Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Školní pedagogicko-psychologické služby: var. A) školní psycholog, var. B) školní speciální pedagog (5534)
Základní informace
Školní pedagogicko-psychologické služby: var. A) školní psycholog, var. B) školní speciální pedagog
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra psychologie [41-KPSY]
kombinovaný
čeština
Obě varianty mají společně základní část programu, kterou chápeme jako obecnou, v časové dotaci 150 hodin. V této části je pozornost nasměrována na témata, která nebývají součástí pregraduální formy studia a která by měla zmapovat vývoj a stav současného školství a aktuální témata ve vztahu k učiteli, třídě, žáku, rodině, témata ve vztahu ke specifickým otázkám poradenských služeb (poradenství, poradenský systém, diagnostika, intervence, etika, aj.). Tato společná část dává jak ve variantě A), tak ve variantě B) dobrý základ pro navazující odborné zaměření již vzhledem ke specifikům té které profese.
Speciální část - dle jednotlivých profesí – je dotována 100 hodinami, včetně stáží na specializovaných pracovištích, s velkým důrazem na podporu inkluzivního vzdělávání.
V závěru studia je zpracovávána závěrečná práce.
MŠMT
11914/2017-1
Školní pedagogicko-psychologické služby (školní psycholog)
- Čtyřsemestrální kurz - 2 roky studia
- výuka v pátek a v sobotu
- předpoklad zahájení říjen/listopad 2019
20
Ukončené magisterské studium v oboru: Psychologie nebo Speciální pedagogika

Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
§ 10, vyhlášky č .317/2005 Sb.
Garant a místo
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Katedra psychologie
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
4
250 (v hodinách celkem)
Pátek - Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
9000 Kč / rok
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
07.06.2019
Výběrové řízení bude probíhat srpen/září
Další informace
http://kps.pedf.cuni.cz/index.php?p=5
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK