Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Archivní kurz (5668)
Základní informace
Archivní kurz
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra PVH a archivního studia [21-KPVHAS]
prezenční
čeština
Vlastní obsahová náplň kurzu:
- základy pomocných věd historických
- paleografická cvičení novověku
- diplomatika novověku
- sfragistika, heraldika, genealogie
- přehled českých dějin od roku 1526 do současnosti
- dějiny správy od roku 1526 do současnosti
- základy archivnictví a archivní legislativa
- spisová a předarchivní péče, archivní provoz a technika
- pořádací principy a způsoby archivního zpracování různých druhů dokumentů a archivních fondů ( včetně foto-, fonodokumentů, sbírek map a plánů ad.)
- exkurze - Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, příklad archivu ministerstva a podnikového archivu, představení spisovny
MŠMT
33973/2016-1
Archivní kurz
1 x za 14 dní, 8 vyuč. hodin
ukončené úplné střední vzdělání

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Knihovnictví, informační vědy a archivnictví
SŠ s maturitou
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
§108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb.
Garant a místo
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Katedra PVH a archivního studia
Katedra PVH a archivního studia
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
10.02.2018
4
256 (v hodinách celkem)
1.1.2020
Poplatky a financování
30000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
FF UK, nám. Jana Palacha 2, KPVHAS, č.215 + Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha - Chodovec
Katedra PVH a archivního studia
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
ivana.ebelova@gmail.com
606601896
15.01.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK