Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Posturální stabilizace u osob s poraněním předního zkříženého vazu
Thesis title in Czech: Posturální stabilizace u osob s poraněním předního zkříženého vazu
Thesis title in English: Postural stability in subjects with anterior cruciate ligament injury
Key words: posturální stabilizace, zranění, přední zkřížený vaz
English key words: postural stabilization, injuries, LCA
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Atletika (51-600100)
Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.12.2010
Date of assignment: 21.01.2011
Date and time of defence: 10.05.2011 10:00
Venue of defence: seminární místnost katedry fyzioterapie UK FTVS
Date of electronic submission:12.04.2011
Date of submission of printed version:11.04.2011
Date of proceeded defence: 10.05.2011
Reviewers: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
 
 
 
Advisors: MUDr. Eugen Rašev, Ph.D.
Guidelines
Hlavním cílem diplomové práce je monitoring využití vybraných postupů v rámci cvičení posturální stabilizace po plastice LCA s následným vyhodnocením úrovně stability a senzomotoriky.
References
1) BARTONÍČEK, J., HEŘT, J. Základy klinické anatomie pohybového aparátu. Praha: Maxdorf, 2004.
2) BLAHUŠ, P. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování: vybrané kapitoly pro doktorandy. Praha: Karolinum, 1996
3) BROTZMAN, BS. Clinical orthopaedic rehabilitation. Michigan: Mosby, 1996.
4) DVOŘÁK, R. Základy kinezioterapie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.
5) DYLEVSKÝ, I. Základy funkční anatomie člověka. Praha: Manus, 2007.
6) EKSTRAND, J., GILQUIST, J., et al. The avoidability of soccer injurie, Int J Sports Med. Vol. 11, 1983, no. 2, pp. 124 – 128.
7) GROSS, JM., FETTO J., ROSEN E. Vyšetření pohybového aparátu. Přel. M. Zemanová a J. Vacek. Oxford: Triton, 2002.
8) HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997.
9) HAMAR, D. Izokinetický bicyklový ergometer v rehabilitácii po poraneniach kolena. Medicina sportiva bohem slov. Vol. 9, 2000, no. 3, p. 106.
10) KŘÍŽ, V. Rehabilitace a její uplatnění po úrazech a operacích. Praha: Zdravotnické nakladatelství, 1986.
11) KUČERA, M., DYLEVSKÝ, I., aj. Sportovní medicína. Praha: Grada, 1999.
12) MAYER, M., SMÉKAL, D. Měkké struktury kolenního kloubu a poruchy motorické kontroly. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Vol. 11, 2004, no. 3, pp. 111 – 117.
Preliminary scope of work
1. teoretická východiska
2. design a metodika práce
3. Postup při experimentu
4. hodnocení zdrojových dat
5. interpretace výsledků
6. diskuse a závěry
7. doporučení pro praxi
Preliminary scope of work in English
1. theoretical study
2. design and methods of work
3. To experiment
4. evaluation
5. interpretation
6. discusion
7. recommendation for practice
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html