Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Hodnocení činnosti Vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu v její poválečné rekonstrukci mezi roky 1995-2002 na pozadí „Capability-Expectations Gap“
Thesis title in Czech: Hodnocení činnosti Vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu v její poválečné rekonstrukci mezi roky 1995-2002 na pozadí „Capability-Expectations Gap“
Thesis title in English: The Role of High Representative for Bosnia and Herzegovina in its Postwar Reconstruction in between 1995-2002: Closing the "Capability-Expectations Gap"
Key words: Jugoslávie, Bosna a Hercegovina, občanská válka (1991-1995), Daytonská mírová smlouva, Vysoký představitel, Bonn Powers, Capability-Expectations Gap, národní jugoslávství, národní bosenství
English key words: Yugoslavia, Bosnia and Herzegovina, Civil War (1991-1995), Dayton Peace Agreement, High Representative, Bonn Powers, Capability-Expectations Gap, National Yugoslavisms, National Bosnianisms
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Supervisor: doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.01.2011
Date of assignment: 02.01.2011
Date and time of defence: 14.06.2011 00:00
Venue of defence: FSV UK Jinonice
Date of electronic submission:20.05.2011
Date of proceeded defence: 14.06.2011
Reviewers: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
 
 
 
References
Základní literatura (bez příspěvků ve sbornících a akademických článků):
1.John Allcock , Explaining Yugoslavia (New York: Columbia University Press, 2000).
2.Neven Andjelic , Bosnia-Herzegovina: the end of a legacy (London: Frank Cass, 2003).
3.Ivo Banac, The national question in Yugoslavia: origins, history, politics (Ithaca: Cornell University Press, 1984).
4.Roberto Belloni, State building and international intervention in Bosnia (London: Routledge, 2007).
5.Florian Bieber, Post-war Bosnia: ethnicity, inequality and public sector governance (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006).
6.Sumantra Bose, Bosnia after Dayton: nationalist partition and international intervention (London: Hurst, 2002).
7.Steven Burg a Paul Shoup, The war in Bosnia-Herzegovina: ethnic conflict and international intervention (London: M.E. Sharpe, c1999).
8.Nina Caspersen, Contested nationalism: Serb elite rivalry in Croatia and Bosnia in the 1990s (New York: Berghahn Books, 2010).
9.Elizabeth M. Cousens a Charles K. Cater , Toward peace in Bosnia: implementing the Dayton accords (London: Lynne Rienner Publishers, 2001).
10.Aleksa Djilas, The contested country: Yugoslav unity and communist revolution, 1919-1953 (Cambridge, London: Harvard University Press, 1991).
11.Timothy Donais, The political economy of peacebuilding in post-Dayton Bosnia (New York, NY: Frank Cass, 2005).
12.Ladislav Hladký, Bosenská otázka v 19. a 20. století (Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005).
13.Miroslav Hroch, Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů (Praha: Sociologické nakladatelství, 2009).
14.David Chandler, Bosnia: faking democracy after Dayton (London: Pluto Press, 1999).
15.Noel Malcolm, Bosnia: a short history (New York: New York University Press, 1996).
16.Dennison Rusinow, The Yugoslav experiment 1948-1974 (Berkeley: University of California Press, 1977).
17.Anthony D. Smith, National Identity (London: Penguin Books, 1991).
18.Andrew Wachtel, Making a nation, breaking a nation: literature and cultural politics in Yugoslavia (Stanford: Stanford University Press, 1998).
Preliminary scope of work
Zdůvodnění výběru tématu práce:
Poválečná rekonstrukce Bosny se dodnes odehrává v rámci protektorátu, který v zemi ustavilo mezinárodní společenství v roce 1995. Míra zapojení mezinárodního společenství v Bosně je taková, že porušuje suverenitu země a demokratickou vůli jejího obyvatelstva. Míra tohoto zapojení navíc nebyla po celou dobu trvání protektorátu vykoupena splněním očekávání, která si mezinárodní společenství vůči své činnosti v roce 1995 vytklo. Mezinárodní společenství naopak selhalo ve splnění svých očekávání v Bosně už v období 1995-2002. Toto období je dnes přesto v mezinárodních kruzích mylně považováno za úspěch mezinárodní správy.

Cíl práce:
Cílem práce je dokázat základní tezi, že Vysoký představitel nebyl v Bosně mezi roky 1995-2002 s to splnit mezinárodní očekávání vůči poválečné rekonstrukci země, ne protože odmítal vynaložit dostatečné kapacity pro jejich splnění, ale jelikož ve své činnosti nezohlednil očekávání domácích aktérů této poválečné rekonstrukce. Tato očekávání totiž byla v důsledku svého historického ukotvení imunní vůči vnějším snahám je překonat. Cíl práce je tuto tezi dokázat pomocí vhodného propojení analýzy jihoslovanského historického vývoje a metody „Capability Expectations Gap“.

Základní charakteristika tématu práce:
Více než deset let po konci občanské války, která postihla Bosnu mezi roky 1992-1995, je tato země stále předmětem mezinárodního protektorátu. Mezinárodní protektorát v Bosně měl původně začít pozvolna ustupovat nabývající suverenitě země po jednom roce od konce občanské války. Místo podobného kroku ale mezinárodní společenství svou aktivitu v zemi začalo zvyšovat. Učinilo tak pomocí posilování pravomocí Vysokého představitele (High Representative, dále i jako HR), ad hoc instituce, již mezinárodní společenství vytvořilo, aby řídila mezinárodní protektorát v Bosně. HR v roce 1997 získal tzv. Bonn Powers, které mu v Bosně umožnily vydávat platné zákony a odvolávat demokraticky zvolené činitele. Ačkoli zvyšování těchto pravomocí bylo odůvodňováno snahou mezinárodního společenství zemi stabilizovat, aby z ní mohlo co nejdříve odejít, Bosna je nestabilní zemí a mezinárodním protektorátem ještě dnes. Mezinárodní společenství totiž právě díky Bonn Powers vystavělo v Bosně stát, který odporoval očekáváním všech tří místních národů - Bosňáků, Chorvatů a Srbů. Neúspěch mezinárodního protektorátu v Bosně proto nastoluje základní otázku, zda-li vůbec existuje možnost stabilizovat etnicky rozdělené země po občanském konfliktu do takové podoby, kterou očekává pouze mezinárodní společenství.

Předpokládaná struktura práce:
Práce bude mít tři části. První část určí, jaký vliv na poválečnou rekonstrukci země mezi roky 1995-2002 měly dlouhodobé historické trendy v jihoslovanském regionu. Historii, ani současnost Bosny totiž nelze pochopit bez uvědomění si základních problémů moderních jihoslovanských dějin (od národotvorných procesů v 19. století). Druhá část práce se bude zabývat aplikací metody „Capability-Expectations Gap“. Tato metoda sehraje roli spojovacího činitele mezi první historickou částí práce a druhou částí práce zabývající se roky 1995-2002, do níž historická část práce pronikne v podobě takzvaných vnějších očekávání (External expectations). Vnější očekávání určují míru ochoty jiných aktérů akceptovat činnost toho aktéra, jehož jsou předmětem činnosti a který je zkoumán pomocí „Capability-Expectations Gap“. Tuto ochotu je podle autora nutné nahlížet právě skrz historickou zkušenost těchto jiných aktérů. Metoda bude také pomůckou pro podrobné hodnocení kapacit Vysokého představitele a mezinárodních očekávání, které měl HR svou činností v Bosně splnit. Druhá část práce také zhodnotí výsledky činnosti HR mezi roky 1995-1997. Třetí část práce se bude věnovat období mezi roky 1997-2002 po udělení Bonn Powers. Autor v třetí části práce konstatuje, že udělení Bonn Powers, tedy zvýšení kapacit HR, nevedlo ke splnění mezinárodních očekávání v Bosně a v mnohých případech k nesplnění těchto očekávání přispělo.
Preliminary scope of work in English
Importance of the Topic:
Bosnia has been an international protectorate for fifteen years after the end of civil war which was ravaging the country between 1992-1995. International intervention has infringed on the Bosnian sovereignty and the democratic will of its citizens. Moreover, such infringement has not yet been redeemed by meeting expectations which International Community (IC) originally set in the relation with the international protectorate. Conversely, international expectations had failed to be met even until 2002. IC nevertheless treats the period 1995-2002 as a part of success story which is constantly being put into the comparison with the rather disappointing years of 2006-2010.

Aim:
The aim is to prove the conclusion that High Representative was not able to fulfil the international expectations from the postwar reconstruction of Bosnia 1995-2002, not because he refused to exercise sufficient capabilities, but because he did not take into consideration the expectations of Bosnian nations. The expectations of Bosnian nations were immune to any foreign effort to overcome them. The aim of this Bachelor thesis is to prove such conclusion by using "Capability-Expectations Gap" (also as CEG) and the analysis of historical trends in South Slav region as two equal and interconnected methods.

Basic Characteristics of the Topic:
Bosnia has been an international protectorate for fifteen years after the end of civil war which was ravaging the country between 1992-1995. The protectorate was to originally give way to Bosnian growing sovereignty after one year since the end of civil war. Instead, IC started to increase its activity in the country via an expansion of the High Representative's capabilities (financial and military resources of the protectorate, High Representative's authority to take actions against Bosnia elected representatives, etc.). High Representative was ad hoc institution which was created to administer the international protectorate in Bosnia. At the end of 1997, High Representative received the so called Bonn Powers which gave him authority to directly impose legislation and to dismiss Bosnian elected representatives. Any such usage of Bonn powers was justified as an effort to speed up Bosnian stabilization and facilitate thus international departure from the country. However, Bosnia is destabilized country and international protectorate even in 2011. The usage of Bonn Powers proved to be wrong, since it could establish a Bosnian state minimally suitable to the international expectations, but it has at the same time failed to establish a Bosnian state suitable to the domestic expectations of three Bosnian nations - Bosniaks, Croats, Serbs. Thus, the failure of international protectorate in Bosnia brings about a question, whether there exists any possibility to stabilize ethnically divided countries, which recently experienced a civil war, solely according to the international expectations.

Basic Structure:
The Bachelor thesis consists of three parts. First part defines how much the long-term historical trends in South Slav history affected the Bosnian postwar years of 1995-2002. Neither Bosnian history, nor its presence can be understood without the consideration of basic problems in South Slav history (since nation-building processes in the 19th century). Second part applies Capability Expectations Gap. CEG plays a role of conjunction between the historical part of this Bachelor thesis and the two other parts dealing with the years of 1995-2002. Moreover, second part tries to present original international expectations and their conflict with expectations of the Bosnian nations, respectively the conflict among the expectation of the Bosnian nations, and their consequences for the failure of postwar reconstruction between 1995-1997. Second part also evaluates the changes of High representative's capabilities and their impact on the above-mentioned failure. Third part deals with postwar reconstruction between 1998-2002, that is after the High representative's receipt of Bonn Powers. Third part concludes that usage of Bonn Powers, an incensement of High Representative's capabilities, had not led to the successful meeting of international expectations and High Representative's capabilities, but contributed furthermore to widening of the gap between the two in some cases.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html