Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Etické normy a novináři na Facebooku
Thesis title in Czech: Etické normy a novináři na Facebooku
Thesis title in English: Ethics, Facebook, social network, internet, web data mining
Key words: Etika, Facebook, sociální síť, internet, web data mining
English key words: Ethics, Facebook, social network, internet, web data mining
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Journalism (23-KZ)
Supervisor: Ing. Miloš Čermák
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.12.2010
Date of assignment: 24.01.2011
Date and time of defence: 24.01.2011 13:45
Date of electronic submission:19.01.2011
Date of proceeded defence: 24.01.2011
Reviewers: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
References
WEBER, Max. Autorita, etika a společnost. Praha : Mladá fronta, 1997. 294 s. ISBN 80-204-0611-5.
KEEBLE, Richard. Ethics for Journalists. London : Routledge, 2009. 324 s. ISBN 978-0-415-43076-0.
BRÁZDA, Radim. Srovnávací etika. Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 2002. 244 s. ISBN 80-85917-86-6.
SOKOL, Jan; PINC, Zdeněk. Antropologie a etika. Praha : Triton, 2003. 167 s. ISBN 80-7254-372-5.
BOOKER, CH., NORTH, R., Skryté dějiny evropské integrace, Kontinuum, 2. přepracované vydání, 2006. 623 s. ISBN 80-7364-026-0

TŘEŠŇÁK, Petr. Novinářská etika v oblasti nových technologií. Praha, 2005.52 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd.
MUSILOVÁ, Jana. Etický kodex: ideál - realita. Olomouc, 2009. 60 s. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta.
DĚDEK, Jan. Sémantická anotace dat z webovských zdrojů. Praha, 2007. 87 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta.
Preliminary scope of work
Dominantní částí práce je pojmenování hlavních etických problémů souvisejících s participací novináře na sociálních sítích. Důraz je kladen na vlivy ohrožující či jinak formující novinářovu reputaci při pohybu v tomto novém veřejném prostoru a také na zkoumání vlivu samotné technologie na nastolování některých etických dilemat (skrze pojmy web data mining, zpracování přirozeného jazyka automatem). Jako etické měřítko a nástroj pro popis je zvolen výběr světových a českých redakčních kodexů a kodexů novinářských sdružení. Z omezené množiny akcí, které může novinář na Facebooku provést, jsou označeny ty, které jsou problematické. Statistický průzkum v závěru práce zmapuje míru participace českých novinářů na Facebooku a vřadí předcházející text do příslušného kontextu.
Preliminary scope of work in English
The dominant part of this work is entitlement of the main ethical issues related to the participation of journalists in social networks. Emphasis is placed on the effects of hazardous or otherwise forming a journalist's reputation when he is moving in this new public space and also to study the effect of the technology itself – raising some ethical dilemmas (through the concepts of Web data mining, automatic language processing). As an ethical standard and a tool for the description was chosen selection of international and Czech editorial codes and codes of journalistic associations. Problematic actions are identified in such ontology. Statistical survey of the present work will map the participation rate of Czech journalists on Facebook.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html