Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Školní pedagogicko psychologické služby - Výchovný poradce (304)
Základní informace
Školní pedagogicko psychologické služby - Výchovný poradce
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra psychologie [41-KPSY]
kombinovaný
čeština
Studium je založeno na pedagogickém základě a obsah studia vychází především z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů.
Podrobnější informace najdete také na: http://vpsmp.cz
MŠMT
11914/2017-1
Výchovný poradce
4 semestry studia
Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)

Výuka probíhá 1x měsíčně v pondělí (celá den)
+ 3 dny bloková výuka
30
Požadované vstupní vzdělání: Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Jeden rok pedagogické praxe ve školství.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Vzdělávání a výchova – obory jinde neuvedené
vysokoškolské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů, absolvent získá osvědčení
získání dalších odborných znalostí v oboru
Výchovný poradce
§10 vyhl. č. 317/2005
Garant a místo
PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Září
4
250 (v hodinách celkem)
1x měsíčně v pondělí a 3 dny blokové soustředění
Poplatky a financování
9000 Kč / rok
Při všech platbách uvádějte:
V.S. číslo programu 614719
Spec.symbol: rodné číslo nebo číslo ve tvaru DDMMRRRR (den, měsíc a rok narození)
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
07.06.2019
výběrové řízení
Termín přijímacích zkoušek - výběrového řízení: červenec 2019.
Další informace
www.pedf.cuni.cz, http://vpsmp.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK