Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Mezinárodně právní ochrana investic a řešení mezinárodních investičních sporů v podmínkách ČR (5636)
Základní informace
Mezinárodně právní ochrana investic a řešení mezinárodních investičních sporů v podmínkách ČR
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Seznámit účastníky se hmotněprávními zásadami a pravidly mezinárodněprávní ochrany investic a s procesními postupy při řešení mezinárodních investičních sporů. Zároveň s tím by měli být zájemci seznámeni s tím, jaká hrozí rizika při porušení mezinárodních závazků v dané oblasti, resp. jaký dopad na vznik investičních sporů mohou mít nekvalifikovaná politická rozhodnutí a prohlášení. Absolventi kursu by se měli seznámit s tím, jak co nejlépe předcházet problematickým situacím, vedoucím k zahájení investičního sporu.
Zároveň by kurs měl pomoci k orientaci českých subjektů podnikajících v zahraničí a seznámit je s možnostmi, které mají při ochraně své zahraniční investice.
Kurs je rozdělen do osmi částí a zahrnuje část pojednávající o vývoji ochrany cizích podnikajících subjektů, obecné mezinárodněprávní otázky spojené s interpretací a aplikací mezinárodních smluv a mezinárodněprávní odpovědností, hmotněprávní standardy zacházení se zahraničními investory a nakonec procesně právní aspekty řešení případných investičních sporů.
Kurz je určen pro: vedoucí pracovníci a právníci působící v oblasti veřejné správy, soudci a advokáti, podnikající veřejnost
Mezinárodně právní ochrana investic a řešení mezinárodních investičních sporů v podmínkách ČR
1. Historie, prameny a povaha mezinárodního investičního práva
2. Interpretace a aplikace mezinárodních dohod na ochranu investic
3. Pojem investice a investora
4. Právo podnikat v hostitelském státě
5. Standardy zacházení s investicemi
6. Vyvlastnění, regulační opatření a investiční spory.
7. Mezinárodněprávní odpovědnost v právu ochrany zahraničních investic
8. Řešení sporů, vnitrostátní prostředky
9. Diplomatická ochrana
10. Evropský soud pro lidská práva
11. Spory mezi investorem a státem: arbitráže a investiční soudy
12. Shrnutí, dotazy a závěr

odborní garanti:
Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., člen katedry mezinárodního práva PF UK
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., vedoucí katedry mezinárodního práva Právnické fakulty UK

12.a 17. únor 2020
12 hod. (rozděleno 2 x 6 hod., nebo 3 x 4 hod.)

Přednášky spojené s diskusí a řešením případů.

Kolokvium
Šturma, P., Balaš, V.: Mezinárodní ekonomické právo, 2. vydání, Praha: C.H. Beck, 2013.
Balaš, V., Šturma, P., Nové mezinárodní dohody na ochranu investic, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018
Forma výuky:
Přednášky, panelové diskuze. Výuka je vedena kvalifikovanými vysokoškolskými učiteli a odborníky z praxe.
Zakončení kurzu:
Po úspěšném ukončení jednotlivého bloku nebo celého kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Katedra mezinárodního práva
Katedra mezinárodního práva
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Únor
12.02.2020
Krátkodobé
12 (v hodinách celkem)
12.2.2020
17.2.2020
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
12000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
03.02.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK