Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Matematické vzdělávání v našich zemích od středověku po MFF UK (5175)
Základní informace
Matematické vzdělávání v našich zemích od středověku po MFF UK
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky matematiky [32-KDM]
kombinovaný
čeština
Vývoj matematického vzdělávání od středověku až do současnosti. Středověké školy (klášterní, katedrální, farní, městské) a výuka matematiky na nich. Zrod a vývoj univerzity. Role sedmi svobodných umění. Postavení matematiky v hierarchii univerzitních věd. Vývoj zápisu čísel a základních početních algoritmů; základní učební pomůcky a základní matematická literatura. Role univerzitních, šlechtických a klášterních knihoven. Školy humanistické. Zrod národního školství a národních učebnic. Vzdělávání technických odborníků a technické inteligence. Nejdůležitější proměny ve struktuře a obsahu výuky na univerzitách v 18. a 19. století s důrazem na výuku matematiky. Postupné oddělování matematiky od humanitních věd a její příklon k vědám přírodním, následná emancipace a vytvoření samostatné matematicko-fyzikální fakulty. Některé význačné osobnosti naší univerzity, které se zasloužily o proměny výuky matematiky nebo se do historie zapsaly jako autoři národních učebnic nebo odborných a ve světě uznávaných prací.
Matematické vzdělávání v našich zemích od středověku po MFF UK
KAPACITA KURZU JE OMEZENA POČTEM 35 POSLUCHAČŮ

Výuka se bude konat každou lichou středu od 14:00 v budově MFF UK, POSLUCHÁRNA K6, Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
35
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Garant a místo
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky
Katedra didaktiky matematiky
Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
2
26 (v hodinách celkem)
1x za 14 dnů vždy ve středu
Středa
16.10.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
Členové Alumni Matfyz zaplatí poplatek ve výši 200,– Kč.
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
951 551 259
28.06.2019
Termín pro podání přihlášky je závazný
25.2.2019-28.6.2019
Termín pro podání přihlášek je do 28. 6. 2019, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2019/2020 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK