Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (6148)
Základní informace
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Ústav sociálního lékařství [15-190]
prezenční
čeština
Certifikovaný kurz připravuje jednotlivce k získání zvláštní odborné způsobilosti mentora klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
Ministerstvo zdravotnictví ČR
37063/2015-4/ONP
Ošetřovatelství
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Teorie ošetřovatelství – repetitorium ošetřovatelství 4
Vybrané kapitoly z pedagogiky, andragogiky a obecné didaktiky 16
Pedagogická psychologie 10
Didaktika ošetřovatelství a odborné praxe 30
Odborná praxe 40
Celkem 100

Bloková teoretická výuka jedenkrát týdně 6 hodin po dobu 10 týdnů.
Praktická výuka 40 hodin.
25
Zájemci o kurz musí splňovat tyto podmínky:
- musí mít registraci dle platné legislativy k výkonu zdravotnického povolání v oboru všeobecná sestra, porodní asistentka
- min. odpracovaná doba výkonu povolání v příslušném oboru 2 roky v plném úvazku

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky – obory jinde neuvedené
SOŠ s maturitou, bez vyučení
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
60
§ 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb.
Garant a místo
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství
Ústav sociálního lékařství
Modelová učebna, Lékařská fakulta a FN HK
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Únor
27.02.2020
Krátkodobé
100 (v hodinách celkem)
27.2.2020
30.4.2020
Poplatky a financování
4500 Kč / program
Přihláška
Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
Ústav sociálního lékařství
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
VachkovaE@lfhk.cuni.cz
495 816 365
07.02.2020
Vzdělávací program zahrnuje výuku teoretickou, teoreticko-praktickou a praktickou
v rozsahu, který umožní absolventům vhodnou formou prezentovat učivo, zvládat pedagogickou komunikaci, využívat zásady moderní pedagogiky k efektivnímu
a motivačnímu vedení studentů/účastníků vzdělávání a objektivně zhodnotit výsledky své práce.
Výuka poskytuje účastníkům kurzu ucelený soubor znalostí (vědomostí a dovedností)
a návyků nezbytných pro uplatnění mentora/školitele klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. Účastníci kurzu získávají základní poznatky z pedagogiky a andragogiky, didaktiky
a pedagogické psychologie potřebné při pedagogické činnosti. Účastníci si postupně vytváří komplexní soubor znalostí (vědomostí a dovedností), schopností a s nimi souvisejících postojů a hodnot, které jsou obecně uplatnitelné při vedení studentů/účastníků odborné praxe nebo specializačního studia a v adaptačním procesu nových zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK