Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Zákoník práce - Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky 2019/2020 (4180)
Základní informace
Zákoník práce - Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky 2019/2020
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Cíl studia:
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základní právní úpravou pracovněprávních vztahů (dispozitivnost a kogentnost právní úpravy, pracovní smlouva, jmenování, skončení pracovního poměru, pracovní doba a doba odpočinku, dovolená, zástupci zaměstnanců a jejich působení u zaměstnavatele atp. – v podrobnostech viz níže), jak je primárně obsažena v zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, včetně dílčích odchylek zavedených pro pracovněprávní vztahy úředníků územně samosprávních celků, jak plynou ze zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávních celků a o změně některých zákonů. Výklad právní úpravy je doplněn o příklady z aplikační praxe, včetně odkazu na relevantní judikaturu a metodická doporučení ústředních správních úřadů, to vše tak, aby posluchač získal potřebné znalosti pro odpovídající praktické uplatnění právní úpravy při své úřední činnosti. Získané poznatky budou mj. procvičovány na případových studiích.
Organizace studia:
Kurz je bude probíhat v 5 jednodenních soustředěních (celkový rozsah 32 hodin).
Termíny konání: 17. 24. 31. října a 7. a 14. listopadu 2019
Výuka bude zajištěna akademickými pracovníky fakulty (prof. Pichrt, prof. Bělina, doc. Hůrka, doc. Štefko, dr. Drápal, dr. Morávek), kteří mají bohaté zkušenosti z aplikační praxe a z přípravy legislativy. Pro účastníka bude jistě přínosné, vedle akademického pohledu, který mohou zprostředkovat všichni lektoři, seznámit se s poznatky z aplikace právní normy z pohledu advokáta, či z pohledu soudce Nejvyššího soudu České republiky, resp. předsedy Krajského soudu v Praze.

Zákoník práce
Obsahová náplň:
1. Zákoník práce
2. Vznik pracovního poměru
3. Změna pracovního poměru
4. Skončení pracovního poměru a důsledky neplatného skončení pracovního poměru
5. Pracovní doba a doba odpočinku
6. Dovolená
7. Překážky v práci
8. Mzda, plat – odměňování v pracovněprávních vztazích
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
10.Odpovědnost v pracovním právu
11.Péče o zaměstnance a zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců
12. Zástupci zaměstnanců, informace a projednání
13. Flexibilní formy výkonu závislé práce
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
32 (v hodinách celkem)
17.10.2019
24.10.2019
31.10.2019
7.11.2019
14.11.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
8800 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
10.11.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK