Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Korupce v Celní správě ČR
Thesis title in Czech: Korupce v Celní správě ČR
Thesis title in English: Corruption in the Customs Administration of the CR
Key words: korupce, boj proti korupci, korupční prostředí, korupční chování, korupční normy, korupční klima, celní správa, bezpečnostní sbor, sociální deviace, sociální dezorganizace, protikorupční opatření
English key words: corruption, fight against corruption, corrupt environment, corrupt behaviour, corrupt norms, corrupt climate standards, customs administration, armed force, social deviance, social disorganization, anti-corruption measures
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Supervisor: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.01.2011
Date of assignment: 10.01.2011
Date and time of defence: 03.02.2011 00:00
Date of electronic submission:14.01.2011
Date of proceeded defence: 03.02.2011
Reviewers: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
 
 
 
References
Základní literatura:

DANČÁK, Břetislav, HLOUŠEK, Vít, ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds.) Korupce: projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní
politologický ústav, 2006. ISBN 80-210-4062-9.

FRIČ, Pavol a kol. Korupce na český způsob. 1. vyd. Praha : G plus G, 1999. 302 s. Zde a nyní; sv. 39. ISBN 80-86103-26-9.

FRIČ, Pavol. Neformální sítě : Situace v České republice z pohledu českých elit. Praha : GfK, 2007. 40 s.
CHMELÍK, Jan a kol. Pozornost, úplatek a korupce. 1. vyd. Praha : Linde Praha, 2003. 222 s. ISBN 80-7201-434-X.

MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace : (Přehled sociologických teorií). Vydání první. Praha : Karolinum, 2001. 134 s. ISBN 80-246-0279-2.
PUNCH, Maurice. Police Corruption : Deviance, accountability and reform in policing. 1st edition. Cullompton : Willan Publishing, 2009. 281 s. ISBN 1843924102.

FRIČ, Pavol. Korupce jako sociální fenomén : Případ Policie ČR. Praha, 2005. 90 s. Dizertační práce. Universita Karlova v Praze.
Preliminary scope of work
Aby byl boj proti korupci v Celní správě ČR efektivní, je třeba ji poznat nejen jako individuální selhání jedince, ale také jako selhání společenských institucí a normativních systémů.
Přehled koncepcí, přístupů a teoretických úvah o korupci bude předmětem první části této práce. Jako teoretický základ bude využita teorie sociální dezorganizace a teorie sociální deviace. Provedení výzkumu na dané téma v Celní správě ČR a vyhodnocení získaných dat bude obsahem druhé, praktické části práce.
Hlavním cílem práce bude zjistit, zda má na vývoj korupčního chování v celní správě zásadní vliv dezorganizace celní správy nebo individuální deviace pracovníků.
Výsledky této práce pak mohou být využity pro vytvoření efektivnější protikorupční strategie v Celní správě ČR a zároveň mohou sloužit jako referenční stav pro kontrolu změn v prostředí a případnou aktualizaci zavedených protikorupčních opatření.
Preliminary scope of work in English
To make the fight against corruption in the Czech Customs Administration effective, you need to perceive it not only as individual failures but also as a failure of state institutions and normative systems.
An overview of the conceptions, approaches and considerations on corruption will be the subject of the first part of this work. This theoretical part will be based on the theory of social disorganization and the theory of social deviancy. A quantitative research focused on corruption, and the evaluation of the collected data will be the content of the practical part. The research will be conducted in the Czech Customs Administration.
The primary objective of this work will be to determine what has the dominant influence over the corrupt behaviour in the customs administration – disorganization of the customs administration or individual deviance of its employees.
The results of this work may be used to create more effective anti-corruption strategy in the Czech Customs Administration. They can also serve as a reference for checking the changes in the working environment and the eventual update of the established anti-corruption measures.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html