Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Koncept celoživotního vzdělávání a celoživotního učení v kontextu evropské integrace
Thesis title in Czech: Koncept celoživotního vzdělávání a celoživotního učení v kontextu evropské integrace
Thesis title in English: The concept of lifelong education and lifelong learning in the context of European integration
Key words: celoživotní vzdělávání, celoživotní učení, koncept celoživotního učení, evropská integrace, společnost vědění, vzdělávání dospělých
English key words: lifelong education, lifelong learning, concept of lifelong learning, European integration, knowledge society, adult education
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Adult Education and Personnel Management (21-KANPR)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.12.2010
Date of assignment: 20.12.2010
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 15.02.2011 10:30
Date of electronic submission:06.01.2011
Date of proceeded defence: 15.02.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
 
 
 
Guidelines
V souladu s vniřními předpisy fakulty a pokyny katedry a vedoucího práce.
References
BENES, M. 2003. Andragogika: Teoretické základy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia. ISBN 80-86432-23-8
BENES, M. 2007. Společnost vědění jako inspirace andragogiky a výzva pro praxi vzdělávání dospělých. In PIROHOVÁ, I. (ed.). 2007. Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach. 1. vyd. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Humanistický zborník 12 (AFPh UP 179/261). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. 8-14. ISBN 978-80-8068-634-5
EVROPSKÁ KOMISE. 2000. Memorandum o celoživotním učení. [cit. 23. 1. 2009]. Dostupné z WWW: http://www.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm
FAURE, E. et al. 1972. Learning to be. Paris: UNESCO. ISBN 92-3-101017-4. [cit. 14. 1. 2009]. Dostupné z WWW: http://www.unesco.org/education/pdf/15_60.pdf
GIDDENS, A. 2000. Unikající svět: Jak globalizace mění náš život. 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 80-85850-91-5
MANDÍKOVÁ, M.; PALÁN, Z. 2006. Strategie a politika celoživotního vzdělávání v ČR: kritický benchmarking. [online]. [cit. 16. 10. 2010]. Dostupné z WWW: http://topregion.cz/index.jsp?articleId=4916
MSMT ČR. 2007. Strategie celoživotního učení ČR. [cit. 2. 7. 2010]. Dostupné z WWW: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/strategie-celozivotniho-uceni-cr-1
PALÁN, Z. 2002. Výkladový slovník - Lidské zdroje. Praha: Academia. ISBN 80-200-0950-7
PALÁN, Z. 2007. Další vzdělávání ve světě změn. 1. vyd. Praha: UJAK. ISBN 978-80-86723-31-0
RABUSICOVÁ, M., RABUSIC, L. (ed.) 2008. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4779-2
VETESKA, J. a kol. 2009. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: EDUCA Service. ISBN 978-8087306-04-8
VETESKA, J.; TURECKIOVÁ, M. 2008. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1770-8
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html