Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Prohlubující kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ, aritmetika (5720)
Základní informace
Prohlubující kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ, aritmetika
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra matematiky a didaktiky matematiky [41-KMDM]
prezenční
čeština
Předpokládá se, že uchazeč o kurz je na dobré úrovni seznámen s jednotlivými matematickými prostředími na řešitelské úrovni a bude mít bude mít povědomí o jejich didaktickém zpracování v metodě Hejného. Bude mít aspoň dvouleté zkušenosti s výukou matematiky v duchu Hejného metody a bude mít bude mít povědomí o didaktických principech vyučování touto metodou.
Hejného edukační metoda spočívá na dvou pilířích:
a) důsledně konstruktivistickém přístupu k vyučování s důrazem na rozvoj autonomie žáka, budování klimatu ve třídě příznivému pro učení, budování dobrého vztahu k matematice a intelektuální činnosti, na individualizaci vzhledem k úrovni žáka v dané oblasti matematiky a na práci s chybou jako edukační situací.
b) vyučování matematice orientované na budování schémat (VOBS), což je v koncepci učiva matematiky zajištěno vložením matematického obsahu do mnoha prolínajících se prostředí jak sémantických, tak strukturálních, která využívají žákových zkušeností a zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím díky gradaci úloh, témat v souladu s mechanizmem poznávacího procesu žáka v matematice.
Prohlubující kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ, aritmetika
Témata a časová dotace:
(1) Prohloubení a propojení aritmetických prostředí, tvorba gradovaných úloh – (4 h) zaměřeno na budování představ žáka o čísle, na budování aditivní a multiplikativní triády a na rozvoj hlubokých matematických myšlenek v jednotlivých prostředích.
(2) Slovní úlohy (2 h) - zaměřeno na práci s čísly v různých rolích, na odhalování izomorfizmů, na tvorbu úloh přiměřených kognitivní úrovni žáka, na efektivní řešitelské strategie
(3) Zlomky, celá čísla, racionální čísla (4 h) – zaměřeno na budování představ o zlomcích jako část celku, o záporných a desetinných číslech na základě vlastních prožitků a zkušeností, práce s různými modely a v různých kontextech,
(4) Rovnice (2 h) – zaměřeno na rozvoj funkčního myšlení, na přechod od řešení úloh v rovnicových situacích k rovnicím zapsaných formalizovaným zápisem.
(5) Strategie odhalování vztahů (4 h) – zaměřeno na metody odhalování vztahů zejména v aritmetických situacích a na tvorbu sérií úloh, které přivedou žáka k odhalení požadovaného vztah, vzorce na základě znalosti Teorie generického modelu.
15
Přihláška
Předpokládá se, že uchazeč o kurz je na dobré úrovni seznámen s jednotlivými matematickými prostředími na řešitelské úrovni a bude mít bude mít povědomí o jejich didaktickém zpracování v metodě Hejného. Bude mít aspoň dvouleté zkušenosti s výukou matematiky v duchu Hejného metody a bude mít bude mít povědomí o didaktických principech vyučování touto metodou.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Termín a délka
2019/2020
Listopad
Krátkodobé
16 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
4200 Kč / program
Setkání se konají v místnost S201 nebo S210, Magdalény Rettigové 8 (vlevo od hlavní budovy), kontaktní čas je 16 h, (4x 45 min, 8x45 min, 4x45 min)
čtvrtek 7.11.2019 : 14.10 – 17.30, S201,
sobota 23.11.2019 : 9.10 – 16.00, S210,
čtvrtek 5.12.2019 : 14.10 - 17.30, S201
Předpokládá se, že uchazeč o kurz je na dobré úrovni seznámen s jednotlivými matematickými prostředími na řešitelské úrovni a bude mít bude mít povědomí o jejich didaktickém zpracování v metodě Hejného. Bude mít aspoň dvouleté zkušenosti s výukou matematiky v duchu Hejného metody a bude mít bude mít povědomí o didaktických principech vyučování touto metodou.
Obsah kurzu
▪ Prohloubení a propojení aritmetických prostředí, tvorba gradovaných úloh (4 h)
▪ Slovní úlohy (2 h)
▪ Zlomky, celá čísla, racionální čísla (4 h)
▪ Rovnice (2 h)
▪ Strategie odhalování vztahů (4 h)
Vzdělávací cíl
Účastníci prohlubujícího kurzu pro učitele Hejného metody ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ se v průběhu kurzu zaměří na prohloubení a propojení svých znalostí aritmetických prostředí tak, aby dobře rozuměli, jak se budují mentální schémata aritmetických pojmů u žáků 1. st. ZŠ. Dále se zaměří na rozvoj dovedností reflektovat svůj vlastní edukační styl, na poznávání možností, jak jej směřovat ke stylu konstruktivistickému, na rozvíjení dovedností diferencovat a individualizovat svou výuku tak, aby optimálně rozvíjela každého žáka.
Poplatek za kurz je 4 200,- Kč.
K uhrazení poplatku bude zájemce vyzván na základě odeslané přihlášky.
Informace najdete též na stránkách kmdm.pedf.cuni.cz

S dotazy se obracejte na administrátorku kurzu Kateřinu Pelantovou, tel. 221 900 248
Přihláška
KMDM, PedF UK, M. Rettigové 4, Praha 1
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Kateřina Pelantová
katerina.pelantova@pedf.cuni.cz
221900248
07.02.2020
Setkání se konají v místnost S201 nebo S210, Magdalény Rettigové 8 (vlevo od hlavní budovy), kontaktní čas je 16 h, (4x 45 min, 8x45 min, 4x45 min)
čtvrtek 7.11.2019 : 14.10 – 17.30, S201,
sobota 23.11.2019 : 9.10 – 16.00, S210,
čtvrtek 5.12.2019 : 14.10 - 17.30, S201
Předpokládá se, že uchazeč o kurz je na dobré úrovni seznámen s jednotlivými matematickými prostředími na řešitelské úrovni a bude mít bude mít povědomí o jejich didaktickém zpracování v metodě Hejného. Bude mít aspoň dvouleté zkušenosti s výukou matematiky v duchu Hejného metody a bude mít bude mít povědomí o didaktických principech vyučování touto metodou.
Obsah kurzu
▪ Prohloubení a propojení aritmetických prostředí, tvorba gradovaných úloh (4 h)
▪ Slovní úlohy (2 h)
▪ Zlomky, celá čísla, racionální čísla (4 h)
▪ Rovnice (2 h)
▪ Strategie odhalování vztahů (4 h)
Vzdělávací cíl
Účastníci prohlubujícího kurzu pro učitele Hejného metody ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ se v průběhu kurzu zaměří na prohloubení a propojení svých znalostí aritmetických prostředí tak, aby dobře rozuměli, jak se budují mentální schémata aritmetických pojmů u žáků 1. st. ZŠ. Dále se zaměří na rozvoj dovedností reflektovat svůj vlastní edukační styl, na poznávání možností, jak jej směřovat ke stylu konstruktivistickému, na rozvíjení dovedností diferencovat a individualizovat svou výuku tak, aby optimálně rozvíjela každého žáka.

K uhrazení poplatku bude zájemce vyzván na základě odeslané přihlášky.
Informace najdete též na stránkách kmdm.pedf.cuni.cz

S dotazy se obracejte na administrátorku kurzu Kateřinu Pelantovou, tel. 221 900 248
Další informace
http://kmdm.pedf.cuni.cz/celozivotni-vzdelavani/hm2/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK