Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Trenérská škola - licence A - specializace basketbal (5724)
Základní informace
Trenérská škola - licence A - specializace basketbal
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
licence
trenér
kombinovaný
čeština
Závěr studia
- úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (ZZk) před zkušební komisí
- obhajoba závěrečné práce

Po splnění všech předepsaných zkoušek, zápočtů a obhájení závěrečné práce získává absolvent
- osvědčení o úspěšném absolvování studia Trenérské školy na UK FTVS v Praze
- vysvědčení

Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Trenérská škola - licence A - specializace basketbal
Ano
15
Podmínky pro přijetí ke studiu

- úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou nebo udělení výjimky děkanem, popř. proděkanem pro studium
(viz.Dodatek č. 1 k organizačnímu, studijnímu a zkušebnímu řádu Trenérské školy FTVS UK )
- druhá nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či občanského sdružení
- doporučení České basketbalové federace
- přihlášku podávejte prostřednictvím ČBF

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
SŠ s maturitou
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
trenérská licence "A"
Osvědčení o absolvování a vysvědčení vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují zákl. podmínku pro vydání živnostenského listu.
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Garant a místo
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
FTVS UK
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
07.10.2019
4
500 (v hodinách celkem)
9 konzultací do roka v akademickém roce
Pondělí - Středa
Poplatky a financování
20000 Kč / rok
Úhradu za výuku Trenérské školy provedete na účet České basketbalové federace
číslo účtu: 2001623495/2010
variabilní symbol: rodné číslo
Specifický symbol: 233
zpráva pro příjemce: ProfiT - jméno a příjmení trenéra
termín úhrady: do 25. 9. 2019 (den připsání částky na účet ČBF)

!!!! Platbu proveďte bankovním převodem !!!!!
osvobozeno
Přihláška
ČBF
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
20.09.2019
Přihláška musí obsahovat:

Notářsky ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání, maturitního vysvědčení nebo potvrzení o studiu na SŠ zakončené maturitou.

Upozornění: bez SŠ vzdělání zakončeného maturitou nelze uchazeče přijmout ke studiu TŠ.
Další informace
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=kurzy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK