Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Rozklad demokratického systému a radikalizace poměrů v Č-SR v období II. Republiky na příkladu Strany národní jednoty a Národní strany práce
Thesis title in Czech: Rozklad demokratického systému a radikalizace poměrů v Č-SR
v období II. Republiky na příkladu Strany národní jednoty
a Národní strany práce
Thesis title in English: Corruption of Democratic System of ‚2nd Republic‘ and Radicalization
of Political Conditions Presented on Case
of National Unity Party and National Labour Party
Key words: Mnichovská dohoda, II. Česko-Slovenská republika, Strana národní jednoty, Národní strana práce, Mezinárodní vztahy, Federalizace, Autokracie, Antisemitismus.
English key words: The Munich Agreement, 2nd Czech–Slovak Republic, The National Unity Party, The National Labour Party, international relations, Federalization, Autocracy, Anti-Semitism.
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Supervisor: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.12.2010
Date of assignment: 23.12.2010
Date and time of defence: 28.01.2011 11:00
Date of electronic submission:07.01.2011
Date of proceeded defence: 28.01.2011
Reviewers: PhDr. Jiří Rak
 
 
 
Preliminary scope of work
Obsahem práce je přispět k objasnění příčin vzestupu „totalitarismu“ a xenofobie v období II. Republiky. Politické zřízení, tehdejší Česko-Slovenské republiky (Č-SR), vykazovalo v kontextu širšího středoevropského vývoje, symptomatické znaky s vývojem okolních států v regionu, nicméně s přihlédnutím k důvodům vzniku (Mnichovská dohoda, Autonomistické požadavky Slovenska a Podkarpatské Rusi) a silné prvorepublikové demokratické tradici, zde existovala mnohá specifika, na které se práce snaží upozornit, a to především v autoritativním zřízení, netypického systému dvou stran. Vznik a fungování tohoto Autoritativního Bipolárního systému, dále pak popis prosazování politické ideologie v oblasti veřejného i osobního života, tvoří hlavní jádro práce. Významná část je pak věnována průvodním jevům tohoto období, mezi které patří například vzestup radikalismu a antisemitismu. Závěry práce se pak zabývají nejen důvodem geneze totalitních praktik v Č-SR, ale také dědictvím, jež toto období v historickém a politickém vědomí Čechů zanechalo.
Preliminary scope of work in English
The contents of the paper aim to clarify the causes of the rise of "totalitarianism" and xenophobia in the period II. Republic. The political establishment of the former Czech– Slovak Republic (C-SR) had shown the consequences of the general development in the Central Europe of that time. The development of symptomatic characteristics of this establishment similar to those of neighboring countries in the region, however, with regard to the grounds of (the Munich Agreement, autonomist demands of Slovakia and Ruthenia) and First Republic's strong democratic tradition, there were many specific elements to work out trying to draw attention. These specific outlines are especially in the establishment of an authoritative, uncharacteristic two-party system. Establishment and operation of the authoritative bipolar system, as well as a description of the promotion of political ideology in the public and private life, constitute the core work. A significant part has been devoted to the phenomenon that accompanied this period which include the rise of radicalism and anti-Semitism. The conclusions of the paper are concerned not only with the reasons of the genesis of the totalitarian practices of the C-SR, but also with the legacy of that period left in the historical and political consciousness of the Czechs.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html