Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Módní fotografie a její současná pozice v médiích a reklamě
Thesis title in Czech: Módní fotografie a její současná pozice v médiích a reklamě
Thesis title in English: FASHION PHOTOGRAPHY AND ITS CURRENT POSIOTION IN MEDIA AND ADVERTISING
Key words: Móda, fotografie, reklama, módní fotografie, fashion story, lifestyle, Elle, Dolce Vita, proč ne?!
English key words: Fashion, photography, advertising, fashion photography, editorial, Elle, Dolce Vita
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Journalism (23-KZ)
Supervisor: PhDr. Mgr. Alena Lábová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.12.2010
Date of assignment: 22.12.2010
Date and time of defence: 16.06.2011 00:00
Venue of defence: FSV UK Praha 1
Date of electronic submission:20.05.2011
Date of proceeded defence: 16.06.2011
Reviewers: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
References
BARTHES, Roland. Světlá komora: Poznámka k fotografii. Praha: Agite/Fra, 2005. 123 s. ISBN 978-80-86603-28-5

CÍSAŘ, Karel, ed. Co je to fotografie? Praha: Hermann & synové, 2004. 365 s. ISBN 80-239-5169-6

HLAVÁČ, Ľudovít. Dějiny fotografie. Martin: Osveta, 1987.

KADLECOVÁ, Kateřina. Ženské časopisy pro pokročilé: Literární interpretace a kritická analýza diskurzu měsíčníku Marianne. Liberec: Nakladatelství Bor, 2006. 114 s. ISBN 80-86807-25-8

KEANEY, Magdalene. Móda a reklama: Učíme se od světových fotografů. Praha: Slovart, 2007. 176 s. ISBN 978-80-7209-982-5

LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky II: Úvod do teorie žurnalistické fotografie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 197 s. ISBN 80-7066-119-4.

SEELING, Charlote. Století módy: 1900-1999. Praha: Slovart, 2000. 655 s. ISBN 80-7209-247-2

SONTAGOVÁ, Susan. O fotografii. Praha, Litomyšl: Paseka, 2002. 184 s. ISBN 80-7185-471-9

ŠIMEK, Jaroslav. Fotografické postupy. Praha: Práce, 1972. 218 s.

TŘEŠTÍK, TOMÁŠ. Osobnosti současné české reklamní a módní fotografie. Praha: Atemi, 2002. 159 s. ISBN 80-238-8197-3

JOHNSON, William S.. Dějiny fotografie: Od roku 1839 do současnosti. Praha: Slovart/TASCHEN, 2010. 766 s. ISBN 978-80-7391-426-4
Preliminary scope of work
Hypotéza: Co je módní fotografie? Je to fenomén určující trendy? Informační zdroj poskytující budoucím generacím zprávu o tom, jak vypadal svět dřív? Reklama zahalená do magického hávu slavných návrhářských jmen a elegantních póz? Nebo všechno dohromady?
Ve své práci se zaměřím na módní fotografii a její roli v médiích, z různých forem prezentace pak především na tzv. fashionstories, které vznikají v našich i světových módních a lifestylových periodikách. Mým cílem je zjistit, nakolik se módní fotografie vymezuje na jedné straně vůči reklamě a na druhé vůči fotoţurnalismu.
Na tento fenomén se podívám z hlediska toho, jak vypadají fashionstories u nás a jak v zahraničí, popřípadě jaké postupy pouţívají jejich autoři při zpracování jednotlivých témat. Zaměřím se také na to, jaké oděvy jsou ve fashionstories prezentovány – jde-li o módu dostupnou většině, anebo o modely předních návrhářů, takţe fashionstories pak slouţí v podstatě jen jako inspirace a obrazová příloha. S tím souvisí také to, ţe bych fashionstories ráda porovnala s obrazovými přílohami společenských a zpravodajských týdeníků (speciální fotoreportáţe, Fotoeditorial v Instinktu) a s vybranou reklamní kampaní.
Preliminary scope of work in English
Hypothesis: What is fashion photography? Is it a phenomenon that identifies the trends? Is it a source of information providing a message for future generations about how the world looked before? Is it an advertisement wrapped in a magical robe of famous designer names and elegant poises? Or is it all together? In my bachelor thesis, I will focus on fashion photography and its role in media, from various forms of presentation, I chose one genre, so-called fashion stories that are published in our and world fashion and lifestyle magazines. My attempt is to find out whether fashion photography inclines towards advertising or towards photojournalism. I will examine this phenomenon from the perspective of our fashion stories in contrast to the foreign fashion stories while focusing on the photographers themselves regarding their processing of individual topics. I will also analyze types of clothes that are presented in fashion stories – whether they are fashion available for masses or creations of leading designers which would lead to fact that fashion stories are used essentially as an inspiration and an image attachment? This also refers to the comparison with images in journals and weeklies and with selected advertising campaigns.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html