Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů (metodik prevence) (5541)
Základní informace
Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů (metodik prevence)
Kód varianty (CID): 6499
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra psychologie [41-KPSY]
kombinovaný
čeština
Vzdělávací program je zaměřen především na rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání možností řešení problematických situací, prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování.
Absolvent získá kompetence pro výkon funkce metodika prevence ve školním poradenském pracovišti.
25679/2018-1-825
MŠMT
11914/2017-1
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
4 semestry studia
Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)
1x měsíčně v pondělí (celý den) a 3 dny blokové soustředění
20
Požadované vstupní vzdělání: Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti
pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání,
zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání
na vysoké škole.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu (0188)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Školní metodik prevence
§ 9, odst. 1 písm. c) vyhl. č. 317/2005
Garant a místo
Mgr. Michaela Titmanová, Ph.D.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Pedagogická fakulta UK
Termín a délka
2020/2021
zimní semestr, Leden
15.12.2020
4
250 (v hodinách celkem)
1x měsíčně v pondělí a 3 dny blokové soustředění
Poplatky a financování
12000 Kč / rok
Výzva k platbě bude realizována na základě přijetí do studia do 15. listopadu 2020. Při všech platbách prosím uvádějte:

Variabilní symbol: 614820
Specifický symbol: datum narození ve tvaru DDMMRRRR (den, měsíc a rok narození)nebo rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
01.01.2021
30.06.2021
výběrové řízení
Účastníci jsou přijímáni na základě splnění vstupních požadavků pro přijímání zájemců.
Další informace
https://pages.pedf.cuni.cz/czv/programy-na-vykon-povolani/uchazeci-czv/nabidka-programu/