Dějiny dějepisectví (6071)
Základní informace
Dějiny dějepisectví
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra církevních dějin a literární historie [26-KCD]
prezenční
čeština
Předmět seznamuje studenty s vývojem historiografie a historického myšlení od doby zrodu evropské historiografie do současnosti. Soustřeďuje se na charakter a vývojové proměny metodiky historiografické práce, na povahu, strukturu a funkce historických textů, na sociokulturní kontext historiografie v jednotlivých obdobích a na charakteristiku vývoje metodologického a teoretického myšlení jako součásti celku historického myšlení.
Dějiny dějepisectví
1. Zrod evropské historiografie, dějiny dějepisectví jako disciplína
2. Středověká historiografie
3. Raně novověká historiografie - cesta k hiastorické vědě
4. Zvědečtění historiografie v 18. - 19. století
5. Empiricko-kritická historiografie jako "klasický model" vědeckého zkoumání dějin.
6. Nová historie 20. století a její školy a proudy
7. Postmoderní historiografie či posthistorie: pravda anebo pravdy?
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Garant a místo
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Katedra církevních dějin a literární historie
Katedra církevních dějin a literární historie
Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
2 hod./týdně, Bude upřesněn.
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
26.01.2020