Eschatologie (608)
Základní informace
Eschatologie
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra systematické teologie a filosofie [26-KST]
prezenční
čeština
Kurz poskytuje základní vědomosti o katolické eschatologii v dějinné i teoretické perspektivě. Výklad studijní literatury je doplněn o rozšiřující perspektivy.
Eschatologie
Pozn.: sylabus je provizorní a bude v průběhu výuky upravován dle potřeb.


1. Úvod; Předmět a dějiny oboru

2. Ježíš Kristus, ho eschatos

3. Eschatologická dimenze církve, církev v nebi i na zemi

4. Teologie smrti

5. Nesmrtelnost duše a vzkříšení mrtvých

6. Vzkříšení mrtvých, druhý příchod Kristův, poslední soud

7. Peklo, očistec, nebe

8. Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné

9. Bůh člověkem - milost - zbožštění člověka

10. Doplňková témata
Úhrada úplaty za účast.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Katedra systematické teologie a filosofie
Katedra systematické teologie a filosofie
KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), učebna P10
Termín a délka
2019/2020
letní semestr
1
36 (v hodinách celkem)
3 hod./týdně; Pátek 11:05
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020