina Čadková – Jana Stráníková (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Sborník příspěvků z IV. pardubického bienále 27. - 28. dubna 2006, Pardubice 2006.
Frank Lettke (Hg.), Erben und Vererben. Gestaltung und Regulation von Generationenbeziehungen, Konstanz 2003.
Giovanni Levi, On Microhistory, in: P. Burke (ed.), New Perspectives on Historical Writing, Cambridge 2001, s. 97–119.
Myrddin J. Lewis - Roder Lloyd-Jones, Using computers in history. A practical guide, London 1996.
Katja Lindenau, Brauen und herrschen. Die Görlitzer Braubürger als städtische Elite in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Leipzig 2007.
Paul K. Longmore – David Goldberger, The League of the Physically Handicapped and the Great Depression: A Case Study in the New Disability History, The Journal of American History 87, 3, 2000, s. 888–922.
Paul K. Longmore – Lauri Umanski (eds.), The New Disability History: American Perspectives, New York/London, 2001.
Monika Lücke, Versuch einer Vermögenstopographie für die Stadt Wittenberg in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: M. Meinhardt – A. Ranft (Hgg.), Die Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustrieller Städte. Berlin 2005, s. 247– 262.
Kurt Lüscher – Ludwig Liegle, Generationenbeziehungen in Familie und Gesellschaft, Konstanz 2003.
Kurt Lüscher – Karl Pillemer, Intergenerational ambivalence. A new approach to the study of parent-child relations in later life, Journal of Marriage and the Family 60, 2, 1998, s. 413–425.
Kurt Lüscher, Soziologische Annäherungen an die Familie, Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 26, 2, 2001, s. 173–201.
Janine Ch. Maegraith, Das Zisterzienserinnenkloster Gutenzell. Vom Reichskloster zur geduldeten Frauengemeinschaft, Epfendorf 2006.
Karel Malý (ed.), Městské právo v 16.-18. století v Evropě, Sborník příspěvků z mezinárodní konference uspořádané právnickou fakultou UK ve dnech 25.-27. září v Praze, Praha 1982.
Tomáš Malý, Smrt a spása duše v 17.–18. století: Brněnští měšťané a osudy potridentské zbožnosti, disertační práce, Masarykova univerzita, Brno 2008.
Tomáš Malý, Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací (Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století), Brno 2009.
Sigurður G. Magnússon, Social History – Cultural History – Alltagsgeschichte – Microhistory: In-Between Methodologies and Conceptual Frameworks, Journal of Microhistory 2006 (nestr., on line periodikum).
Sigurður G. Magnússon, Social History as "Sites of Memory"? The Institutionalizaton of History: Microhistory and the Grand Narrative, Journal of Social History 39, 2006, s. 891–913.
Sigurður G. Magnússon, The Singularization of History: Social History and Microhistory within the Postmodern State of Knowledge, Journal of Social History 36, 2003, s. 701–735.
Michaela Malaníková, Několik poznámek k ženským testamentům v pozdně středověkém Brně (diskusní příspěvek), in: K. Jíšová – E. Doležalová (edd.), Pozdně středověké testamenty v českých městech: Prameny, metodologie a formy využití. Sborník příspěvků z konference uspořádané Archivem hlavního města Prahy a HÚ AVČR, Praha 2006, s. 139–143.
Jaroslav Marek, Společenská struktura moravských královských měst v 15. a 16. století, Praha 1965.
Jana Martinák, Iglauer Bürgertestamente aus den Jahren 1544-1624. Realisierung einer Textsorte – historiolinguistische Analyse, Wien 2009.
Geoffrey H. Martin - Peter Spufford (eds.), The Records of the Nation: the Public Record Office, 1838-1988: the British Record Society, 1888-1988, Woodbridge 1990.
Eduard Maur, Čeleď a tovaryši v Čechách v soupisu podle víry z roku 1651, HD 23, 1999, s. 85–135.
Eduard Maur, Das Gesinde in Böhmen in der frühen Neuzeit, in: A. Fauve-Chamoux – L. Fialová (edd.), Le Phénomene de la domesticité en Europe, XVIe–XXe siecles, (Acta demographica XIII), Praha 1997, s. 75-94.
Eduard Maur, Příspěvek k prosopografii duchovních táborské orientace v počátcích husitské revoluce, TábA 9, 1999, s. 49-89.
Eduard Maur, Základy historické demografie, Praha 1978 (dotisk 1983).
Hans Medick, Weben und Überleben in Laichingen 1650–1900: Lokalgeschichte als allgemeine Geschichte, Göttingen 1996.
Matthias Meinhardt – Andreas Ranft (Hgg.), Die Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustrieller Städte, Berlin 2005.
Irina Metzler, Disability in Medieval Europe. Thinking about Physical Impairment during the High Middle Ages, c. 1100–1400, London/New York, 2005.
Michael Mitterauer, Gesindedienst und Jugendphase im europäischen Vergleich, GG 11, 1985, s. 177–204.
Pavla Nácovská, Svatební smlouvy jako pramen sociálně-dějinného a historicko-demografického poznání (Kutná Hora 1550–1600), HD 21, 1997, s. 37–72.
Jürgen Nemitz, Die historische Analyse städtischer Wohn- und Gewerbelagen: die Auswertung sozialtopographischer Quellen, St. Katharinen 1989.
Ludmila Nesládková, Významový slovník k vybraným oblastem středověké kultury v Českých zemích (manželství a rodina, zdraví a hygiena, vzdělání, zvyky, rituály, zábavy, Ostrava 1996.
Martin Nodl – Daniela Tinková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007.
Martin Nodl, Dětství v předmoderní době, Souvislosti 4, 1996, s. 7-29.
Martin Nodl, Dvě tváře dětství. Malí dospělí a děti hříšníci ve středověku, DaS 28, 1, 2006, s. 30-33.
Martin Nodl, Polský koncept studia sociální topografie středověkého města, MA (1999), 2001, s. 305–311.
Martin Nodl, Středověká prosopografie jako metodická inovace, in: VIII. sjezd českých historiků, Hradec Králové 10.-12. září 1999, Dolní Břežany 2000, s. 146-149.
Martin Nodl, Středověký testament jako abnormalita, in: K. Jíšová – Eva D. (edd.), Pozdně středověké testamenty v českých městech: Prameny, metodologie a formy využití, Sborník příspěvků z konference uspořádané Archivem hlavního města Prahy a HÚ AVČR, Praha 2006, s. 73.85.
Birgit Noodt, Religion und Familie in der Hansestadt Lübeck anhand der Bürgertestamente des 14. Jahrhunderts, Lübeck 2000.
Sheilagh Ogilvie, Consumption, Social Capital, and the “Industrious Revolution” in Early Modern Germany, JEC 70, 2010, s. 287-325.
Sheilagh Ogilvie – Jeremy Edwards, Ženy a "druhé nevolnictví" v Čechách na počátku novověku, HD 22, 1998, s. 5-49.
Sheilagh Ogilvie - Markus Küpker - Janine Ch. Maegraith, Women and the Material Culture of Food in Early Modern Germany, Early Modern Women: an Interdisciplinary Journal 4, 2009, s. 149-159.
Mark Overton, Prices from Probate Inventories, in: T. Arkell – N. Evans – N.Goose (eds.), When Death Do Us Part: Understanding and Interpreting the Probate Records of Early Modern England, Oxford 2000, s. 120-141.
Michael Pammer, Death and the transfer of wealth: Bequest patterns and cultural change in the eighteenth century, Journal of Social history 33, 4, 2000, s. 913–934.
Michael Pammer, Testamente und Verlassenschaftsabhandlungen (18. Jahrhundert), in: J. Pauser – M. Scheutz – T. Winkelbauer (Hgg.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Ein exemplärisches Handbuch (=MIÖG, Ergänzungband 44), Wien/München 2004, s. 504–507.
Gyula Pápay, Neue Perspektiven für die stadtgeschichtliche Forschung beim Einsatz raumbezogener historischer Stadtinformationssysteme am Beispiel des Informationssystems „Sozialtopographie Stralsunds 1706/07“, in: W. Buchholz – S. Kroll (Hgg.), Quantität und Struktur. Festschrift für Kersten Krüger zum 60. Geburtstag, Rostock 1999, s. 301-322.
Hana Pátková, "Volumus eciam, quod liber in pergameno fiat": úřední knihy středověkých bratrstev a cechů v Čechách, AČ 56, 3, 2006, s. 184-192.
Jiří Pešek, Pražské knihy testamentů a inventářů (příspěvek k jejich struktuře a vývoji v době předbělohorské), PSH 15, 1982, s. 63–92.
Josef Petráň, Dvacáté století v Ouběnicích: soumrak tradičního venkova, Praha 2009.
Ivy Pinchbeck – Margaret Hewitt, Children in English Society, London 1969.
Renata Pisková (ed.), Jihlava. Historie – Kultura – Lidé, (= Dějiny moravských měst), Praha 2009.
Vladimír Procházka, Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století, Praha 1963.
Josef Petrides, Alt Iglauer Testamentenformeln, IL 3, 1936–1940, s. 133–135.
Petr Rak, Kadaňské knihy trhů a testamentů z let 1465–1603 a testamentární praxe v Kadani od poloviny 15. do počátku 17. století, SAP 48, 1998, s. 3–106.
Petr Rak, Knihy trhů a testamentů města Kadaně z let 1465–1603. Diplomatický rozbor a rozbor testamentární agendy, diplomová práce, Praha 1997.
Jana Ratajová, Pražské testamenty (1600–1620) jako pramen k dějinám rodinných struktur, PSH 30, 1998, s. 90–127.
Martina Reiling, Bevölkerung und Sozialtopographie Freiburgs i. Br. im 17. und 18. Jahrhundert, Freiburg 1989.
Fritz Rörig, Die europäische Stadt, Berlin 1958.
Marie Ryantová, K otázkám bádání o ženách raného novověku, Studia Rudolphina 2, 2002, s. 29-37.
Raffaela Sarti, Who are Servants? Defining Domestic Service in Western Europe (16th – 21th Centuries), in: S. Pasleau – I. Schopp – R. Sarti (eds.), Proceedings of the „Servant Project“, 5, 2, Liege 2005 (2006), s. 3–59.
Susan Scott - Christopher J. Duncan, Biology of plagues: evidence from historical populations, Cambridge 2001.
Martine Segalen, Quinze générations de Bas-Bretons: Parenté et société dans le pays bigouden Sud 1720–1980, Paris 1985, s. 108.
Martine Segalen, "Sein Teil haben": Geschwisterbeziehungen in einem egalitären Vererbungssystem, in: H. Medick – D. Sabean (Hgg.), Emotionen und materielle Interessen: sozialanthropologische und historische Beiträge zur Familienforschung, Göttingen 1984, s. 181–198.
Eva Semotanová (ed.), Historický atlas měst České republiky, svazek č. 8 - Jihlava. Praha 2000.
Jürgen Schlumbohm, Gesinde als Lebensphase und als Klassenphänomen: Mägde und Knechte in einem ländlichen Kirchspiel Nordwestdeutschlands, 1650–1860, in: A. Fauve-Chamoux – L. Fialová (edd.), Le Phénomene de la domesticité en Europe, XVIe–XXe siecles, (Acta demographica XIII), Praha 1997, s. 23–40.
Jürgen Schlumbohm, Lebensläufe, Familien, Höfe. Die Bauern und Heuerleute des Osnabrückischen Kirchspiels Belm in proto-industrieller Zeit 1650–1860, Göttingen 1994.
Tereza Siglová, Svatební smlouvy a manželství na příkladu městečka Dašic v letech 1563– 1652, in: „Oznamuje se láskám našim…“ aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí, Sborník z konference konané 13.-14. září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice 2007, s. 27–45.
Tereza Siglová, „Súď se pokud súd“: spor o opatrovnictví nezletilého dítěte v městečku Bohdanči v letech 1583–1584, VSH 13, 2006, s. 318
R. Mark Sirkin, Statistics for the social science, Thousand Oaks – London 1999.
Paul Slack, The Impact of the Plague in Tudor and Stuart England, Boston 1985.
Hana Slezáková, Svatební smlouvy boskovických měšťanů z let 1601-1620, bakalářská práce, Pardubice 2008.
Richard Smith, Plagues and Peoples: The long demographic cycle 1250-1670, in: P. Slack – R. Ward (eds.), The Peopling of Britain: the Shaping of a Human Landscape, Oxford 2002, s. 177-209.
Adéla Smržová, Hořepničtí měšťané ve světle svatebních smluv z 18. století, bakalářská práce, Pardubice 2007
Jana Smyčková, Pražské testamenty (1600–1620) jako pramen k dějinám rodinných struktur, diplomová práce, Univerzita Karlova, Praha 1997.
Prokop Sousedík, Logika pro studenty humanitních oborů, Praha 2001.
Libuše Spáčilová, Deutsche Testamente von Olmützer Bürgern. Entwicklung einer Textsorte in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren 1416–1566, Wien 2000.
Margaret Spufford, Contrasting Communities: English Villagers in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, New York 1974.
Margaret Spufford - Motoyasu Takahashi, Families, Will Witnesses and Economic Structure in the Fens and on the Chalk: Sixteenth- and Seventeenth-Century Willingham and Chippenham, Albion 28, 1996, s. 379-414.
Margaret Spufford, Peasant inheritance customs and land distribution in Cambridgeshire from the sixteenth to the eighteenth centuries, in: J. Goody – J. Thirsk – E. P. Thompson (eds.), Family and Inheritance. Rural Society in Western Europe 1200–1800, Cambridge 1976, s. 156–176.
Margaret Spufford, Religious Preambles and the Scribes of Villagers´ Wills in Cambridgeshire, 1570-1700, in: T. Arkell – N. Evans – N. Goose (eds.), When Death Do Us Part: Understanding and Interpreting the Probate Records of Early Modern England, Oxford 2000, s. 144-157.
Margaret Spufford, Religious Preambles and the Scribes of Villagers´ Wills in Cambridgeshire, 1570-1700, LPS 7, 1971, s. 28-43.
Margaret Spufford, Will Formularies, LPS 19, 1977, s. 35-36.
Peter Spufford, Long-Term Rural Credit in Sixteenth- and Seventeenth-Century England: the Evidence of Probate Accounts, in: T. Arkell – N. Evans – N. Goose (eds.), When Death Do Us Part: Understanding and Interpreting the Probate Records of Early Modern England, Oxford 2000, s. 213-228.
Anja Steinbach (Hg.), Generatives Verhalten und Generationenbeziehungen, Wiesbaden 2005.
Aleš Stejskal, Prosopografická analýza rožmberského a švamberského úřednictva 1550-1616: model a jeho fungování, SAP 54, 2, 2004, s. 323-458.
Jon Stobart - Alastair Owens, Urban Fortunes: Property and Inheritance in the Town, 1700-1900, Aldershot 2000.
Laurence Stone, Prosopography, Daedalus 100, 1971, s. 46-79.
Laurence Stone, Prosopography, in: F. Gilbert - S. Graubard (eds.), Historical Studies Today, New York 1972, s. 107-140.
Lucie Storchová – Jana Ratajová, Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku, Praha 2009.
Tim Stretton, Widows and law in Tudor and Stuart England, in: S. Cavallo – L. Warner (eds.), Widowhood in Medieval and Early Modern Europe, London 1998, s. 193–208.
Katalin Szende, A női munka a középkori gazdaságban (Womens’ work in medieval economy), Aetas 3, 1995, s. 179–194.
Katalin Szende, A nők szerepe a kézműiparban a késő-középkorban a soproni és pozsonyi végrendeletek tükrében (The role of women in handicrafts in the mirror of testaments from Sopron and Bratislava), in: P. Dominkovits – É. Turbuly (edd.), Házi Jenő Emlékkönyv, Sopron 1993, s. 169–180.
Katalin Szende, Craftsmen’s Widows in Late Medieval Sopron, in: M. Hietala – L. Nilsson (eds.), Women in Towns. The Social Position of Urban Women in a Historical Context, Stockholm 1999, s. 13–23.
Katalin Szende, Családszerkezet és örökösödési szokások a késő-középkori Pozsonyban és Sopronban [Family structure and inheritance customs in late medieval Bratislava and Sopron], in: Levéltári Közlemények 68, 1997, s. 77–98.
Katalin Szende, Families in Testaments. Some Aspects of Demography and Inheritance Customs in a Late Medieval Hungarian Town, MAQ 35, 1995–1996, s. 107–124.
Katalin Szende, From Mother to Daughter, from Father to Son? Intergenerational Patterns of Bequeathing Movables in Late Medieval Bratislava, in: M. Sebők – K. Szende (eds.), Annual of Medieval Studies at CEU 7, 2001, s. 209–232.
Katalin Szende, ’...gemainer Stadt Nutz, Ehren und Gefallen...’ – The Expression of Civic Consciousness in Late Medieval Testaments, in: G. Kovács (ed.), …quasi liber et pictura…, Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 70. születésnapjára [Studies in Honor of András Kubinyi], Budapest 2004, s. 495–501.
Katalin Szende, Gyermekek, testvérek, házastársak. Családi viszonyok és örökösödési szokások Eperjesen a középkori végrendeletek tükrében [Children, siblings, spouses. Family relations and inheritance customs in Eperjes as reflected in medieval testaments], Történelmi Szemle 46, 2004, s. 113–140. Též publikováno in: E. Csukovits – T. Lengyelová (edd.), Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. században [From Bártfa/Bardejov to Pozsony/Bratislava Towns in the 13–17. centuries], Társadalom – és Művelődéstörténeti Tanulmányok 35, Budapest 2005, s. 293–318.
Katalin Szende, Handwerkerwitwen in der mittelalterlichen Gesellschaft von Ödenburg, in: K. Dóka – I. Éri (Hgg.), IV. Internationales Handwerksgeschichtliches Symposium, Veszprém/Budapest, 1994/1995, s. 72–77.
Katalin Szende, ’Nemzedékről nemzedékre.’ Tanulásra vonatkozó adományok a középkori pozsonyi végrendeletekben” [From generation to generation. Donations connected to studies in last wills from medieval Pozsony], in: B. Nagy – Z. Szálka – K. Szende (edd.), Az élet tanítómestere, Ünnepi tanulmányok Gyapay Gábor 80. születésnapjára [The teacher of life. Studies in honor of Gábor Gyapay on his eightieth birthday], Budapest 2004, s. 119–142.
Katalin Szende, Testaments and Testimonies. Orality and Literacy in Composing Last Wills in Late Medieval Hungary, in: G. Jaritz – M. Richter (eds.), The Oral History of the Middle Ages. The Spoken Word in Context, MAQ 3, (Sonderband XII = CEU Medievalia), Krems/Budapest, 2001, s. 49–66.
Marc Szydlik, Lebenslange Solidarität? Generationenbeziehungen zwischen erwachsenen Kindern und Eltern, Opladen 2000.
Michaela Štajnerová, Testamenty litoměřických měšťanů z let 1527–1576 jako pramen k dějinám rodinných struktur, in: Města severozápadních Čech v raném novověku, Ústí nad Labem 2000, s. 87–106.
Blanka Štěrbová, Sňatečnost a sňatková migrace ve farnosti Střelecké Hoštice v letech 1645–1890, JSH 58, 1989, s. 125–136.
Dana Štefanová, Erbschaftspraxis, Besitztransfer und Handlungsspielräume von Untertanen in der Gutsherrschaft. Die Herrschaft Frýdlant in Nordböhmen, 1558– 1750, Wien/München 2009.
Dana Štefanová Hermann Zeitlhofer, Alter und Generationsbeziehungen in Böhmen. Zur Ausgedingestruktur nord- und südböhmischer Dörfer in der Frühen Neuzeit, 1650-1740, in: J. Ehmer P. Gutschner (Hgg.), Das Alter im Spiel der Generationen. Historische und sozialwissenschaftliche Beiträge, Wien 2000.
Dana Štefanová, Vdovy v raném novověku. Studie k právnímu postavení a jednání „viditelných“ žen na příkladu praxe panství Frýdlant v severních Čechách mezi léty 1550–1750, SPFFBU, C 49, 2002, s. 49–70.
Blanka Štěrbová, Vývoj sňatečnosti v lokalitě Novosedly nad Nežárkou v letech 1686– 1910, HD 11, 1987, s. 97–140.
Lucie Štorchová (ed.), Conditio humana – konstanta (či) historická proměnná?: koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Sborník příspěvků z workshopu „Antropologie – historie – teorie“, Praha 2007.
Ivan Šťovíček et al., Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti, Praha 2002
Motoyasu Takahashi, The number of wills proved in the sixteenth and seventeenth centuries. Graphs, will tables and commentary, in: G. H. Martin – P. Spufford (eds.), The Records of the Nation: the Public Record Office, 1838-1988: the British Record Society, 1888-1988, Woodbridge 1990, s. 187-214.
Helmut Thome, Grundkurs Statistik für Historiker, Köln 1989.
Věra Tlapáková, Testamentární praxe ve Znojmě v 15. století, JM 41, 44, 2005, s. 29–43.
Johann A. Tomaschek, Deutsches Recht in Oesterreich im dreizehnten Jahrhundert. Auf Grundlage des Stadtrechtes von Iglau, Wien 1859.
David M. Turner – Kevin Stagg (eds.), Social Histories of Disability and Deformity, Abingdon 2006.
Richard T. Vann, Wills and the Family in an English Town: Banbury, 1550-1800, JFH 4, 1979, s. 346-367.
Alice Velková, Svatební smlouvy ve venkovském prostředí v 1. polovině 19. století, in: „Oznamuje se láskám našim…“ aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí, Sborník z konference konané 13.-14. září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice 2007, s. 105–122.
Václav V. Tomek, Základy starého místopisu pražského, Praha 1855–1872.
Josef Teige, Základy starého místopisu pražského: (1437-1620). I – III, Praha 1910–1921.
Pavel Ubr, Historie řemesla řeznického ve Žďáře, ZM 2, 1998, s. 34-60.
Oldřich Vičar, Místopis Brna v polovici 14. století (Prostor uvnitř městských hradeb), Brno v minulosti a dnes, 7, 1965, s. 242–283.
Oldřich Vičar, Místopis Brna v polovici 14. století (Předměstí), Brno v minulosti a dnes 8, 1966, s. 226–273.
Jaroslav Vobr, Bibliografie okresu Jihlava, Brno 1988.
Ernst Waltraud (ed.), Histories of the Normal and the Abnormal: Social and Cultural Histories of Norms and Normativity, Abingdon, 2006.
Lorna Weatherill, Consumer behaviour and material culture in Britain, 1660-1760, London 1996.
Jacek Wiesiołowski, Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania, Poznań 1982.
Thomas S. Willan, Elizabethan Manchester, Manchester 1980.
Gareth H. Williams, Probate Records: a source for folk life studies, Folk Life. A Journal of Ethnological Studies 2, 2, 1981, s. 7-15.
J. Dennis Willigan – Katherine A. Lynch, Sources and methods of historical demography, New York/London 1982, s. 142–149.
Eric Wolf, Cultural dissonance in the Italian Alps, CSSH 5, 1962, s. 1–14.
Daniel B. Wright, Understanding statistics: an introduction for the social science, London 1997.
Jean Yver, Egalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie coutumière, Paris 1966.
Hermann Zeitlhofer, Die „eisernen Ketten” der Heirat. Eine Diskussion des Modells der „ökonomischen Nischen“ am Beispiel der südböhmischen Pfarre Kapličky, 1640-1840, in: Ch. Duhamelle – J. Schlumbohm (Hgg.), Eheschließungen im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts. Muster und Strategien, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 197, Göttingen 2003, s. 35-63.
Blanka Zilynská, Zpráva o grantovém projektu "Prosopografie studentů pražské univerzity 1802-1989“ zpracovávaná v ÚDUK-AUK Praha, Dějiny vědy a techniky 3, 1997, s. 94-96.
Monique Zerner, Une crise de mortalité au Xve siècle à travers les testaments et les roles d’imposition, Annales E. S. C. 34, 1979, s. 566–589.
František Zřídkaveselý, Cechovní výroba na cestě k podnikatelským aktivitám v Brně v 17. a 18. století (část 1), VVM 57, 1, 2005, s. 18-30.
František Zřídkaveselý, Cechovní výroba na cestě k podnikatelským aktivitám v Brně v 17. a 18. století (část 2), VVM 57, 2, 2005, s. 113-119.
Seznam použitých zkratek

AČ - Archivní časopis
ADH - Annales de Dèmographie Historique
AHR - American Historical Review
Annales E. S. C. - Annales. Économies – Sociétés – Civilisations
BP - Borthwick Paper
ČČH - Český časopis historický
ČL - Český lid
DaS - Dějiny a současnost
EHR - Economic History Review
ERH - European Review of History
FHB - Folia historica Bohemica
FL - Folk Life. A Journal of Ethnological Studies
GG - Geschichte und Gesellschaft
HD - Historická demografie
HF - History of the Family
HO - Historický obzor
IL - Igel Land
JAR - Jihlavská archivní ročenka
JCH - Journal of Contemporary History
JEH - Journal of Economic History
JFH - Journal of Family History
JM - Jižní Morava
JSH - Jihočeský sborník historický
LPS - Local Population Studies
MA - Mediaevalia archaeologica
MAQ - Medium Aevum Quotidianum
MH - Midland History
MHB - Mediaevalia Historica Bohemica
NH - Northern History
PHS - Právněhistorické studie
PSH - Pražský sborník historický
SAP - Sborník archivních prací
SNM - Sborník Národního muzea v Praze. Řada A-Historie
SPFFBU - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity
TábA - Táborský archiv. Sborník Okresního archivu v Táboře
VSH - Východočeský sborník historický
VSV - Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských
VVM - Vlastivědný věstník moravský
YAJ - Yorkshire Archaeological Journal
ZM - Západní Morava
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html