Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Škola v období společenských změn (4319)
Základní informace
Škola v období společenských změn
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání [41-UVRV]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je popsat základní charakteristiky významných společenských změn, které zásadně mění podmínky pro vzdělávání, představit příklady zajímavé praxe, kterou vybrané školy na tyto změny reagují a diskutovat možnosti jejich využití. V diskusi nad nabídnutými tématy účastníci získají nové pohledy na současnou školu a její úkoly.
Kurz je koncipován jako blok seminářů, ve kterých je prezentace vybraných témat doplněna samostatným studiem, diskusí a reflexí.
Kurz se bude v pěti tříhodinových setkáních zabývat aktuálními společenskými změnami, které zásadním způsobem ovlivňují výchovně-vzdělávací činnosti školy: krizí tradičních opor společnosti – hierarchického systému a rodiny, názorovou polarizací společnosti, zvyšující se heterogenita společnosti, informačním boomem a rozmachem digitálních technologií. V rámci kurzu se účastnící seznámí se základními teoretickými koncepty, které vysvětlují příčiny a průběh vybraných společenských změn a také s nejdůležitějšími domácími i zahraničními výzkumy. Důraz bude kladen na pochopení vztahu mezi společenskými změnami a vzděláváním. Každý tematický okruh bude představen a diskutován z hlediska svého dopadu na školní vzdělávání. Na zajímavých příkladech ze zahraničních i českých škol budou představeny možnosti, jak se škola může s těmito dopady vyrovnávat.
MŠMT
11914/2017-1
Škola v období společenských změn
• krize tradičních opor společnosti – hierarchického systému a rodiny (3 hod.)
Témata: tradiční rodina v historickém kontextu, proměny struktury a velikosti rodiny, vzájemné postavení členů rodiny, základní rysy tradičních hierarchických systémů, sítě versus hierarchie, proměny řízení tradičně hierarchických systémů a jejich důsledky.
• názorová polarizace společnosti (3 hod.)
Témata: důvody a důsledky polarizace společnosti, vliv skupiny na rozhodování, skupinová polarizace, Stonerův experiment, difúze odpovědnosti, teorie sociálního srovnávání, teorie persvazivních argumentů, teorie sebekatergorizace, Zimbardovy experimenty, způsoby depolarizace.
• zvyšující se heterogenita společnosti (3 hod.)
Témata: sociální struktura postmoderní společnosti, sociální status, sociální role, proměny společenských tříd, kulturní hranice sociálních tříd, důvody a důsledky migrací, stratifikace společnosti a její důsledky, sociální mobilita, teorie sociální a kulturní reprodukce (P. Bourdieu, B. Bernstein), koncept rovností příležitostí ve vzdělávání a teorie spravedlivosti.
• informační boom (3 hod.)
Témata: definice informačního přetížení, příčiny informačního přetížení (růst zaznamenaného poznání, rozvoj technologií, omezená kognitivní kapacita, odosobnění komunikace), projevy informačního přetížení a jeho důsledky (odmítací strategie, specializace, zjednodušování), metody překonávání informačního přetížení, informační gramotnost (sdílení a komunikace, filtrování informací, informační etika).
• rozmach digitálních technologií (3 hod.)
Témata: digitální technologie ve výuce, digitální gramotnost a její složky (informační gramotnost, mediální gramotnost, digitální pracovní prostředí, komunikace a spolupráce, budování vlastní digitální identity, počítačová gramotnost a schopnost učit se), sociální sítě, cloud, webcasting, webináře, koncept digitálních domorodců a digitálních imigrantů a jeho kritika, digitální propast.

Každé setkání bude probíhat podle následující struktury:

1. hodina
• Úvod – představení cílů setkání
• Prezentace vybrané společenské změny
• Diskuse o projevech společenské změny v českých školách

2. hodina
• Představení příkladů zajímavé praxe
• Diskuse

3. hodina
• Komparace příkladů zajímavé praxe se situací ve vybrané škole
• Možnosti využití příkladů zajímavé praxe ve vybraných školách
• Alternativní náměty na řešení diskutovaných problémů
• Shrnutí
• Závěrečná reflexe
Cílová skupina:
• učitel
• pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
• speciální pedagog
• psycholog
• asistent pedagoga
• vedoucí pedagogický pracovník.
Podmínkou přijetí je ukončené úplné střední vzdělání.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
docházka
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
1
15 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1500 Kč / program
Přihláška
Jana Straková, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Myslíkova 7, Praha 1
doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
jana.strakova@pedf.cuni.cz
221 900 527
30.09.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK