Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Aktivní a zdravý život ve vyšším věku (4200)
Základní informace
Aktivní a zdravý život ve vyšším věku
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
prezenční
čeština
Kurz je koncipován tak, že na teoretický základ z oblasti rozvoje osobnosti a problematiky stárnutí jedince se zaměřením zejména na psychické aktivity v průběhu stárnutí, na emoční nerovnováhu (emoční rovnováhu, hledání smysluplnosti života), příčiny, které ji vyvolávají a stavy, které z tohoto působení vyplývají, jsou navázána praktická cvičení s aplikacemi nástrojů, technik a doporučení za účelem harmonického a klidného prožívání plnohodnotného života. Součástí kurzu je exkurze v rozsahu 4 hodin.
Účastníci kurzu budou dále aktivizováni ve smyslu podnětů pro úpravu stylu života ve vyšším věku a udržování sociálních vazeb.

Andragogika a management vzdělávání
Aktivní a zdravý život ve vyšším věku
1. Úvod do studia, přehled témat, literatury, metod výuky, pomůcek apod.
2. Vymezení stáří a stárnutí, vývoj osobnosti, změna života odchodem do důchodu. Integrita osobnosti, co je smyslem života ve stáří
3. Bio, psycho, sociální podněty pro úpravu života ve vyšším věku
4. Analýza denních aktivit, časové rezervy a nastavení optimálního harmonogramu dne, vybrané techniky neurolingvistického
programování k harmonizaci osobnosti
5. Harmonizační cvičení pro udržení životní energie, harmonizaci osobnosti, nácvik; další relaxační techniky
6. Projektivní techniky a jejich využití k harmonizaci osobnosti
7. Exkurze

Místo konání výuky v ZS - Spálená 10, Praha 1, učebna Sp 106 od 12:30 do 15:30 hodin.
Termíny přednášek:
říjen 8. a 22.
listopad 5. a 19.
prosinec 3. a 17.

Exkurze bude domluvena s posluchači v průbehu měsíce lisotopad

Přednášející_ Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
18
Maturita, věk 55+
60% účast pro obdržení osvědčení o absolvování.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
docházka
Garant a místo
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
1
22 (v hodinách celkem)
6 x 3 vyučovací hodiny 1 x za 2 týdny, exkurze 4 h
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
Poplatek za program uhraďte převodem na účet PedF UK: KB, a.s., Praha 1, č. účtu 85236011 kód banky: 0100, variabilní symbol: 671519, do zprávy pro příjemce napište "příjmení a jméno účastníka"
osvobozeno
Přihláška
Pedagogická fakulta UK, Centrum celoživotního vzdělávání (41-CCV)
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Marie Průšová
czv-tym@pedf.cuni.cz
221900342
10.09.2019
Místo konání výuky Spálená 10, učebna Sp 106 od 12:30 do 15:30 h
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK