Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Fetální mikrochimérismus u gynekologických malignit.
Thesis title in Czech: Fetální mikrochimérismus u gynekologických malignit.
Thesis title in English: Fetal microchimerism in gynecologic malignancies.
Key words: fetální mikrochimérismus, fetální DNA, gynekologické malignity
English key words: fetal microchimerism, fetal DNA, gynecologic malignancies
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Anthropology and Human Genetics (31-110)
Supervisor: prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.12.2010
Date of assignment: 15.12.2010
Date of electronic submission:09.05.2012
Date of submission of printed version:09.05.2012
Date of proceeded defence: 11.06.2012
Reviewers: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Ve své práci se budu snažit zodpovědět otázky týkající se role fetálního mikrochimérismu v patogenezi karcinomu prsu a endometria. Budu zjišťovat, zda se fetální buňky nalézají ve všech tkáních postižených karcinomem prsu či endometria a nebo pouze jen v některých případech. Výsledky budu srovnávat s výsledky kontrolních tkání (bez malignizace). Budu pracovat s tkáněmi nativními, hluboce zmraženými a zalitými v parafínových blocích. V těchto tkáních budu stanovovat přítomnost fetální DNA plodu mužského pohlaví s využitím SRY genu jako markeru, který se nachází na Y chromozomu. Zároveň budu stanovovat množství fetálního genomu v mateřských tkáních. Na základě těchto zjištění budu vyhodnocovat vztah mezi kvantitou fetálního mikrochimérismu a závažností a prognózou daného onemocnění.
K izolaci DNA z tkání budu u nativních a hluboce zmražených tkání využívat QIAamp DNA Mini Kit a v případě tkání zalitých v parafínu QIAamp DNA FFPE Tissue Kit. Fetální DNA budu detekovat a kvantifikovat pomocí PCR v reálném čase.
Preliminary scope of work in English
In my project I will try to answer the question about the role of fetal microchimerism in pathogenesis of breast cancer and endometrial cancer. I will determine whether fetal cells can be found in all breast or endometrial cancer tissues or just in some cases. The results will be compared with control tissues (without malignity). I will work with native tissues, deep-frozen tissues and tissues embedded in paraffin wax. In these tissues, the presence of male fetal DNA will be determined using Y chromosome-derived SRY gene as a marker. Moreover, the amount of fetal genome copies in maternal tissues will be quantified. According to these data, I will assses the relationship between the quantity of fetal microchimerism and the severity and prognosis of the disease of interest.
For DNA isolation from native and deeply frozen tissues I will use QIAamp DNA Mini Kit and for DNA isolation from tissues embedded in paraffin wax I will use the QIAamp DNA FFPE Tissue Kit. Fetal DNA will be detected and quantified by real-time PCR.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html