Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Apelační soud v letech 1749 až 1790 (1850)
Thesis title in Czech: Apelační soud v letech 1749 až 1790 (1850)
Thesis title in English: The court of appeal in Bohemia between 1749-1790 (1850)
Key words: soudnictví, dějiny správy, 18. století, 19. století
English key words: justice, history of public administration, 18. century, 19. century
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Supervisor: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.01.2011
Date of assignment: 06.01.2011
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 07.02.2011 00:00
Date of electronic submission:07.01.2011
Date of proceeded defence: 07.02.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
 
 
 
Advisors: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Guidelines
Vývoj a činnost Apelačního soudu v Království českém zůstává zejména pro 18. a 19. století velmi slabě zpracována. Kromě osvědčených přehledů správního vývoje v Rakousku (Beidtel, Fellner-Kretschmayr, Walter) jsou k disposici jen práce zastaralé (Auersperg, Zdeněk) nebo stručné a přehledové (Adamová). Ve srovnání s poměrně intenzivní pozorností, které se dostává prvnímu století fungování této instituce, je další vývoj zmapován pouze v hlavních obrysech. Čestnou výjimkou je recentní přehled základních pramenů od Kláry Woitschové. Důležité změny přinesly pro fungování Apelačního soudu tereziánské reformy (vznik Nejvyššího soudního úřadu ve Vídni a zejména založení apelačního soudu v Brně 1753, dále reforma trestního práva a systému hrdelních soudů) a ještě více reformy josefinské, jež zařadily oba apelační soudy (český a moravský) do instančního systému sjednocujícího se soudního systému na úroveň druhé instance. Tato reforma proměnila „starý“ apelační soud zásadním způsobem. Úkolem diplomanta bude popsat, jaké postavení v soudním systému nadále apelační soudy zaujímaly a jak se obě vlny reforem promítly do složení a celkového fungování (kompetencí a činnosti) apelačního soudu. Podle reforem dokončených na počátku 90. let pak soud fungoval až do svého zrušení (proměny ve vrchní zemský soud). Hlavním pramenem bude fond Apelační soud v NA, doplňkově pak dobová právní literatura.
References
Ignaz Beidtel, Geschichte der österreichischen Staatsverwaltung 1740–1848 I-II, Innsbruck 1896–1898
Václav Zdeněk, Dějiny král. apelačního soudu na Hradě pražském, nyní vrchního soudu v Praze od roku 1548–1933, Praha 1933
Václav  olle, Civilní soudnictví předbřeznové v českých zemích, SAP 10, 1960, s. 111–145
Václav  olle, Trestní soudnictví předbřeznové v českých zemích, SAP 12, 1962, s. 87–142
Friedrich Walter, Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500 bis 1955, Wien–Köln–Graz 1972
Karolína Adamová, Apelační soud v českém království v letech 1548–1651, in: Pocta akademiku Václavu Vaněčkovi k 70. narozeninám, Praha 1975, s. 101–112
Eva Procházková, Perzekuce romských kočovníků v českých zemích v 18. století. (Na základě rozboru ortelních manuálů pražského apelačního soudu.), SAP 42, 1992, č. 2, s. 307-409
Michaela Neudertová – Lenka Kuthanová, Ke komunikaci apelačního soudu a městských hrdelních soudů v době pobělohorské, in: Hrdelní soudnictví českých zemí 16.–18. století, Pardubice 1996, s. 119-132
Jaroslava Hausenblasová, Počátky apelačního soudu v Čechách a jeho personální obsazení 1548-1627, Paginae historiae 13, 2005, s. 5-31.
Květoslava Haubertová, Loketsko v ortelních manuálech apelačního soudu v letech 1548-1740. K zániku chebské oblasti městského práva v roce 1548, Sborník Chebského muzea 2005 [vyd. 2006], s. 8-22.
Klára Woitschová, Ortelní manuály a knihy protokolů apelačního soudu v Praze z let 1548-1783, Paginae historiae 16, 2008, s. 545-558.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html