Matematická gramotnost (5112)
Základní informace
Matematická gramotnost
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra matematiky a didaktiky matematiky [41-KMDM]
prezenční
čeština
Seznámení účastníků s konceptem matematické gramotnosti, ukázat interdisciplinární vazby mezi matematikou
a dalšími předměty a představit metody, pomocí nichž lze matematickou gramotnost efektivně rozvíjet.
MŠMT
11914/2017-1
Matematická gramotnost
24 (3x8) hodin, podrobný program:
1. Modul
0,5 hodiny – Úvod
1,5 hodiny – Představení konceptu matematická gramotnost
1 hodina – Reálné a realistické úlohy ve výuce matematiky
2,5 hodiny – Badatelské činnosti a projektové vyučování
2 hodiny – Komunikace v hodinách matematiky
0,5 hodiny – Závěrečná diskuze

2. Modul
0,5 hodiny – Představení konceptu geometrické gramotnosti
3 hodiny – Geometrie ve čtvercové síti, využití GeoBoardu v hodinách matematiky
1 hodina – Prostředí dynamické geometrie – specifika oproti metodám tužka papír
3 hodiny – Dynamická geometrie
0,5 hodiny – Závěrečná diskuze

3. Modul
0,5 hodiny – Didaktický rozbor tématu (pilíře algebraického myšlení), souvislost algebry a geometrie
1 hodina – Problémy českých žáků v oblasti chápání proměnné a souvislostí
2 hodiny – Rozbor videozáznamů vyučovacích hodin zaměřených na proměnnou a algebraické výrazy
2 hodiny – Efektivní techniky vedoucí k rozvoji algebraického myšlení (např. prostředí algebraických dlaždic)
2 hodiny – Ukázky úloh a jejich rozbor
0,5 hodiny – Závěrečná diskuse
35
Kurz je určen zájemcům a učitelům matematiky 2.stupně ZŠ a SŠ
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky 317/2005 Sb.
Garant a místo
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Pedf UK, Spálená 10, Praha 1, místnost SP 106
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
24 (v hodinách celkem)
3x8 hodin od 8:55 do 18:00 hodin
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2400 Kč / program
Při platbách za program na číslo účtu fakulty 85236011/0100
uvádějte:

variabilní symbol 636619
specifický symbol datum narození ve tvaru DDMMRRRR
Přihláška
UK PedF, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Kateřina Pelantová
katerina.pelantova@pedf.cuni.cz
221900248
07.02.2020