Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Učitelský stres a syndrom vyhoření - jak se mu vyhnout (6375)
Základní informace
Učitelský stres a syndrom vyhoření - jak se mu vyhnout
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra psychologie [41-KPSY]
prezenční
čeština
Kurz je zaměřen na problematiku profesní náročnosti, profesního stresu a syndromu vyhoření v učitelství. Cílem kurzu je, aby zúčastnění vyučující získali vhled do problematiky zdrojů učitelského stresu a možností jeho snižování tak, aby u nich nedošlo k rozvinutí syndromu vyhoření. Kurz míří jak do oblasti teoreticko-empirických poznatků, tak do oblasti aplikace na vlastní profesní zkušenosti a prožitky. Účastníci a účastnice se seznámí se základními pojmy a poznatky v této oblasti, vyzkouší si základní techniky, jejichž prostřednictvím lze mapovat osobní míru profesního stresu a jeho zdrojů, a budou diskutovat obecně platné i osobně relevantní preventivní a intervenční strategie, které vedou ke snižování celkové míry prožívaného stresu v učitelství.
MŠMT
Učitelský stres a syndrom vyhoření - jak se mu vyhnout
2.1. Zmapování osobních zkušeností s profesním stresem a jeho zdroji (1/2 hodiny)
2.1. Stres - vymezení pojmů; zdroje stresu v učitelství; projevy stresu; pozitivní a negativní účinky stresu; osobnostní a profesní faktory zvyšující a snižující negativně prožívaný stres; důsledky stresu pro jednotlivce; techniky pro zjišťování míry stresu (2 hodiny)
2.2. Syndrom vyhoření – vymezení pojmů; vývoj syndromu vyhoření; údaje o výskytu syndromu vyhoření mezi vyučujícími; důsledky syndromu vyhoření pro vyučující, pro kvalitu výuky, pro fungování školy (2 hodiny)
2.3. Strategie zvládání stresu – představení druhů copingových strategií; pozitivní a negativní copingové strategie; autodiagnostické techniky; psychohygiena (2 hodiny)
2.4. Prevence a intervence – prevence učitelského stresu na úrovni jednotlivce a na úrovni školy; intervence na úrovni jednotlivce a na úrovni školy (1 hodina)
2.4. Závěrečná reflexe, evaluace (1/2 hodiny)
20
pro pedagogické pracovníky SŠ a ZŠ

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
8 hodinový program v rámci DVPP
Garant a místo
PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1700 Kč / program
V případě otevření programu a pouze na pokyn bude platba prováděna s bankovními údaji:
číslo účtu 85236011/0100
VS 643020

Kurz je vzhledem k opatřením v souvislosti s COVID19 přesunut na říjen 2020
Přihláška
Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Katedra psychologie
PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
veronika.pavlas.martanova@gmail.com
221900544
30.09.2020
Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK:
Ing. Jana Budská (jana.budska@pedf.cuni.cz).
Další informace
http://kps.pedf.cuni.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK