Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Letní škola geometrie (5516)
Základní informace
Letní škola geometrie
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky matematiky [32-KDM]
prezenční
čeština
Vzdělávací seminář je organizován členy Katedry didaktiky matematiky MFF UK ve spolupráci se zaměstnanci Střední průmyslové školy Česká Lípa a Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Letní škola nabídne účastníkům řadu přednášek (v programu označeny P) a pracovních dílen (označeny D)z oblasti školské geometrie, důraz bude kladen na aktivní zapojení účastníků, užití digitálních technologií ve výuce a tradiční i moderní metody výuky. Program bude nejpozději od 1.4.2019 uveden na webu: http://kdm.karlin.mff.cuni.cz/lsg2019.Cílem vzdělávací akce je poukázat na význam geometrie ve školské matematice, prohloubit znalosti účastníků v této oblasti a podat jim konkrétní náměty pro práci s žáky, které mohou přispět ke zvýšení zájmu žáků o geometrii a matematiku jako prostředku k řešení reálných problémů. K dalším vzdělávacím cílům patří prohloubení znalostí v oblasti práce s digitálními technologiemi podporujícími výuku geometrie, odstranění některých miskoncepcí v učivu geometrie a seznámení s aplikacemi geometrie v reálné praxi.
MŠMT
8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Letní škola geometrie
Bližší informace budou uvedené na strance: http://kdm.karlin.mff.cuni.cz/lsg2019/
Akce je koncipována zejména pro absolventy s vysokoškolským vzděláním, přihlásit se mohou zájemci i se středoškolským vzděláním na základě souhlasu garanta kurzu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
příspěvky účastníků
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
účast 60 a více procent
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Garant a místo
RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky
Katedra didaktiky matematiky
Havlíčkova 426, Česká Lípa, budova Sřední průmyslové školy
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Červenec
01.07.2019
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
1.7.2019-4.7.2019
Pondělí - Čtvrtek
4.7.2019
Poplatky a financování
650 Kč / program
Účastníci si budou cestovné, ubytování (ubytování je předjednané v Domově mládeže v České Lípě) a stravu hradit sami.
Lektoři kurzu neplatí kurzovné. Nárok na certifikát při absolvování kurzu tímto nezaniká.
Přesná výše úplaty za kurz bude sdělena dodatečně.
Přihláška
KDM, Sokolovská 49/83, 186 75 Praha 8
Katedra didaktiky matematiky
RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Vlasta.Moravcova@mff.cuni.cz
9 5155 3235
15.06.2019
Program je určen učitelům matematiky druhého stupně základních škol a středních škol (gymnázií, SOŠ i SOU).
Formulář o BOZP se pro MFF UK nevyplňuje!
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK