Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ (4514)
Základní informace
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ
Kód varianty (CID): 8026
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
kombinovaný
čeština
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy a druhého stupně základní školy má poskytnout vědomosti a dovednosti, které vyžaduje učitelská profese. Je určen absolventům magisterských studijních programů neučitelského zaměření, řádným ukončením tohoto studia mají získat odbornou kvalifikaci. Program zahrnuje soubor pedagogických, psychologických a dalších disciplín.
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění,
§ 8 odst. 1, písm. d) 2 a § 9, odst. 1, písm. d) 2 a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., v platném znění,
§ 2 Studium v oblasti pedagogických věd.

Informace také na http://kamv.cz/

MSMT-16033/2019-1-693
MŠMT ČR
11914/2017-1
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Harmonogram studia je zveřejněn na webových stránkách: http://kamv.cz/
40
Vysokoškolské magisterské (Ing.,Mgr.) neučitelského směru ve studijním oboru,
který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.
Didaktika daného předmětu se otevírá při minimálním počtu 5 uchazečů.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
Učitel 2. stupně ZŠ a SŠ, podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedag. pracovnících. Kvalifikaci získá k výuce těch předmětů, které svým charakterem odpovídají oboru vzdělání získanému v akreditovaném magisterském studijním programu.
Zákon č. 563/2004 Sb., vyhláška č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Praha, budovy PedF UK
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Březen
01.03.2022
3
254 (v hodinách celkem)
každé druhé úterý (8:30-17:00)
Úterý
Poplatky a financování
24000 Kč / kurz
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: datum narození ve tvaru DDMMRRRR

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 650122
Platba v plné výši za program bude uskutečněna jednou při zahájení programu.

osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova,Pedagogická fakulta, CCV, Magdaleny Rettigové 4,116 39, Praha 1 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
02.02.2022
28.02.2022
příjem přihlášek do stanoveného termínu
K přihlášce je nutné doložit: diplom, dodatek k diplomu popř. vysvědčení o státní zkoušce, portfolio (charakter) VŠ oboru.

V rámci programu se studují obecné obecné pedagogické předměty a přiřazené oborové didaktiky vyučovaných předmětů (vždy dle odbornosti VŠ oboru).

Uchazeči o studium budou přijati na základě výběrového řízení:
v programu budou účastníci zařazeni do takové oborové didaktiky, která koresponduje s charakterem jejich absolvovaného VŠ oboru a která odpovídá obsahu vyučovaného předmětu na ZŠ nebo SŠ.

Specifikované oborové didaktiky budou otevřeny pouze při přijetí minim. počtu 5 zájemců o didaktiku.

Další informace
http://kamv.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK