Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Architektura 19. století 2 (6037)
Základní informace
Architektura 19. století 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Cílem předmětu je získat orientaci v dějinách architektury v českých zemích od konce 18. století do počátku 20. století v kontextu společenských změn a stavebního vývoje monarchie a střední Evropy. Přednášky představí klíčové tendence a stavby realizované na území Čech a Moravy a osobnosti zde činné. Důraz bude kladen také na lokální specifika a „národní“ diskurz architektury diskutovaný v oborovém tisku. V rámci cyklu budou dvě přednášky doplněny vstupem hostů – architektů, specializujících se na danou problematiku v rámci rekonstrukcí staveb a
rozvoje sídel. Cyklus navazuje na přednášky zimního semestru věnované světové architektuře.
Student po úspěšném absolvování předmětu získá přehled o tendencích v architektuře od konce 18. století do počátku 20. století na pozadí společenského a myšlenkového kontextu jejich vzniku. Pozná klíčové architekty a
stavby, bude schopen kriticky vyhodnotit jejich architektonické kvality a klíčové stylové prvky.
Architektura 19. století 2
Klasicismus a empír ve službách nobility (Kačina, Kynžvart, Nové Hrady ad.)

Zámky uprostřed přírody - koncepce romantismu, zrod parku

Regotizace a rekonstrukce šlechtických sídel - (Hluboká, Žleby, Sychrov, Lednice)

Bernard Grueber a recepce gotiky

Ignác Ullmann, Josef Zítek, Antonín Barvitius - recepce renesance

Dostavba katedrály v Praze (Kranner, Mocker, Hilbert)

„Hledání národního slohu“ (A. Wiehl, J. Vejrych)

Venkovská a lidová architektura - její vliv a ochrana

Urbanistický rozvoj historických měst a „zrození velkoměsta“

Nástup moderny

Přednáška 21. 2. 2020 bude probíhat buď formou účasti na mezioborovém sympoziu ke kultuře 19. století v Plzni (40. ročník sympozia se koná ve dnech 20. -22. 23. 2020 v Západočeském muzeu v Plzni) nebo formou exkurze, jejíž termín bude v průběhu semestru upřesněn)
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Eva Bendová, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P14
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
Pátek 8:30 – 10:00
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / rok
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK