Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 131)
 
  
Speciální pedagogika pro učitele (298)
Základní informace
Speciální pedagogika pro učitele
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky [41-KSP]
kombinovaný
čeština
získání dalších odborných znalostí v oboru, pedagog vykonávající přímou ped.činnost ve škole
nebo školském zařízení pro děti a žáky se spec.vzd.potřebami ve shodě se vstupní kvalifikací.
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/celozivotni-vzdelavani
25679/2018-1-825
MŠMT
11914/2017-1
Speciální pedagogika pro učitele
ano
40
absolventi Mgr. oboru zaměřeného na učitelství nebo jiného VŠ oboru, doplněného o učitelskou způsobilost,

Do elektronické přihlášky vložte kromě dokladu o vzdělání i žádost (volný word soubor) o specializaci:
psychopedie, etopedie, logopedie, zvolená pedie bude otevřena za předpokladu počtu minimálně 8 zapsaných účastníků.

Specializaci na surdopedii, somatopedii a tyflopedii otevíráme pouze za předpokladu minimálního počtu 8 zapsaných účastníků.
Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Pedagogika (0111)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Pedagog vykonávající přímou ped.činnost ve škole nebo školském zařízení pro děti a žáky se spec.vzd.potřebami ve shodě s původní vstupní kvalifikací.
§ 2 vyhlášky č.317/2005
Garant a místo
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Praha
Termín a délka
2021/2022
zimní semestr, Leden
4
365 (v hodinách celkem)
blok výuky - 10 dní leden/únor, 10 červen/červenec
Poplatky a financování
11500 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 651221osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
17.09.2021
03.12.2021
ermín výběrového řízení: listopad/prosinec 2021

Do elektronické přihlášky vložte kromě dokladu o vzdělání i žádost (volný word soubor) o specializaci:
psychopedie, etopedie, logopedie, zvolená pedie bude otevřena za předpokladu počtu minimálně 8 zapsaných účastníků.

Specializaci na surdopedii, somatopedii a tyflopedii otevíráme pouze za předpokladu minimálního počtu 8 zapsaných účastníků.


Zápis do studijního programu bude probíhat koncem roku 2021, první bloková
výuka bude začínat leden/únor/2022 pro akademický rok 2021/2022.
Další informace
http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK