Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Správní řízení - kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky a pro vedoucí úředníky (5824)
Základní informace
Správní řízení - kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky a pro vedoucí úředníky
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Cíl studia:
Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Kromě toho je určen i pro úředníky ve státní službě.

Organizace studia:
Kurz bude probíhat ve 2 jednodenních soustředěních po 8 hodinách (celkový rozsah 16 hod.)

1. Řízení před orgánem prvního stupně ( včetně praktických příkladů a aktuální judikatury) - středa 26.2.2020 od 9,00 - 15,30 hodin.
2. Přezkoumávání správních rozhodnutí ( včetně praktických příkladů a aktuální judikatury) - středa 4.3.2020 od 9,00 - 15,30 hodin.

Forma výuky:
Přednášky, diskuse s účastníky kurzu.

Zakončení kurzu:
Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz je možno absolvovat i ve formě modulů, tzn. pouze jeden vybraný seminář.
V tomto případě není možné obdržet osvědčení akreditovaného kurzu


Správní řízení - kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky a pro vedoucí úředníky
Obsahová náplň:
• Předmět úpravy a rozsah působnosti správního řádu. Systematika zákona. Základní zásady činnosti správních orgánů.
• Správní orgány (příslušnost, vyloučení úředních osob, úkony správních orgánů).
• Účastníci řízení (okruh účastníků řízení, procesní způsobilost, zastupování účastníků řízení, procesní práva a povinnosti účastníků řízení, úkony účastníků řízení).
• Zahájení a průběh správního řízení (úkony před zahájením řízení, způsoby zahájení správního řízení, ústní jednání, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, dokazování, prostředky zajištění účelu a průběhu řízení, přerušení a zastavení řízení).
• Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně.
• Nicotnost, rozhodování správního orgánu o nicotnosti.
• Ochrana před nečinností správního orgánu.
• Odvolání, průběh odvolacího řízení, rozhodnutí o odvolání.
• Zvláštnosti řízení a rozhodnutí o rozkladu.
• Přezkumné řízení (předmět přezkumného řízení, nepřípustnost přezkumného řízení, lhůty v přezkumném řízení, zahájení a průběh přezkumného řízení, způsoby rozhodnutí v přezkumném řízení).
• Obnova řízení (podmínky obnovy řízení, důvody obnovy řízení, průběh nového řízení a nové rozhodnutí).
• Soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu.


Forma výuky:
Přednášky, diskuse s účastníky kurzu.
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků
Garant a místo
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Katedra správního práva a správní vědy
Katedra správního práva a správní vědy
Právnická fakulta UK, nám.Curieových 7, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
Krátkodobé
16 (v hodinách celkem)
dvě jednodenní soustředění
26.2.2020
4.3.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
4400 Kč / program
Cena při absolvování pouze jednoho modulu 2 200,-Kč
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta UK, Juridikum, nám. Curieových 7, Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221005503
19.02.2020
Další informace
http://www.prf.cuni.cz/public-courses/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK