Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika (6121)
Základní informace
Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra softwaru a výuky informatiky [32-KSVI]
kombinovaný
čeština
Kurz umožňuje učitelům všeobecně vzdělávacích předmětů (absolventům pedagogických vysokých škol) rozšířit si aprobaci o výuku všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika.
MŠMT
MSMT-8727/2017-2 ze dne 2. 5. 2017
Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika
Ve vzdělávacím plánu je specifikován rozsah prezenční výuky, která bude probíhat blokově v prostorách MFF UK, a přibližná doba samostudia. Pokud to studujícím čas dovolí, mohou navštěvovat přednášky a cvičení společně se studenty prezenčního studia učitelských bakalářských a magisterských oborů.
1. Ukončení magisterského vysokoškolského vzdělání pedagogického směru.
2. Zaslání vyplněné a podepsané přihlášky na studijní oddělení - je uvedena na adrese: https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/formulare pod nadpisem Celoživotní vzdělávání. Formulář se nazývá: Přihláška na kurzy
(Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika/matematika/informatika).
3. Spolu s přihláškou dodat doklad o zaplacení úhrady za kurz ve výši 5.000,- Kč na účet 21210277/0100, variabilní symbol je 22, specifický symbol je rodné číslo bez lomítka.
4. Rovněž s přihláškou zaslat podepsaný formulář o bezpečnosti, který je uveden na adrese: https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/formulare pod nadpisem Celoživotní vzdělávání. Formulář se nazývá: Písemný záznam a
školící texty o požární ochraně a bezpečnosti práce pro účastníky CŽV.
5. Jakmile studijní oddělení obdrží všechny 3 dokumenty pro přijetí, odešle žadateli dopis o přijetí do kurzu a potvrzení o studiu na příslušný akademický rok.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
nejsou žádné
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
Osvědčení o absolvování programu
25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Katedra softwaru a výuky informatiky
Katedra softwaru a výuky informatiky
Malostranské náměstí 25, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
01.10.2019
6
454 (v hodinách celkem)
studium je tříleté
Poplatky a financování
5000 Kč / rok
Pro absolventy učitelsky zaměřených programů na MFF UK je poplatek prominut.
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Daniela Pysková
daniela.pyskova@mff.cuni.cz
951 551 250
31.08.2019
Do kurzu jsou přijímáni absolventky a absolventi vysokoškolského magisterského vzdělání s učitelskou aprobací (absolventky a absolventi pedagogických VŠ). Po zaslání vytištěné a v originále podepsané přihlášky, podepsaného formuláře o bezpečnosti a dokladu o uhrazení částky 5.000,- Kč za kurz na akademický rok, bude žadatel o kurz přijat. Kontakty na jednotlivé formuláře jsou uvedené v Podmínkách přijímání zájemců.