Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Finanční matematika (3487)
Základní informace
Finanční matematika
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky [32-KPMS]
kombinovaný
čeština
Seznámení posluchačů se základními pojmy a matematickými nástroji užívanými ve finančních výpočtech. Základem je úrokový počet a jeho užití ke stanovení časové hodnoty peněz. Princip stanovení počáteční a koncové hodnoty peněžního toku je klíčový pro pochopení finančních produktů, jakými jsou spoření a úvěry. Dále jsou v kurzu vyloženy principy hodnocení investičních příležitostí a oceňování cenných papírů, zejména dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou. V závěru se zaměříme na vysvětlení konstrukce produktů životního pojištění, kde se kromě aparátu finanční matematiky uplatňuje práce s demografickými předpoklady.
Finanční matematika
KAPACITA JE OMEZENA NA 24 POSLUCHAČŮ.

kurz bude probíhat 1x za 14 dní ve středu od 14:00 hodin do 15:30 hodin, budova MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8-Karlín.
Kurz je určen uchazečům, kteří dosáhli seniorského věku, popř. osobám starším 55 let. Vyjímku tvoří osoby v plném invalidním důchodu ti se mohou účastnit kurzu bez ohledu na věk.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
Garant a místo
RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Sokolovská 83, Praha 8-Karlín
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
2
26 (v hodinách celkem)
1x za 14 dní vždy ve středu
Středa
9.10.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
500 Kč / program
členové Alumni Matfyz uhradí poplatek 200,– Kč za kurz
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
Studijní oddělení
Lucie Šimůnková
lucie.simunkova@mff.cuni.cz
95155 1259
28.06.2019
Termín pro podání přihlášky je závazný
25.2.2019-28.6.2019
Termín pro podání přihlášek je do 28.6. 2019, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány !
Do vybraných kurzů je možno se přihlásit osobně na studijním oddělení Ke Karlovu 3, Praha 2 (kde je možno provést i platbu v hotovosti) a nebo lze veškeré doklady zaslat vyplněné a podepsané mailem na: simunkov@dekanat.mff.cuni.cz
V akademickém roce 2019/2020 budou přihlášky přijímány pouze s příslušným dokladem o zaplacení a vyplněným a podepsaným formulářem "Písemný záznam a školící texty o PO a BP pro účastníky (CŽV)", který je k dispozici na studijním oddělením a nebo na webových stránkách : https://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod celoživotním vzděláváním.
Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (přihláška + doklad o zaplacení + písemný záznam a školící texty) budou řádně vyplněny a dodány současně a v termínu pro zápis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK