Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 152)
 
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika pro učitele - Studium v oblasti pedagogických věd (298)
Základní informace
Speciální pedagogika pro učitele - Studium v oblasti pedagogických věd
Kód varianty (CID): 9172
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky [41-KSP]
prezenční
čeština
získání dalších odborných znalostí v oboru, pedagog vykonávající přímou ped.činnost ve škole
nebo školském zařízení pro děti a žáky se spec.vzd.potřebami ve shodě se vstupní kvalifikací.
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/celozivotni-vzdelavani
MSMT-13891/2021-3-601
MŠMT
MSMT- 28686/2022-3
Speciální pedagogika pro učitele
ano
Studijní plán programu:
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&oborplan=OCRS21UC&graficky=0&fak=11410
45
absolventi Mgr. oboru zaměřeného na učitelství nebo jiného VŠ oboru, doplněného o učitelskou způsobilost,

Do elektronické přihlášky vložte kromě dokladu o vzdělání i žádost (volný word soubor) o specializaci:
psychopedie, etopedie, logopedie, zvolená pedie bude otevřena za předpokladu počtu minimálně 8 zapsaných účastníků.

Specializaci na surdopedii, somatopedii a tyflopedii otevíráme pouze za předpokladu minimálního počtu 8 zapsaných účastníků.

Cílová skupina: učitel praktického vyučování, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé MŠ, učitelé SOŠ a SOU, absolventi magisterských programů zaměřených na přípravu učitelů pro mateřské školy, pro první a druhý stupeň základních škol, pro střední školy a speciální školy.
Maximální počet účastníků: 45

Obhajoba závěrečné písemné práce a ústní zkouška ze speciální pedagogiky, zvolené specializace a její metodiky před komisí. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.
Dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb., se studium ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.


Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Pedagogika (0111)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Pedagog vykonávající přímou ped.činnost ve škole nebo školském zařízení pro děti a žáky se spec.vzd.potřebami ve shodě s původní vstupní kvalifikací.
Program je v souladu s ustanovením § 2 písm. dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Praha
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Leden
4
365 (v hodinách celkem)
blok výuky - 10 dní leden/únor, 10 červen/červenec
Poplatky a financování
11500 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód


osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1 elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bohumira Holečková
bohumira.holeckova@pedf.uni.cz
221900343
21.02.2023
30.09.2023
Termín výběrového řízení: listopad/prosinec 2023

Do elektronické přihlášky vložte kromě dokladu o vzdělání i žádost (volný word soubor) o specializaci:
psychopedie, etopedie, logopedie, zvolená pedie bude otevřena za předpokladu počtu minimálně 8 zapsaných účastníků.

Specializaci na surdopedii, somatopedii a tyflopedii otevíráme pouze za předpokladu minimálního počtu 8 zapsaných účastníků.


Zápis do studijního programu bude probíhat koncem roku 2023, první bloková
výuka bude začínat leden/únor/2024 pro akademický rok 2023/2024.
Další informace
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK