Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Barokní umění v Čechách a na Moravě 2 (6032)
Základní informace
Barokní umění v Čechách a na Moravě 2
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Oba semestry budou zaměřeny na interpretaci vybraných uměleckých děl v širším kontextu se speciálním zaměřením na malbu 17. a 18. století v Čechách a na Moravě (oltářní obrazy, portréty, krajinomalba ad.) Přednášky budou koncipovány jako metodologicky propracované hlubší sondy do konkrétních případů interpretací uměleckých památek. V kurzu bude kladen velký důraz na prohloubení znalostí sakrální i profánní ikonografie, na vzájemnou provázanost prostoru a zvolených ikonografických námětů. Přednášky budou věnovány hlavním malířským osobnostem českého uměleckého prostředí (Karel Škréta, Antonín Stevens, Jan Jiří Hering, Jan Jiří Heinsch, Petr Brandl, Michael Willmann, Jak Kryštof Liška ad.)
Barokní umění v Čechách a na Moravě 2
1) Jak Kryštof Liška
2) Petr Brandl
3) Václav Vavřinec Reiner
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P5
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
1
24 (v hodinách celkem)
Pondelí 8:30 – 10:00
Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / rok
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK