Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika (3442)
Základní informace
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra softwaru a výuky informatiky [32-KSVI]
kombinovaný
čeština
Kurz umožňující získat učitelskou aprobaci všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika.
MŠMT
8727/2017-1 ze dne 20.4.2017
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika
Ve vzdělávacím plánu je specifikován rozsah prezenční výuky, která bude probíhat blokově v prostorách MFF UK, a přibližná doba samostudia. Pokud to studujícím čas dovolí, mohou navštěvovat přednášky a cvičení společně se studenty prezenčního studia učitelských bakalářských a magisterských oborů.
1.Vysokoškolské vzdělání.
2. Zaslání vyplněné a podepsané přihlášky na studijní oddělení.
3.Vypracování vstupního testu (všeobecná část a odborná část daného předmětu). Pro přijetí do kurzu je zapotřebí získat celkem za obě části minimálně 40 bodů. O splnění počtu bodů bude žadatel e-mailem informován.
4. Poté žadatel zašle na studijní oddělení podepsaný originál formuláře o bezpečnosti , který nalezne na adrese: http://www.mff.cuni.cz/studium/formulare/ pod Celoživotním vzděláváním spolu s dokladem o zaplacení částky 5.000,- Kč na účet 21210277/0100, variabilní symbol je 22, specifický symbol je rodné číslo bez lomítka.
Jakmile studijní oddělení obdrží všechny náležitosti pro přijetí, odešle žadateli Rozhodnutí o přijetí do kurzu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoven
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb.
Garant a místo
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Katedra softwaru a výuky informatiky
Katedra softwaru a výuky informatiky
Malostranské nám. 25, Praha 1
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
01.10.2019
6
288 (v hodinách celkem)
3 roky
Poplatky a financování
5000 Kč / rok
Platbu zaslat na účet č. 21210277/0100, variabilní symbol je 22, specifický symbol je rodné číslo bez lomítka.
osvobozeno
Přihláška
Ke Karlovu 3/2027, 121 16 Praha 2
Studijní oddělení
Daniela Pysková
daniela.pyskova@mff.cuni.cz
951 551 250
30.08.2019
pouze originál s podpisem
Po zaslání vytištěné a v originále podepsané přihlášky, která je uvedena na: https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/formulare pod nadpisem Celoživotní vzdělávání, obdrží žadatel/ka o studium vstupní test. Na vypracování bude mít 14 dni. Pokud na základě vstupního testu získá dostatek kreditů pro přijetí, doloží na základě mailu ze studijního oddělení doklad o platbě (číslo účtu pro platbu: 21210277/0100, variabilní symbol 22, specifický symbol rodné číslo bez lomítka) a rovněž podepsaný formulář o bezpečnosti, který je také zveřejněn na výše uvedené stránce a nazývá se: Písemný záznam a školící texty o požární ochraně a bezpečnosti práce pro účastníky CŽV.
Poté obdrží doklad o přijetí ke studiu.
Další informace
https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/celozivotni-vzdelavani/vyucovani-vseobecne-vzdelavacich-predmetu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK