Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Management školy – marketingové řízení (5427)
Základní informace
Management školy – marketingové řízení
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
prezenční
čeština
Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretické a praktické otázky související s řízením škol a školských zařízení v oblasti marketingu jako nástroje podpory image školy a nástroje komunikace školy s vnějším prostředím i uvnitř školy.

Vzdělávací program je orientovaný na problematiku koncepce marketingu školy s respektováním marketingově řízené instituce s cílem získat a udržet image školy s využitím optimálního propojení vnitřního a vnějšího prostředí školy z hlediska komunikace a odlišit se tak od dalších škol. Uplatňování marketingového řízení umožňuje lépe poznat cílové skupiny a najít vhodné cesty ke komunikaci s nimi, napomáhá zlepšovat vztahy se zainteresovanými stranami a vytvářet tak prostředí prospěšné pro všechny zúčastněné. Marketingové řízení je nedílnou součástí kvalitního managementu školy.
Vzdělávací program vychází z obecné teorie marketingu, uvádí význam marketingu a marketingových aktivit v prostředí školy, zahrnuje základní přístup k marketingovým analýzám, které jsou podkladem pro marketingové plánování školy. Pozornost je věnována jednotlivým nástrojům základního i rozšířeného marketingového mixu „8P“ pro oblast vzdělávání a jejich aplikaci do praxe.
MŠMT
11914/2017-1
Management školy – marketingové řízení
1. Podstata marketingu a provázanost marketingu a managementu ve škole/vzdělávací instituci (2 hod.): Podstata a význam marketingu, pravidlo „win-win“; Plynulost procesu v marketingově orientované instituci; Holistický marketingový koncept; Marketing na vstupech a na výstupech, význam a užití pro management školy.
2. Marketingové řízení (2 hod.): Podstata marketingového řízení; Marketingové prostředí, situační analýza, trh vzdělávání; Cílený marketing (STP marketing); Marketingová taktika – marketingový mix.
3. Aplikace marketingu v prostředí školy/vzdělávací instituce s důrazem na komunikační mix (2 hod.): Nástroje komunikační mixu, integrovaná marketingová komunikace, proces přípravy efektivní komunikace; Interaktivní marketing; Analýza webových stránek vybraných škol; Sdílení zkušeností.
25
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci - ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
PedF UK, Praha
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
elektronicky - viz přihláška na http://kamv.cz/ u příslušného kurzu
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773 246 766
30.09.2019
Dle vyhlášených termínů - http://kamv.cz/
Další informace
http://kamv.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK