Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Etika v podnikání
Thesis title in Czech: Etika v podnikání
Thesis title in English: Ethics in business
Key words: Etika v podnikání, etické řízení, etický kodex, morální dilema, hodnoty
English key words: Business ethics, business ethics management system, code of ethics, moral dilemma, values
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.01.2011
Date of assignment: 04.01.2011
Date and time of defence: 12.09.2011 13:45
Date of electronic submission:27.07.2011
Date of proceeded defence: 12.09.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Pavel Uhlář
 
 
 
Advisors: PhDr. Pavel Uhlář
Guidelines
Diplomová práce je příspěvkem ke zmapování problematiky etiky v podnikání z psychologického hlediska s důrazem na interdisciplinární charakter zkoumaného tématu. V empirické části práce je pak formou mapující studie popsáno zavádění systému etického řízení na příkladu konkrétního podniku a jeho dopady na postoje zaměstnanců. Diplomová práce se pokouší zmapovat, jaké oblasti chodu a působení firmy etický kodex pokrývá, jaký byl při zavádění etického kodexu postup, zda se zavedením etického kodexu změnil se postoj zaměstnanců k zaměstnavateli a zda implementace etického kodexu ovlivnila řešení morálních dilemat zaměstnanců.
References
Altham Juliet. Business Ethics versus Corporate Social Responsibility: Competing or Complimentary Approaches? [online]. Washington, DC: Business Ethics Institute, 2006 [cit. 6.9.2008]. Dostupný z WWW: www.business-ethics.org/documents/JulietAlthamUpload.doc.
Anzenbacher Arno. Úvod do etiky. 3. vyd. Praha: Academia, 2001. 292 s. ISBN 80-200-0953-1.
Avshalom, M. Adam; Rachman-Moore, Dalia. The Methods Used to Implement an Ethical Code of Conduct and Employee Attitudes. [Electronic version] Journal of Business Ethics (2004). Kluwer Academic Publishers, 2004. Vol. 54. S. 225- 244.
Bedrnová, Eva; Nový, Ivan a kol. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2003. 773 s. ISBN 978-80-7261-169-0.
Bláha Jiří, Dytrt Zdeněk. Manažerská etika. 1. vyd. Praha: Management Press, 2003. 155 s. ISBN: 80-7261-084-8.
Bohatá, Marie. Etika a ekonomika – sborník ze semináře. Diskusní materiály. Diskusní materiál č. 29. Praha: CERGE-NHÚ, 1994.
Brand, V. Empirical Business Ethics Research and Paradigm Analysis. [Electronic version] Journal of Business Ethics (2009). Springer, 2008. Vol. 86. S. 429 – 449. DOI 10.1007/s10551-008-9856-3.
Collins, J. C.; Porras, J. I. Built to last. New York, NY: Harper Business. 1994. In: Peus, Claudia; Kerschreiter, Rudolf; Traut-Mattausch, Eva; Frey, Dieter. Ethics and Economic Success. [Electronic version] Journal of Business Ethics (2010). Hogrefe Publishing, 2010. Vol. 218(4). S. 196. DOI 10.1027/0044-3409/a000029.
CSR Europe. A European Roadmap for Businesses Towards a Sustainable and Competitive Enterprise [online]. Brussels: CSR Europe, 2005 [cit. 22.3. 2011]. Dostupný z WWW: http://www.csreurope.org/data/files/european_roadmap_for_businesses_2005.pdf.
Čaník, Petr; Čaníková, Petra. (2006a) Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v českém podnikatelském prostředí. [online]. Transparency International Česká republika, 2006. [cit. 15.9.2010]. Dostupný z WWW: http://www.transparency.cz/aplikace-metod-nastroju-podnikatelske-etiky-ceske-podnikatel/.
Čaník, Petr; Řezbová, Libuše; Van Zavrel, Tomas. (2006b) Metody a nástroje podnikatelské etiky. 2. přepracované vyd. Praha: Nakladatelství VŠE, 2006. 123 s. ISBN 80-245-1143-6.
Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000. 361 s. ISBN 80-246-0139-7.
Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky [online]. Praha: Platforma pro transparentní veřejné zakázky, 2011 [cit. 28.5.2011]. Dostupný z WWW: http://www.transparentnizakazky.cz/dokumenty/122-doporueni-pro-dodavatele-veejne-zakazky.
Evropská komise. Green Paper: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibity [online]. Brussels: Commission of the European Communities, 2001 [cit. 21. 9. 2010]. Dostupný z WWW: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf.
Forster, Margaret; Loughran, Tim; McDonald, Bill. Commonality in Codes of Ethics. [Electronic version] Journal of Business Ethics (2010). Springer, 2010. Vol. 90. S. 129 – 139. DOI 10.1007/s10551-010-0380-x.
Fórum dárců. Standard odpovědná firma [online]. Praha, Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem, 2011 [cit. 22.3.2011]. Dostupný z WWW: http://www.standard-lbg.org/
Garriga, Elisabet; Melé, Doménec. Corporate Social Responsibility: Mapping the Territory. [Electronic version] Journal of Business Ethics (2004). Kluwer Academic Publishers, 2004. Vol. 53. S. 51 – 71.
Heidbrink, Horst. Psychologie morálního vývoje. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-154-1.
Chan, C. Kam; Fung, Hung-Gay; Yau, Jot. Business Ethics Research: A Global Perspective. [Electronic version] Journal of Business Ethics (2010). Springer, 2009. Vol. 95. S. 39 - 53. DOI 10.1007/s10551-009-0346-z.
Ip, Po-Keung. Business Ethics and the Well-Being of Nations – Is There a Connection? [Electronic version] Journal of Business Ethics (2010). Springer, 2009. Vol. 95. S. 97 – 110. DOI 10.1007/s10551-009-0351-2.
Kaptein, Muel. Business Codes of Multinational Firms: What do they say?. [Electronic version] Journal of Business Ethics (2004). Kluwer Academic Publishers, 2004. Vol. 50. S. 13 – 31.
Klírová, Jana. Studie o aplikaci nástrojů managementu etiky v organizacích. [online]. Transparency International Česká republika, 2007 [cit. 15.9.2010]. Dostupný z WWW: http://www.transparency.cz/studie-aplikaci-nastroju-managementu-etiky-organizacich/.
Kluckhohn, C., Murray, H. A. Personality in Nature, Society, and Culture. New York: Alfred. A. Knopf, 1954. 570 s.
Kok, Peter; van der Wiele, Ton; McKenna, Richard; Brown, Alan. A Corporate Social Responsibility Audit within a Qality Management Framework. [Electronic version] Journal of Business Ethics (2001). Kluwer Academic Publishers, 2001. Vol. 31. S. 285 – 297.
Laufer, William S.; Robertson, Diana C. Corporate Ethics Initiatives as Social Control. [Electronic version] Journal of Business Ethics (1997). Kluwer Academic Publishers, 1997. Vol. 16. S. 1029 – 1048.
Lurie, Yotam; Albin, Robert. Moral Dilemmas in Business Ethics: From Decision Procedures to Edifying Perspectives. [Electronic version] Journal of Business Ethics (2007). Springer, 2006. Vol. 71. S. 195 – 207. DOI 10.1007/s10551-006-9134-1.
Mandlík, Jiří. Etické přístupy v podnikání. [online] Transparency International Česká republika, 2006 [cit. 15.10.2009]. Dostupný z WWW: http://www.transparency.cz/pdf/publikace/ve_eticke_pristupy_vpodnikani.pdf.
Mazurová, Kateřina. Mapování etických principů v působnosti personální psychologie a pracovního poradenství. Praha, 2002. Diplomová práce (Mgr.). Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra psychologie.
Muchová, Irena. Hodnotové orientace pracovníků pocházejících z odlišného kulturního prostředí a působících u zahraničních organizací v ČR. Psychologie v ekonomické praxi. 2001, roč. 36, č. 1 – 2., s. 27 – 38. ISSN 0033-300X.
Nakonečný, Milan. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 273 s. ISBN 80-200-0690-7.
Petersen, Lars-Eric; Krings, Franciska. Are Ethical Codes of Conduct Toothless Tigers for Dealing with Employment Discrimination? [Electronic version] Journal of Business Ethics (2009). Springer, 2008. Vol. 85. S. 501 – 514. DOI 10.1007/s10551-008-9785-1.
Petráčková, Věra; Kraus, Jiří a kol. Akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. 834 s. ISBN 80-200-0607-9.
Preuss, Lutz. Codes od Conduct in organizational Context: From Cascade to Lattice-Work of Codes. [Electronic version] Journal of Business Ethics (2010). Springer, 2009. Vol. 94. S. 471 – 487. DOI 10.1007/s10551-009-0277-8.
Putnová, Anna; Seknička, Pavel; Uhlář, Pavel a kol. Etický a sociální audit- nástroj zkvalitnění řízení. Praha: Prospektrum, 2005. 72 s. ISBN 80-7175-135-9.
Putnová, Anna; Seknička, Pavel; Uhlář, Pavel. Etické řízení ve firmě. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 168 s. ISBN 978-80-247-1621-3.
Riegel, Karel; Janoušek, Jaromír. Etika a psychologie v podnikání. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. 112 s. ISBN 80-246-1118-X.
Rolný, Ivo. Etika v podnikové strategii: metodologické postupy integrace etiky do podnikové strategie. 3. rozšířené vyd. Ostrava: Key Publishing, 2007. 107 s. ISBN 978-80-87071-45-8.
Seknička, Pavel; Bohatá, Marie; Šemrák, Marián. Úvod do hospodářské etiky. 1. vyd. Praha: Aspi Publishing, 2001. 185 s. ISBN 80-85963-40-X.
Sen, Amartya. Etika a ekonomie. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2002. 90 s. ISBN 80-7021-549-6.
Scheinerová, Kateřina. Etické principy v oblasti působnosti personální psychologie a pracovního poradenství. Praha, 2003. Rigorózní práce (PhDr.). Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra psychologie.
Schönborn, Gregor. Value Performance: On the Relation Between Corporate Culture and Corporate Success. [Electronic version] Journal of Psychology (2010). Hogrefe Publishing, 2010. Vol. 218(4). S. 234 – 242.
Skanska, a.s. (2009a) Code of Conduct Communication. Interní prezentace Skanska a.s. 2009.
Skanska, a.s. Code of Conduct Implementation Plan. (2009b) Interní report Skanska, a.s. 2009.
Skanska, a.s. (2010a) Definování popisu práce a požadavky společnosti Skanska. Interní dokument Skanska, a.s. 2010.
Skanska, a.s. (2009c) Etický kodex. Interní dokument Skanska, a.s. 2009.
Skanska, a.s. Internetové stránky [online]. Praha: Skanska, a.s. 2011 [cit. 29.5.2011]. Dostupné z WWW: http://www.skanska.cz/cz/O-nas/Sponzoring-a-spolecenska-odpovednost/.
Skanska, a.s. (2010b) Intranetové stránky [online]. Praha: Skanska, a.s. 2010 [cit. 3.9.2010]. Dostupné z WWW: http://ntintranet6/cs/komunikace/etickykodex/default.aspx.
Skanska, a.s. (2010c) Jak na to? Průvodce školením EK. Interní prezentace Skanska a.s. 2010.
Skanska, a.s. (2010d) Návrh konceptu krizové intervence. Interní prezentace Skanska, a.s. 2010.
Skanska, a.s. (2009d) Odcházím ze zaměstnání, a co dál? Interní brožura Skanska, a.s. 2009
Skanska, a.s. (2010e) Odprezentuj mě svému týmu. Interní prezentace Skanska a.s. 2010.
Skanska, a.s. (2010f) Pravidla pro dodržování etického kodexu. Interní směrnice Skanska a.s. 2010.
Skanska, a.s. (2010g) Školení Etického kodexu. Interní report Skanska a.s. 2010.
Smékal, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti: Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 1. vyd. Brno: Barrister&Principal, 2002. 511 s. ISBN 80-85947-80-3.
Strobel, Maria; Tumasjan, Andranik; Welpe, Isabell. Do Business Etics Pay Off? The Influence of Ethical Leadership on Organizational Attractiveness. [Electronic version] Journal of Psychology (2010). Hogrefe Publishing, 2010. Vol. 218(4). S. 213 – 224. DOI 10.1027/0044-3409/a000031.
Štikar, Jiří; Rymeš, Milan; Riegel, Karel; Hoskovec, J, Jiří. Základy psychologie práce a organizace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 203 s. ISBN 80-7184-091-2.
Thompson, Mel. Přehled etiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 160 s. ISBN 80-7178-806-6.
Tsalikis, John; Bruce, Seaton. Consumer Perceptions of Business Ethical Behavior in Former Eastern Block Countries. [Electronic version] Journal of Business Ethics (2008). Springer, 2008. Vol. 82. S. 919 – 928. DOI 10.1007/s10551-007-9602-2.
Tseng, Hsing-Chau; Duan, Hsiang-Chi; Tung, Hui-Lien; Kung, Hsiang_Jui. Modern Business Ethics Research: Concepts, Theories, and Relationships. [Electronic version] Journal of Business Ethics (2010). Springer, 2009. Vol. 91. S. 587 – 597. DOI 10.1007/s10551-009-0133-x.
UN Global Compact. The Ten Principles [online]. New York: UN Global Compact, 2010 [cit. 22.3.2011]. Dostupný z WWW: http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html.
Urban, Jan a kol. Ekonomie regulace: Lekce z globální finanční krize. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Vladimír Lelek, 2010. 112 s. ISBN 978-80-904837-0-5.
Wagnerová, Irena a kol. Psychologie práce a organizace: nové poznatky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 160 s. ISBN 978-80-247-3701-0.
Wieland, Josef. Ethics and Economic Success: A Contradiction in Terms? [Electronic version] Journal of Psychology (2010). Hogrefe Publishing, 2010. Vol. 218(4). S. 243 – 245. DOI 10.1027/0044-3409/a000034.
Zhenzhong, Ma. The Status of Contemporary Business Ethics Research: Present and Future. Journal of Business Ethics (2009). [Electronic version] Springer, 2010. Vol. 90. S. 255 – 265. DOI 10.1007/s10551-010-0420-6.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html