Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
"Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820 (6075)
Základní informace
"Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Přehledová přednáška se snaží formulováním otázek a podněcováním diskuse představit základní tendence a rysy doby přibližně vymezené nástupem císařovny Marie Terezie na trůn (1740) a konečnou fází napoleonských
válek a jejich důsledků (1815/20). Šlo o překotné a dynamické období tzv. "osvícenství", "osvícenského racionalismu", "tereziánských a josefinských reforem", "klasicismu", "rané fáze národního hnutí", "počátků romantismu". Cílem bude analýza této etapy českých dějin nejen jako doby převratných změn sociálních, ekonomických a politických, ale rovněž jako epochy proměn religiozity, umění, kultury a literatury. Pozornost bude věnována zejména českým zemím, osvícenskou a obrozenskou literaturu a kulturu představíme v jistém protikladu k dobové v mnohém konzervativní literatuře a kultuře lidových vrstev.
"Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820
1. Seznámení s tématem přednášky, seznam literatury, organizační záležitosti
2. Co je to "osvícenství"? Proměnlivá definice pojmu. Historické a společenské předpoklady myšlenkového paradigmatu. Význam populačního pohybu v českých zemích, krize českého venkova, počátky novodobé industrializace
3. Konfesijní a národnostní specifika českých zemí. Hierarchizace jazyků a jazyková revoluce německého i a posléze i českého jazyka
4. "Noblesse oblige": šlechtické prostředí na vrcholu slávy: zájem o vědu (osvícenský historismus), zednářství, mecenát, hudba, divadlo a literatura
5. "Na konci ancient régime": Klášterní vzdělanost a josefinské reformy: zájem o vědu (filologie, historie, teologie), pedagogická činnost
6. "Dosud mlčící" třetí stav? Měšťanské prostředí jako zdroj budoucí kulturní elity (podmínky vzniku a konstituování novodobé kultury, zejm. v "národních" jazycích podle zásady "imitatio bonorum")
7. "Na okraji": Židé a nekatolíci v českém prostředí a jejich duchovní a kulturní svět(y)
8. Význam osvícenství vůbec a v české společnosti a tradici. Tendence osvícenského klasicismu. "Druhý život českého osvícenství" v české kulturní paměti.
9. Počátky krásné prózy novočeské a rozvoj básnictví. Nové pojetí národnosti, slovanství a germánství. Důvody pro konstruování "české" "lidové" společnosti.
10. Konzervativnost lidového prostředí, propast mezi žebríčky hodnot a vkusem v prostředích elit, ve městech a na venkově.
11. Žánry a specifika literatury lidových vrstev, pověrčivost, lidové "čarování".
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Garant a místo
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P14
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně, Pondelí 8:30-10:00
Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK