Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (1038)
Základní informace
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
prezenční
čeština
Cílem programu je prohloubit vzdělání učitelů pro základní a střední školy, zejména v oblastech kinantropologie, pohybových aktivit ve školách, zdravotních gramotností, a to včetně didaktik
sportovních disciplín školní tělesné výchovy.
MŠMT ČR
MSMT -25679/2018-1-825
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
ano
15
Učitelé VVP - 15 osob s pedagogickým vzděláním

Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd
nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné o vzdělání, zaměřené
na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo
v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací
vysokoškolské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
ústní zkouška
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů, absolvent získá osvědčení
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Učitelství pro 2.stupeň ZŠ a SŠ - aprobace TV
č. 563/2004 Sb. § 6 odst. 1 písm. b) č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Říjen
6
478 (v hodinách celkem)
Týdenní soustředění
Poplatky a financování
9500 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
V.S. číslo programu 697817
Spec.symbol: rodné číslo
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
28.06.2019
Termín přijímacího řízení: září 2019
Přijetí na základě doložení požadovaného vzdělání.
Další informace
www.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK