Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů II (5705)
Základní informace
Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů II
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra germanistiky [41-KG]
prezenční
čeština
Vzdělávací cyklus je sestavený ze 2 prezenčních seminářů.
Konkrétním cílem I.semináře je probudit v účastnících jiný pohled na obsah učiva a využít dostupných prostředků, které mají k dispozici, a zároveň poskytnutých cílených ilustrací a grafických návodných forem pro změnu úhlu pohledu na výukový obsah – vnímat veškeré jednotlivosti v rámci celku a dílčích postupných „odhalovacích“ jednotl. kroků tématu; uvědomit si obvyklé pohledy dětí na danou problematiku a jaké nástroje výuky je nutno použít, aby se současný žák cítil vtažen do obsahu a ne demotivován memorováním, nezáživným předáváním znalostí a stále se opakujícími stejnými formami výuky, jak z hlediska grafického zpracování, tak z hlediska využitých aktivit.
Konkrétním cílem II. semináře je prohloubit v účastnících jiný pohled na obsah učiva, který si již uvědomili a osvojili v části I. Zároveň si mohou výrazněji uvědomit přenositelnost takto pojaté výuky a jejích principů na jakékoliv další téma vlastní výuky, tedy jednoduchou aplikovatelnost osvojených zásad semináře ve vlastní praxi.
MŠMT
MSMT-11914/2017-1
Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů II
2 hod. - přehled možností využívaných materiálů, vysvětlení jejich grafické podoby a důvodu zpracování
- seznámení se základními principy materiálů, využití obrazových složek a souvislostí
- praktické ukázky různorodých forem materiálů a způsob jejich používání ve výuce
12 hod. - využití jednotlivých typů grafických prvků za účelem zobrazení názornosti a provázanosti / souvislostí jazykových prvků
- používání barev pro zdůraznění provázaných a souvisejících prvků obsahu (4 hod.)
- používání návodných vizuálních prvků + jejich skládání za sebou do struktury výukového obsahu (4 hod.)
- zobrazení souvislostí ve výukovém obsahu, principy „kategorizace“ jazykové oblasti (4 hod.)
- ukázka několika ucelených materiálů zpracovaných pro konkrétní téma, jeho návaznosti, sled vizuálních kroků a stavebních kamenů zpracování výukového tématu
- aplikace materiálů ve výuce
- ukázka možnosti převodu uvedených principů na jiné výukové téma dle výběru účastníků
- aplikace daných nástrojů na vybrané téma + příklady dalších možností využití daných nástrojů
2 hod. - další praktické příklady materiálů, komiksů, her, příběhů, grafických archů, cílených ilustrací apod. využívající představované principy aktivizačních metod
- konkrétní využití ve výuce, možnosti rozšíření účinnosti materiálu
- aplikace představovaných principů z jednotlivých materiálů na obdobná témata, která aktuálně účastníci řeší ve svých výukových hodinách
- evaluace formou dotazníku spokojenosti a přímých zpětných vazeb účastníků semináře
Cílovou skupinu tvoří učitelé německého jazyka na ZŠ, SŠ, VOŠ

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Katedra germanistiky
Katedra germanistiky
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
Krátkodobé
16 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2500 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Spálená 10, Praha 1
Katedra germanistiky
Monika Mikešová
monika.mikesova@pedf.cuni.cz
221900355
07.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK