Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele (6115)
Základní informace
Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky fyziky [32-KDF]
kombinovaný
čeština
Předkládaný vzdělávací program umožní absolventům magisterských studijních programů Fyzika, Matematika nebo Informatika na Matematicko-fyzikální fakultě UK (MFF UK), popřípadě ekvivalentních programů na jiných VŠ v ČR získání odborné kvalifikace na způsobilost vyučovat všeobecně vzdělávací předmět fyzika, matematika nebo informatika na střední škole nebo na druhém stupni základní školy. Realizace nabízaené výuky poskytne studujícím jak obecný teoretický základ v oblasti pedagogiky a psychologie, tak také didaktické dovednosti nezbytné pro práci vyučujícího daného předmětu (fyziky, matematiky nebo informatiky).
MŠMT
MSMT-8727/2017-2 ze dne 2. 5. 2017
Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na oborovou didaktiku vybraného předmětu. Hodinový rozsah 276 hodin.
Absolventi magisterských studijních programů Fyzika, Matematika nebo Informatika na MFF UK, popřípadě ekvivalentních programů na jiných vysokých školách v České republice. S uchazeči z jiných vysokých škol než z MFF UK bude veden před přijetím do kurzu pohovor.

1. Ukončení magisterského vysokoškolského vzdělání nepedagogického směru.
2. Zaslání vyplněné a podepsané přihlášky na studijní oddělení - je uvedena na adrese: https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/formulare pod nadpisem Celoživotní vzdělávání. Formulář se nazývá: Přihláška na kurz
Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele.
3. Rovněž s přihláškou zaslat podepsaný formulář o bezpečnosti, který je uveden na adrese: https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/formulare pod nadpisem Celoživotní vzdělávání. Formulář se nazývá: Písemný záznam a
školící texty o požární ochraně a bezpečnosti práce pro účastníky CŽV.
3. Po zaslání přihlášky s formulářem o BOZP a následném pohovoru bude žadatel (kromě absolventů MFF UK) vyzván k zaplacení úhrady za kurz ve výši 5.000,- Kč na účet 21210277/0100, variabilní symbol je 27, specifický symbol je rodné číslo bez lomítka.
4. Jakmile studijní oddělení obdrží všechny 3 dokumenty (přihláška, BOZP, platba) pro přijetí, odešle žadateli dopis o přijetí do kurzu a potvrzení o studiu na příslušný akademický rok.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
nejsou žádné
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Katedra didaktiky fyziky
Katedra didaktiky fyziky
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
6
276 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
5000 Kč / rok
Studenti odborných předmětů M, F, I a absolventi těchto předmětů na MFF UK mají z rozhodnutí kolegia děkana poplatek prominut.
Přihláška
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Daniela Pysková
daniela.pyskova@mff.cuni.cz
951 551 250
31.08.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK