Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
The Wire: Neoformalistická analýza a analýza fikčních světů
Thesis title in Czech: The Wire: Neoformalistická analýza a analýza fikčních světů
Thesis title in English: The Wire: Neoformalist Analysis and Analysis of Fictional Worlds
Key words: Špína Baltimoru, David Simon, HBO, televize, seriál, neoformalismus, analýza, teorie seriálové fikce, teorie fikčních světů, fikční svět, makrosvět, subsvět, kriminální seriál, policejní seriál, Baltimore
English key words: The Wire, David Simon, HBO, television, series, neoformalism, analysis, theory of serial fiction, theory of fictional worlds, fictional world, macroworld, subworld, crime series, cop show, Baltimore
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Film Studies Department (21-KFS)
Supervisor: PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.01.2011
Date of assignment: 07.01.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 11.09.2014 09:00
Date of electronic submission:20.08.2014
Date of proceeded defence: 11.09.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Ve své bakalářské práci budu analyzovat seriál z produkce HBO The Wire pomocí neoformalistické metody.
Rozsah zkoumaného materiálu - seriál má šedesát dílů, jeho celková stopáž se tak pohybuje okolo šedesáti hodin – mi nedovolí naprosto zevrubnou analýzu. Proto se zaměřím na výzkum několika základních rysů.
1.) Styl, tedy způsob uchopení narace pomocí filmových prostředků jako je záběr, zvuk, střih, herec atd. Cílem bude odhalit způsoby, kterými seriál dosahuje "autentického" a "realistického" vyznění, a zda je jeho styl tak rigidní, jako se zdá. Zajímat mě také bude sebereflexivnost seriálu a jeho vztahování se ke skutečnosti. Celý seriál je totiž umístěn do města Baltimore, jehož reálie jsou dodržovány s až pedantskou pečlivostí.
2.) Otázka žánru. Nejjednodušeji se dá The Wire zařadit do škatulky detektivního seriálu, v mnohém ji ale boří i překračuje. Jak seriálu umožňuje jeho žánr dosahovat jeho hlavního cíle, jako který se jeví komplexní popis moderní společnosti, její stratifikace a jejích institucí (což hodlám v rámci práce dokázat, nikoli jednoduše postulovat)? Budu přednostně užívat definic žánru založených na konstrukcí díla, nikoli na divácké reakci.
3.) Architektura seriálu. Popíšu základní struktury seriálu (úvodní znělky, dílu, série atd.). Nejspíše budu nucen kvůli rozsahu práce a seriálu upřednostnit jednu sérii před ostatními.
4.) Narace. Pokusím se jasně popsat základní mechanismy, které seriál při vyprávění používá. Nutné bude také popsat a rozdělit postavy a přisoudit jim narativní a symptomatické funkce (domnívám se, že The Wire přímo volá po symptomatickém čtení). U mnoha postav se zdá zjevné, že jsou v seriálu nikoli proto, aby hýbaly dějem (ač to ve většině případů mimoděk dělají), ale spíše proto, aby umožnily seriálu lepší symptomatické vyjádření.
Neočekávám, že by konečné členění práce do kapitol odpovídalo rozdělení do bodů tak, jak jsem je zde načrtl. Položené otázky jsou na to příliš propojené a je tak možné, že se mi později bude zdát jiné členění vhodnější.
References
Bordwell, David, Thompson, Kristin, Film Art: An Introduction. McGraw-Hill 2006.
Bordwell, David, Narration in the Fiction Film. Routledge 1987.
Bordwell, David, The Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies. University of California Press 2006.
Korda, Jakub, Jisté tendence současného televizního seriálu. Cinepur 49, 2007.
Thompson, Kristin, Breaking the Glass Armor. Neoformalist Film Analysis. Princeton University Press 1988.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html